การเปรียบเทียบไฟล์ ด้วย PowerShell บน Windows 10

หลายครั้งที่เราต้องการเปรียบเทียบเนื้อหาของไฟล์ 2 ไฟล์ ว่า เหมือนกันหรือไม่ วิธีที่ง่ายที่สุด ก็คือ เปิดไฟล์มาทั้ง 2 ไฟล์ แล้ว ตรวจดูเหมือนกับดูภาพถ่ายจากหน้าจอ ว่า มีอะไรเปลียนแปลงไปหรือไม่

แต่วิธีนี้ ใช้เวลามาก และอาจจะผิดพลาดได้ วิธีที่ดีที่สุดคือใช้ โปรแกรม PowerShell ซึ่งมีมาใน Windows 10

การเปรียบเทียบไฟล์ ด้วย PowerShell บน Windows 10


 1. เปลี่ยนแป้นพิมพ์ เป็นภาษาอังกฤษ เสียก่อน มิฉะนั้น เวลากดปุ่ม A หรือ i จะเปิดโปรแกรม PowerShell  ไม่ได้
 2. เปิดโปรแกรม PowerShell โดยกดปุ่ม Windows Logo + X 
 3. กดปุ่ม A เพื่อเปิด โปรแกรม PowerShell แบบ Admin หรือ ปุ่ม i เพื่อเปิดแบบธรรมดา จะมีหน้าจอถาม ให้กด Yes
 4. หรือคลิกที่ชื่อโปรแกรม เพื่อเปิดแบบธรรมดา หรือเปิดแบบ Admin
 5. จะเปิดหน้าจอ Command Prompt ของโปรแกรม  PowerShell 
 6. ให้พิมพ์คำสั่ง ตามรูปแบบคือ
  if((Get-FileHash "Path to the first file").hash -eq (Get-FileHash "Path to the second file").hash) {"The two compared files are identical"} else {"The two compared files are NOT identical"}
 7. โดยเปลี่ยน "Path to the first file" เป็นไฟล์ที่ต้องการ ทั้งสองไฟล์ เช่น ถ้าต้องการเปรียบเทียบ myfile01.html กับ myfile02.html ซึ่งอยู่ในห้อง D:/_111/ คือ

  if((Get-FileHash "D:\_111\myfile01.html").hash -eq (Get-FileHash "D:\_111\myfile02.html").hash) {"The two compared files are identical"} else {"The two compared files are NOT identical"}
 8. ถ้าไฟล์ท้้งสองเหมือนกัน จะแสดงข้อความ "The two compared files are identical" แต่ถ้าไม่เหมือนกัน จะแสดงข้อความ "The two compared files are NOT identical"
 9. ปิดโปรแกรม  PowerShell โดยพิมพ์ exit แล้วกดปุ่ม Enter
 10. การเปิดโปรแกรม PowerShell ในขั้นตอนที่ 1 อาจจะพิมพ์ชื่อ PowerShell ในช่องค้นหา
 11. แล้วคลิกขวา เพื่อเปิดแบบ Admin
 12. จะเปิดหน้าจอ command prompt แล้วพิมพ์คำสั่ง ตามขั้นตอนที่ 6 ต่อไป
หมายเหตุ
การพิมพ์ชื่อไฟล์พร้อม Path  ในขั้นตอนที 7 ถ้ายาวมาก ๆ จะไม่ค่อยสะดวก ให้ใช้ file explorer ไปที่ไฟล์ที่ต้องการ แล้วกด Shift ค้างไว้ แล้วคลิกขวา จะเห็นมีเมนู copy as path ให้คลิกเลือก เพื่อคัดลอกโดยมี path และ ชื่อไฟล์ ทำให้ไม่ต้องพิมพ์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์