ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

แนวข้อสอบ ก.พ. ท้องถิ่น การวิเคราะห์ข้อมูล จาก กราฟ


แนวข้อสอบ วิเคราะห์ข้อมูล ตาราง แผนภูมิ กราฟ

ทบทวนแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล ตาราง แผนภูมิ กราฟ ที่ http://www.thongjoon.com/2017/08/blog-post.html

คำสั่ง:ให้ท่านเลือกข้อที่ถูกต้องมากที่สุด

ใช้ข้อมูลในแผนภูมิข้างล่างนี้ สำหรับคำถาม ข้อ 1-3

ข้อ 1.
จังหวัดใด มีประชากรสูงอายุ มากที่สุด

 
 

 
ข้อ 2.
ประชากรชาย ของจังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวนต่างจากประชากรของจังหวัดชัยนาท ประมาณร้อยละเท่าไร
 
 

 
ข้อ 3.
จำนวนประชากรผู้สูงอายุของจังหวัดจันทบุรี คิดเป็นร้อยละเท่าไร ของประชากรจังหวัดฉะเชิงเทรา
 
 

 
แผนภูมิข้างล่างนี้ สำหรับคำถาม ข้อ 4-5
ข้อ 4.
จากแผนภูมิ ขยะประเภทใดมีมากเป็นลำดับที่ 2
 
 

 
ข้อ 5.
ถ้าจำนวนขยะทั้งหมด มีปริมาณ 50,000 ตัน อยากทราบว่า ขยะที่เป็นพลาสติก มีจำนวนทั้งหมดประมาณกี่ตัน
 
 

 
แผนภูมิข้างล่างนี้ สำหรับคำถาม ข้อ 6-10
ข้อ 6.
ในปี 2556 ปริมาณน้ำฝนในเดือนใด มีปริมาณมากที่สุด
 
 

 
ข้อ 7.
ในเดือน มิถุนายน ปริมาณน้ำฝนในปี 2556 คิดเป็นปริมาณร้อยละเท่าไร ของปี 2559?
 
 

 
ข้อ 8.
จากแผนภูมิข้างต้น ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้อง?
 
 

 
ข้อ 9.
ปริมาณน้ำฝน ในเดือน พฤศจิกายน ของปี 2559 ลดลงเดือน ตุลาคมปีเดียวกัน ประมาณร้อยละเท่าไร?
 ข้อ 10.
ปริมาณน้ำฝนมากที่สุด ในปี 2559 อยู่ในเดือนอะไร?
 
 

 
แผนภูมิข้างล่างนี้ สำหรับคำถาม ข้อ 11-14
ข้อ 11.
ประเทศไทยส่งออกข้าว มากเป็นอันดับ 1 ในปีใด
 
 

 
ข้อ 12.
ในปี 2558 ประเทศไทยและประเทศเวียตนาม ส่งออกข้าวต่างกัน ร้อยละเท่าไร
 
 

 
ข้อ 13.
ปี 2556 - 2557 ประเทศไทยส่งออกข้าว เพิ่มขึ้น ร้อยละเท่าไร
 
 

 
ข้อ 14.
ปี 2558 สหรัฐส่งออกข้าวเป็นร้อยละเท่าไรของประเทศอินเดีย ในปีเดียวกัน
 
 

 
แผนภูมิข้างล่างนี้ สำหรับคำถาม ข้อ 15-18
ข้อ 15.
กลุ่มที่ 1 ผลิตไข่ขนาดกลาง ได้ประมาณเป็นร้อยละเท่าใดของไข่ทั้งหมด ที่กลุ่มที่ 1 ผลิตได้ใน 4 สัปดาห์
 
 

 
ข้อ 16.
ในสัปดาห์ใด ที่ทั้งสามกลุ่มผลิตไข่ขนาดเล็ก ได้น้อยที่สุด
 
 

 
ข้อ 17.
ปริมาณที่ไข่ไก่ผลิตได้ สูงสุดต่อสัปดาห์ และต่ำสุดต่อสัปดาห์ แตกต่างกันร้อยละเท่าไร
 
 

 
ข้อ 18.
การผลิตไข่ของกลุ่มที่ 2 ในสัปดาห์ที่ 4 ลดลงจาก สัปดาห์ที่ 2 ประมาณร้อยละเท่าไร
 
 

 
แผนภูมิข้างล่างนี้ สำหรับคำถาม ข้อ 19-21
ข้อ 19.
ถ้าอัตราการเกิดเป็นไปตามอัตรา ระดับสูง คาดว่า จำนวนประชากรในปี 2595 จะเป็นกี่เท่าของ จำนวนประชากร ในปี 2560
 
 

 
ข้อ 20.
ในช่วงปีใด ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลง ของประชากรมากที่สุด ตามอัตราการเกิดระดับ ปานกลาง
 
 

 
ข้อ 21.
ถ้าอัตราการเกิด เป็นไปตาม อัตราระดับปานกลาง ประชากรในปี 2590 จะเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ ร้อยละเท่าไร
 
 

 
ข้อ 22.
จากกราฟแท่งที่แสดงอัตราเงินเดือนของข้าราชการในสำนักงานแห่งหนึ่ง สามารถสรุปได้อย่างไร
 
 

 
แผนภูมิข้างล่างนี้ สำหรับคำถาม ข้อ 23-27
ข้อ 23.
จากกราฟ เดือนใดที่การนำเข้าเหล็ก ลดลงมากที่สุด จากเดือนก่อนหน้า
 
 

 
ข้อ 24.
ในช่วง 6 เดือน การนำเข้าเศษเหล็ก คิดเป็นร้อยละเท่าไร ของการนำเข้าเหล็กกล้า
 
 

 
ข้อ 25.
ในช่วงเวลา 3 เดือนแรกของปี การนำเข้าเหล็กม้วน และเหล็กแผ่น ต่างกันร้อยละเท่าไร
 
 

 
ข้อ 26.
อัตราส่วน การนำเข้า เหล็กแผ่น:เหล็กม้วน ในช่วง 3 เดือนแรก คือข้อใด
 
 

 
ข้อ 27.
การนำเข้า เหล็กแผ่น ในเดือน มิ.ย. ลดลงจากเดือน ม.ค. ร้อยละเท่าไร
 
 

 
แผนภูมิข้างล่างนี้ สำหรับคำถาม ข้อ 28-30
ข้อ 28.
จากรูป ค่าอาหาร ทำมุมกางกี่องศา
 
 

 
ข้อ 29.
ถ้าข้าราชการผู้นี้ มีเงินเดือน เดือนละ 19,000 บาท เขาเสียค่าหอพัก เดือนละกี่บาท
 
 

 
ข้อ 30.
ถ้าข้าราชการผู้นี้ ลดรายจ่ายค่าเสื้อผ้าลง 10% เพื่อนำไปเป็นค่าอาหาร ข้าราชการผู้นี้ จะมีเงินสำหรับค่าอาหาร เดือนละกี่บาท
 
 

 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …