แนวข้อสอบ ก.พ. ท้องถิ่น การวิเคราะห์ข้อมูล จาก กราฟ


แนวข้อสอบ วิเคราะห์ข้อมูล ตาราง แผนภูมิ กราฟ

ทบทวนแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล ตาราง แผนภูมิ กราฟ ที่ http://www.thongjoon.com/2017/08/blog-post.html

คำสั่ง:ให้ท่านเลือกข้อที่ถูกต้องมากที่สุด

ใช้ข้อมูลในแผนภูมิข้างล่างนี้ สำหรับคำถาม ข้อ 1-3

ข้อ 1.
จังหวัดใด มีประชากรสูงอายุ มากที่สุด

 
 

 
ข้อ 2.
ประชากรชาย ของจังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวนต่างจากประชากรของจังหวัดชัยนาท ประมาณร้อยละเท่าไร
 
 

 
ข้อ 3.
จำนวนประชากรผู้สูงอายุของจังหวัดจันทบุรี คิดเป็นร้อยละเท่าไร ของประชากรจังหวัดฉะเชิงเทรา
 
 

 
แผนภูมิข้างล่างนี้ สำหรับคำถาม ข้อ 4-5
ข้อ 4.
จากแผนภูมิ ขยะประเภทใดมีมากเป็นลำดับที่ 2
 
 

 
ข้อ 5.
ถ้าจำนวนขยะทั้งหมด มีปริมาณ 50,000 ตัน อยากทราบว่า ขยะที่เป็นพลาสติก มีจำนวนทั้งหมดประมาณกี่ตัน
 
 

 
แผนภูมิข้างล่างนี้ สำหรับคำถาม ข้อ 6-10
ข้อ 6.
ในปี 2556 ปริมาณน้ำฝนในเดือนใด มีปริมาณมากที่สุด
 
 

 
ข้อ 7.
ในเดือน มิถุนายน ปริมาณน้ำฝนในปี 2556 คิดเป็นปริมาณร้อยละเท่าไร ของปี 2559?
 
 

 
ข้อ 8.
จากแผนภูมิข้างต้น ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้อง?
 
 

 
ข้อ 9.
ปริมาณน้ำฝน ในเดือน พฤศจิกายน ของปี 2559 ลดลงเดือน ตุลาคมปีเดียวกัน ประมาณร้อยละเท่าไร?
 ข้อ 10.
ปริมาณน้ำฝนมากที่สุด ในปี 2559 อยู่ในเดือนอะไร?
 
 

 
แผนภูมิข้างล่างนี้ สำหรับคำถาม ข้อ 11-14
ข้อ 11.
ประเทศไทยส่งออกข้าว มากเป็นอันดับ 1 ในปีใด
 
 

 
ข้อ 12.
ในปี 2558 ประเทศไทยและประเทศเวียตนาม ส่งออกข้าวต่างกัน ร้อยละเท่าไร
 
 

 
ข้อ 13.
ปี 2556 - 2557 ประเทศไทยส่งออกข้าว เพิ่มขึ้น ร้อยละเท่าไร
 
 

 
ข้อ 14.
ปี 2558 สหรัฐส่งออกข้าวเป็นร้อยละเท่าไรของประเทศอินเดีย ในปีเดียวกัน
 
 

 
แผนภูมิข้างล่างนี้ สำหรับคำถาม ข้อ 15-18
ข้อ 15.
กลุ่มที่ 1 ผลิตไข่ขนาดกลาง ได้ประมาณเป็นร้อยละเท่าใดของไข่ทั้งหมด ที่กลุ่มที่ 1 ผลิตได้ใน 4 สัปดาห์
 
 

 
ข้อ 16.
ในสัปดาห์ใด ที่ทั้งสามกลุ่มผลิตไข่ขนาดเล็ก ได้น้อยที่สุด
 
 

 
ข้อ 17.
ปริมาณที่ไข่ไก่ผลิตได้ สูงสุดต่อสัปดาห์ และต่ำสุดต่อสัปดาห์ แตกต่างกันร้อยละเท่าไร
 
 

 
ข้อ 18.
การผลิตไข่ของกลุ่มที่ 2 ในสัปดาห์ที่ 4 ลดลงจาก สัปดาห์ที่ 2 ประมาณร้อยละเท่าไร
 
 

 
แผนภูมิข้างล่างนี้ สำหรับคำถาม ข้อ 19-21
ข้อ 19.
ถ้าอัตราการเกิดเป็นไปตามอัตรา ระดับสูง คาดว่า จำนวนประชากรในปี 2595 จะเป็นกี่เท่าของ จำนวนประชากร ในปี 2560
 
 

 
ข้อ 20.
ในช่วงปีใด ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลง ของประชากรมากที่สุด ตามอัตราการเกิดระดับ ปานกลาง
 
 

 
ข้อ 21.
ถ้าอัตราการเกิด เป็นไปตาม อัตราระดับปานกลาง ประชากรในปี 2590 จะเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ ร้อยละเท่าไร
 
 

 
ข้อ 22.
จากกราฟแท่งที่แสดงอัตราเงินเดือนของข้าราชการในสำนักงานแห่งหนึ่ง สามารถสรุปได้อย่างไร
 
 

 
แผนภูมิข้างล่างนี้ สำหรับคำถาม ข้อ 23-27
ข้อ 23.
จากกราฟ เดือนใดที่การนำเข้าเหล็ก ลดลงมากที่สุด จากเดือนก่อนหน้า
 
 

 
ข้อ 24.
ในช่วง 6 เดือน การนำเข้าเศษเหล็ก คิดเป็นร้อยละเท่าไร ของการนำเข้าเหล็กกล้า
 
 

 
ข้อ 25.
ในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของปี การนำเข้าเหล็กม้วน และเหล็กแผ่น ต่างกันร้อยละเท่าไร
 
 

 
ข้อ 26.
อัตราส่วน การนำเข้า เหล็กแผ่น:เหล็กม้วน ในช่วง 3 เดือนแรก คือข้อใด
 
 

 
ข้อ 27.
การนำเข้า เหล็กแผ่น ในเดือน มิ.ย. ลดลงจากเดือน ม.ค. ร้อยละเท่าไร
 
 

 
แผนภูมิข้างล่างนี้ สำหรับคำถาม ข้อ 28-30
ข้อ 28.
จากรูป ค่าอาหาร ทำมุมกางกี่องศา
 
 

 
ข้อ 29.
ถ้าข้าราชการผู้นี้ มีเงินเดือน เดือนละ 19,000 บาท เขาเสียค่าหอพัก เดือนละกี่บาท
 
 

 
ข้อ 30.
ถ้าข้าราชการผู้นี้ ลดรายจ่ายค่าเสื้อผ้าลง 10% เพื่อนำไปเป็นค่าอาหาร ข้าราชการผู้นี้ จะมีเงินสำหรับค่าอาหาร เดือนละกี่บาท
 
 

 

ดาวน์โหลด App สอบ ก.พ. สำหรับ Android ฟรี ที่ Play Store
  • ตามหลักสูตร ก.พ. ใหม่
  • มีแนวข้อสอบ มากกว่า 1,000 ข้อ
  • มีเฉลยอย่างละเอียด มีคำอธิบายทุกข้อ
  • มีสรุปและเทคนิคการทำข้อสอบ
  • มีชุดข้อสอบให้ลองทำ พร้อมจับเวลา
ดาวน์โหลด ที่ Play Store คลิกที่นี่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์