I was wondering... VS I was wondered...

I was wondering ... VS I was wondered ...

I was wondering ... ใช้สำหรับการชักชวน หรือขอร้อง อย่าง สุภาพและเกรงใจ

ตัวอย่างประโยค


       I was wondering if you’d like to go to a movie tonight. (ชวนไปดูหนัง)
       I was wondering if you could lend me a few hundred baht. (ขอยืมเงิน)

I was wondered ... รูปประโยคแบบนี้ ไม่มี ห้ามใช้เด็ดขาด

คำว่า wonder ในความหมายนี้ เป็นกริยาชนิดที่ไม่มีกรรมตรง (Direct Object) ซึ่งเรียกคำกริยาพวกนี้ว่าเป็นชนิด intransitive คำกริยาประเภทนี้ มีหลายคำ เช่น walk  run และ sleep เป็นต้น 

กริยาที่เป็น intransitive จะใช้ในรูป Passive Voice ไม่ได้

ดังนั้นจึงพูดว่า I was wondered ... ไม่ได้นั่นเอง
ทำนองเดียวกัน
I was slept well last night. ก็ผิดเช่นเดียวกัน ต้องพูดเป็น
I slept well last night.

รูปกริยาของคำว่า wonder

wonder มีรูปกริยาได้ 2 แบบ คือ Active Simple และ  Active Continuous

Active Simple 
       I wonder ...
       I wondered ...
       I have wondered ...
      etc

Active Continuous
       I am wondering ...
       I was wondering ...
       I have been wondering ...
      etc 


I am wondering ... VS I was wondering...

ในประโยคขอร้องหรือชักชวน เรามักจะใช้ในรูปของ Past Tense เพื่อแสดงความเกรงใจ ไม่บังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องตอบรับ คือ จะตอบรับก็ได้ หรือจะตอบปฏิเสธก็ได้ ไม่เป็นการบังคับ เป็นการพูดอย่างสุภาพนั่นเอง 

      I was wondering if you'd like to come for dinner.http://www.grammaring.com/verbs-which-cannot-be-used-in-the-passive-voice
http://english.stackexchange.com/questions/2132/why-is-the-past-tense-used-in-i-was-wondering-if-you-would-like-to-come-for-din
http://forum.thefreedictionary.com/postst31526_-I-m-wondering--or--I-m-wondered-.aspx

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์