การเปรียบเทียบไฟล์ ด้วย PowerShell บน Windows 10

หลายครั้งที่เราต้องการเปรียบเทียบเนื้อหาของไฟล์ 2 ไฟล์ ว่า เหมือนกันหรือไม่ วิธีที่ง่ายที่สุด ก็คือ เปิดไฟล์มาทั้ง 2 ไฟล์ แล้ว ตรวจดูเหมือนกับดูภาพถ่ายจากหน้าจอ ว่า มีอะไรเปลียนแปลงไปหรือไม่

แต่วิธีนี้ ใช้เวลามาก และอาจจะผิดพลาดได้ วิธีที่ดีที่สุดคือใช้ โปรแกรม PowerShell ซึ่งมีมาใน Windows 10

การเปรียบเทียบไฟล์ ด้วย PowerShell บน Windows 10


 1. เปลี่ยนแป้นพิมพ์ เป็นภาษาอังกฤษ เสียก่อน มิฉะนั้น เวลากดปุ่ม A หรือ i จะเปิดโปรแกรม PowerShell  ไม่ได้
 2. เปิดโปรแกรม PowerShell โดยกดปุ่ม Windows Logo + X 
 3. กดปุ่ม A เพื่อเปิด โปรแกรม PowerShell แบบ Admin หรือ ปุ่ม i เพื่อเปิดแบบธรรมดา จะมีหน้าจอถาม ให้กด Yes
 4. หรือคลิกที่ชื่อโปรแกรม เพื่อเปิดแบบธรรมดา หรือเปิดแบบ Admin
 5. จะเปิดหน้าจอ Command Prompt ของโปรแกรม  PowerShell 
 6. ให้พิมพ์คำสั่ง ตามรูปแบบคือ
  if((Get-FileHash "Path to the first file").hash -eq (Get-FileHash "Path to the second file").hash) {"The two compared files are identical"} else {"The two compared files are NOT identical"}
 7. โดยเปลี่ยน "Path to the first file" เป็นไฟล์ที่ต้องการ ทั้งสองไฟล์ เช่น ถ้าต้องการเปรียบเทียบ myfile01.html กับ myfile02.html ซึ่งอยู่ในห้อง D:/_111/ คือ

  if((Get-FileHash "D:\_111\myfile01.html").hash -eq (Get-FileHash "D:\_111\myfile02.html").hash) {"The two compared files are identical"} else {"The two compared files are NOT identical"}

 8. ถ้าไฟล์ท้้งสองเหมือนกัน จะแสดงข้อความ "The two compared files are identical" แต่ถ้าไม่เหมือนกัน จะแสดงข้อความ "The two compared files are NOT identical"
 9. ปิดโปรแกรม  PowerShell โดยพิมพ์ exit แล้วกดปุ่ม Enter
 10. การเปิดโปรแกรม PowerShell ในขั้นตอนที่ 1 อาจจะพิมพ์ชื่อ PowerShell ในช่องค้นหา
 11. แล้วคลิกขวา เพื่อเปิดแบบ Admin
 12. จะเปิดหน้าจอ command prompt แล้วพิมพ์คำสั่ง ตามขั้นตอนที่ 6 ต่อไป

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์