ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

แนวข้อสอบ วิเคราะห์ข้อมูลตาราง


แนวข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง

ทบทวนแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล ตาราง แผนภูมิ กราฟ ที่ http://www.thongjoon.com/2017/08/blog-post.html

คำสั่ง:ให้ท่านเลือกข้อที่ถูกต้องมากที่สุด

ใช้ข้อมูลในตารางข้างล่างนี้ สำหรับคำถาม ข้อ 1-4
การจำหน่ายรถยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม
(หน่วย : คัน)   
เดือนToyotaMazdaHondaMitsuIsuzu
ม.ค.34064221147104
ก.พ.57012531510296
มี.ค.112161186157
เม.ย.438963184
พ.ค.16541832438


ข้อ 1.
ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม ยอดจำหน่ายของโตโยต้า มีจำนวนมากกว่าอันดับที่ 3 เป็นจำนวนกี่คัน
 
 

 
ข้อ 2.
ยอดจำหน่ายรถยนต์ เดือนกุมภาพันธ์ มากกว่า เดือนพฤษภาคม คิดเป็นร้อยละเท่าไร
 
 

 
ข้อ 3.
รถยนต์ที่จำหน่ายมากเป็นอันดับ 2 มียอดจำหน่ายโดยเฉลี่ย ประมาณกี่คัน ต่อเดือน
 
 

 
ข้อ 4.
ถ้า รถโตโยต้า ราคาคันละ 750,000 บาท อยากทราบว่า มูลค่าการจำหน่ายเดือนพฤษภาคม มากกว่าเดือนมีนาคมเป็นจำนวนกี่ล้านบาท
 
 

 
ข้อ 5.
จากตารางข้างต้นข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
 
 

 
ใช้ข้อมูลนี้ สำหรับคำถาม ข้อ 6-10
มูลค่าการส่งออกข้าวไทย 4 เดือนแรก ปี 2560
หน่วย: ล้านบาท
ชนิดม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.
ข้าวขาว5,1755,6035,8985,388
ข้าวหอมมะลิ3,1173,5563,3552,469
ข้าวหัก1,5111,6101,7651,688
ข้าวเหนียว502432373221
ข้าวนึ่ง1,8872,4382,5943,347
Total12,19213,63913,98513,113

ข้อ 6.
มูลค่าการส่งออกข้าวขาว เดือน เมษายน ลดลงจากเดือน มีนาคม ร้อยละเท่าไร
 
 

 
ข้อ 7.
มูลค่าการส่งออกข้าวขาว และข้าวหอมมะลิ ในเดือน มกราคม ต่างกันร้อยละเท่าไร
 
 

 
ข้อ 8.
มูลค่าการส่งออกข้าวในภาพรวม เดือนใดมีการเปลี่ยนแปลง มากที่สุดเมื่อคิดเป็นร้อยละ
 
 

 
ข้อ 9.
มูลค่าการส่งออกข้าวหอมมะลิ ในเดือน เมษายน มีการเปลี่ยนแปลง ร้อยละเท่าไร
 
 

 
ข้อ 10.
มูลค่าการส่งออก ข้าวขาว ในเดือน เมษายน คิดเป็นร้อยละเท่าไรของ มูลค่าการส่งออกข้าวทั้งหมด ในเดือนเดียวกัน
 
 

 
ใช้ข้อมูลนี้ สำหรับคำถาม ข้อ 11-15
ปริมาณการส่งออกข้าวไทย 4 เดือนแรก ปี 2560
หน่วย: เมตริกตัน
ชนิดม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.
ข้าวขาว408,506441,076466,107425,238
ข้าวหอมมะลิ123,740146,785137,801101,597
ข้าวหัก119,149116,304127,499130,198
ข้าวเหนียว22,438 18,38315,2299,020
ข้าวนึ่ง145,500187,167202,951266,033
Total819,333909,715949,587932,086

ข้อ 11.
มูลค่าการส่งออกข้าวหัก เดือนเมษายน มีอัตราการเปลี่ยนแปลง ร้อยละเท่าไร
 
 

 
ข้อ 12.
ปริมาณการส่งออกข้าวหอมมะลิ และข้าวหัก เดือน ม.ค.-เม.ย. ต่างกัน ร้อยละเท่าไร
 
 

 
ข้อ 13.
ปริมาณการส่งออก ข้าวนึ่งเดือน มี.ค. เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.พ. ร้อยละเท่าไร
 
 

 
ข้อ 14.
ปริมาณการส่งออกข้าวขาว เดือนใดมีการเปลี่ยนแปลง มากที่สุดเมื่อคิดเป็นร้อยละ
 
 

 
ข้อ 15.
ปริมาณการส่งออกข้าวหักและข้าวนึ่ง ในระหว่างเดือน มีนาคมและเดือนเมษายน เป็นอย่างไร
 
 

 
เปรียบเทียบจำนวนนักท่องเที่ยว รายไตรมาส ปี 2560-2561
หน่วย 1: ล้าน คน
ไตรมาส25602561△%
110.5012.1515.71
210.55??9.00
39.4512.45??
412.52??15.81
รวม??50.6017.62

ข้อ 16.
อัตราการเพิ่มขึ้น ของนักท่องเที่ยว ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 คิดเป็นร้อยละเท่าไร
 
 

 
ข้อ 17.
จำนวนนักท่องเที่ยว ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มีประมาณกี่คน
 
 

 
ข้อ 18.
นักท่องเที่ยวในปี 2560 มากกว่า หรือน้อยกว่า ปี 2559 คิดเป็นร้อยละเท่าไร
 
 

 
ข้อ 19.
อัตราส่วนของนักท่องเที่ยว ในปี 2560:ปี2561 ในไตรมาสใด มีอัตราส่วนเป็น 3:4
 
 

 
ข้อ 20.
จำนวนนักท่องเที่ยว ในปี 2560 และปี 2561 ต่างกันประมาณ ร้อยละเท่าไร
 
 

 
อัตราการใช้ปุ๋ยเคมี ในภาคต่างๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561
ภาค255925602561△%
เหนือ140,210167,350170,927??
อีสาน153,230189,120195,3423.28
กลาง434,250563,430590,783??
ใต้130,350215,760226,7275.08
รวม????????

ข้อ 21.
ปี 2561 ภาคเหนือใช้ปุ๋ยเพิ่มขึ้น ร้อยละเท่าไร
 
 

 
ข้อ 22.
ภาคใด ใช้ปุ๋ยมากที่สุด
 
 

 
ข้อ 23.
ภาคเหนือและภาคใต้ ใช้ปุ๋ยต่างกันร้อยละเท่าไร
 
 

 
ข้อ 24.
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี ของภาคเหนือและภาคกลาง ในปีใด ที่มีอัตราส่วน ใกล้เคียงกับ 1 : 3 มากที่สุด
 
 

 
ข้อ 25.
ในปี 2561 อัตราการใช้ปุ๋ยเคมี ของภาคใต้คิดเป็นร้อยละเท่าใรของปริมาณการใช้ปุ๋‰ยเคมี ทั้งหมด
 
 

 
มูลค่าการส่งออก สินค้าที่สำคัญของประเทศไทย ระหว่าง 2552-2561
หน่วย 1: ล้านบาท
ปีข้าวยางดีบุกข้าวโพด
255222,5109,4907,8838,330
255320,15711,7875,4698,486
255425,93913,0015,43110,050
255522,25613,5765,4627,609
255620,31515,1162,9299,176
255722,70219,8482,2573,849
255833,04427,1323,1133,810
255944,80326,4502,3943,801
256027,25723,5572,0184,142
256129,55926,3849343,913

ข้อ 26.
ระหว่างปี 2552 – 2554 มูลค่าสินค้าส่งออกชนิดใดที่มีอัตราเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
 
 

 
ข้อ 27.
ในปี 2558 อัตราส่วนมูลค่าส่งออก โดยประมาณ ของ ข้าว : ยาง : ข้าวโพด คือข้อใด
 
 

 
ข้อ 28.
ปี 2561 มูลค่าการส่งออกยาง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ร้อยละเท่าไร
 
 

 
ข้อ 29.
ปี 2561 มูลค่าการส่งออกข้าวและยาง มีมูลค่าต่างกัน ร้อยละเท่าไร
 
 

 
ข้อ 30.
มูลค่าเฉลี่ยต่อปี การส่งออกข้าวระหว่าง 2558-2561 ประมาณกี่ล้านบาท
 
 

 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …