ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การส่งค่าตัวแปรข้ามไฟล์ ระหว่าง Javascript และไฟล์ php

โดยปกติการอ้างอิงไฟล์ภายนอกของ Javascript จะเรียกใช้ไฟล์ นามสกุล .js แต่น้อยคนที่จะทราบว่า Javascript สามารถเรียกใช้งาน และรับค่ามาจากไฟล์ php ได้

นี่เป็นการเปิดโลกทางเลือกใหม่ที่ทำให้ Javascript ซึ่งเป็น Client-side สามารถสื่อสารกับ PHP ซึ่งเป็น Server-side ได้ ทำให้เพิ่มศักยภาพของ Javascript ได้อย่างมหาศาล

รูปแบบ การอ้างอิงถึง(เรียกใช้งาน)ไฟล์ myscript.php ของ Javascript (ในไฟล์ HTML)

          <script type="text/javascript" src="myscript.php"></script>

ถ้าต้องการส่งค่าไปยังไฟล์ PHP ก็สามารถทำได้ ผ่านทาง Query string ดังนี้

          <script type="text/javascript" src="myscript.php?id=3&name=george"></script>

ไฟล์ PHP จะรับค่าที่ส่งเข้ามา ผ่านทาง global variable $HTTP_GET_VARS[] ประเด็นหลัก ก็คือว่า เนื่องจากเราใช้ Javascript เรียก PHP ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ออกมาก จะต้องอยู่ในรูปแบบของ Javascript หรือเป็นไปตาม syntax ของ Javascript เท่านั้น

ข้างล่างนี้ คือตัวอย่างไฟล์ ip.php ที่อ่านค่า IP และนำมาแสดงผ่านทาง Javascript

          <?
          //   "ip.php" example- display user IP address on any page
          Header("content-type: application/x-javascript");
          $serverIP=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
          echo "document.write(\"หมายเลข IP address ของท่าน คือ: <b>" . $serverIP . "</b>\")";
          ?>

เรียกใช้งานไฟล์ ip.php ด้วย Javascript ในไฟล์ HTML ดังนี้

         <script type="text/javascript" src="ip.php"></script>


เมื่อเรียกใช้งานไฟล์ HTML จะแสดงค่า IP ตามที่ระบุคำอธิบายไฟล์ PHP

  • ในไฟล์ PHP ต้องระบุใน Header เพื่อบอกให้ทราบว่า ผลที่จะให้แสดงจะเป็นไปตามรูปแบบของ Javascript 
  • สิ่งที่จะให้ PHP แสดง หรือ Echo ออกมา จะต้องอยู่ในรูปของ Javascript จะต้องเป็นไปตามกฎ หรือ Syntax ของ Javascript เท่านั้น ดังนั้น เมื่อสั่งให้ PHP แสดงผลด้วยคำสั่ง echo จึงต้องใช้ Syntax ของ Javascript โดยใช้ Document.write() เพื่อให้ Javascript แสดงข้อความที่ส่งมาจากไฟล์ PHP

รายละเอียดและตัวอย่าง ดูได้จากแหล่งอ้างอิงข้างล่าง

ตัวอย่างการใช้ PHP อ่านไฟล์ภาพ และส่งต่อให้ Javascript แสดงในไฟล์ HTML

ไฟล์ PHP (getimages.php)


ไฟล์ HTML (ตั้งชื่ออะไรก็ได้ เช่น slideShow.html)


อ้างอิง/แหล่งที่มา
http://www.javascriptkit.com/javatutors/externalphp.shtml
http://www.javascriptkit.com/javatutors/externalphp2.shtml

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …