ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การใช้ Art Brush และ Scatter Brush สร้างต้นไม้หลากสี

เราใช้ Art Brush และ Scatter Brush สร้าง ต้นไม้หลากสี ดังภาพข้างล่างนี้


ใช้ Art Brush สร้างลำต้นและกิ่ง
ใช้ Scatter Brush สร้างใบ

การสร้างลำต้นและกิ่ง

 1. กำหนด Fill เป็น สีดำ กำหนด Stroke เป็น None 
 2. ใช้ Star Tool วาดรูปดาว และขณะยังไม่ปล่อยเมาส์ ให้กดปุ่มลูกศรลง เพื่อลดมุมให้เหลือเป็นรูปสามเหลี่ยม
 3. เปิดหน้าต่าง Brush (ไปที่ Window > Brush) ใช้ Black Arrow Tool ลากไปไว้ในแถบหน้าต่าง Brush
 4. กำหนด Brush เป็นชนิด Art Brush
 5. กำหนดทิศทางลูกศรชี้ขึ้น และ Method เป็น Tint แล้วคลิก OK
 6. จะได้แปรงใหม่ รูปสามเหลี่ยม
 7. ลบรูปสามเหลี่ยมที่สร้างขึ้น
 8. กำหนด Fill เป็น None และ Stroke เป็น สีดำ 1 pixel
 9. ใช้ Pen Tool วาดรูปเส้นโค้ง เพื่อเป็นรูปต้นไม้ โดยวาดจากลากขึ้นบน
 10. ในขณะที่เส้นกำลังถูกเลือก ให้คลิกแปรงสามเหลี่ยมที่เพิ่งสร้าง จะได้เส้นเป็นรูปต้นไ้ม้
 11. ในหน้าต่างแปรง ให้คลิกปุ่ม Option บริเวณด้านล่าง
 12. กำหนดค่า คลิก Proportional เพื่อให้ได้สัดส่วน และ เลื่อนสเกล เพื่อให้ได้รูปต้นไม้ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม OK
 13. เมื่อต้องการวาดกิ่งใหม่ ให่้กดปุ่ม OK เพื่อเริ่มต้นใหม่ 
 14. วาดจนได้ภาพข้างล่างนี้

 15. เลือกภาพทั้งหมด โดยกด Ctrl + A แล้วไปที่ Object > Expand Appearance

 16. จะได้รูปต้นไม้และกิ่งไม้ี่ที่เป็นภาพเดียวกัน สามารถเปลี่ยนสีใหม่ได้ถ้าต้องการ
การสร้างใบด้วย Scatter Brush
 1. กำหนด Fill เป็นสีดำ และ Stroke เป็น None
 2. ใช้ Ellipse Tool สร้างวงกลม และกำหนด Transparency เป็น 50%

 3. ใช้ Black Arrow Tool ลากวงกลมไปไว้ในแถบหน้าต่างแปรง และกำหนดเป็น Scatter Brush
 4. กำหนด Method เป็น Tint เพื่อให้เปลี่ยนสีได้ และ Rotation Relative to Path แล้วคลิก OK

 5. ลบรูปวงกลมที่สร้างขึ้น เพราะใช้สร้างเป็นแปรงแล้ว
 6. กำหนด Fill เป็น None และ Stroke เป็น สีดำ
 7. ใช้ดินสอ ลาดเส้น ในบริเวณที่ต้องการให้เป็นใบไม้

 8. ใช้ Black Arrow Tool เลือกเส้นที่ใช้ดินสอวาด
 9. คลิกที่แปรง Scatter Brush ที่สร้าง

 10. จะได้ดังภาพ
 11. ต้องการเปลี่ยนขนาดของใบ ให้คลิกที่ปุ่ม Options ด้านล่างของหน้าต่างแปรง ตั้งค่้า Size เป็น Random และเลื่อนตำแหน่งที่ สเกล กำหนด Spacing เป็น Random และเลื่อน สเกล ตามต้องการ คลิก Preview จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ทำงาน

 12. เปลี่ยนสี โดยเปลี่ยนที่สีของ Stroke เช่น ต้องการเปลี่ยเป็นสีเขียว
 13. ถ้าต้องการปรับตำแหน่งของใบแต่ละใบ หรือเปลี่ยนสีของใบแต่ละใบ ให้ ไปที่ Object > Expand Appearance แล้ว ใช้ White Arrow Tool คลิก (Alt + คลิก เพื่อเลือกทั้งใบ) ใบที่ต้องการ สามารถเปลี่ยนตำแหน่ง หรือ เปลี่ยนสีก็ได้

 14. ถ้าต้องการหลาย ๆ สี Copy ทั้งชุด มาเปลี่ยนสี เปลี่ยน ขนาด และ Spacing ใน Brush Option

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …