บทความ

การดาวน์โหลดไฟล์จาก อินเทอร์เน็ต ด้วย Access 2010 VBA

รูปภาพ
ก่อนการใช้ MS Access 2010 ดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ต ต้องตรวจสอบเสียก่อนว่า ขณะนี้สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่ โดยใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ Function checkInternetConnection() As Integer 'code to check for internet connection 'by Daniel Isoje On Error Resume Next  checkInternetConnection = False  Dim objSvrHTTP As ServerXMLHTTP  Dim varProjectID, varCatID, strT As String  Set objSvrHTTP = New ServerXMLHTTP  objSvrHTTP.Open "GET", " http://www.google.com "  objSvrHTTP.setRequestHeader "Accept", "application/xml"  objSvrHTTP.setRequestHeader "Content-Type", "application/xml"  objSvrHTTP.send strT  If Err = 0 Then  checkInternetConnection = True  Else   MsgBox "Internet connection not estableshed: " & Err.Description & "", 64, "Additt !"  End If End Function ฟังก์ชันนี้ ต้องอ้างอิงถึง Microsoft XML, v6.0 เสียก่อน จึงจะใช้งานได้ โดยที่หน้าจอเขียนโค้ด ไปที่ Tool >

การแนบไฟล์ ใน Access 2010

รูปภาพ
เริ่มตั้งแต่ Access 2007 เราสามารถแนบไฟล์ เช่น ไฟล์ Word Excel ไฟล์ภาพ หรือแม้แต่ไฟล์ วิดีโอ ในฟิลด์ตารางของ Access ได้ เพราะมีการกำหนด ประเภทของข้อมูล (data type) เพิ่มเติม เป็นชนิด Attachment ซึ่งดีกว่าการใช้ OLE ในรุ่นก่อน ๆ มาก เพราะสะดวกมากกว่า ไฟล์เล็กกว่า ไฟล์ที่เก็บเป็น Attachment เป็นไฟล์ต้นฉบับ เวลาเปิด จะใช้โปรแกรมภายนอกเปิด เช่น ถ้าเก็บไฟล์ docx เวลาเปิดไฟล์ จะเรียกโปรแกรม MS Word มาเปิด ซึ่งสามารถแก้ไข เพิ่มเติมได้ (แต่มีข้อแม้ว่า เมื่อแก้ไขแล้ว เวลากลับมาที่ MS Access ต้องบันทึกอีกครั้งหนึ่ง มิฉะนั้น สิ่งที่แก้ก็จะยังไม่ถูกจัดเก็บใน MS Access) ไฟล์แนบ หรือ Attachment ช่วยให้เราสามารถเก็บเอกสาร หรือ ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ได้ เช่น มีข้อมูลรายการของพนักงานในตาราง พนักงาน เราสามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพนักงานแต่ละคน เช่น ไฟล์สัญญาจ้าง ภาพถ่ายลายนิ้วมือ วิดีโอที่เกี่ยวกับพนักงานคนนั้น ๆ เป็นต้น ไฟล์แนบสามารถมีได้ไม่จำกัดจำนวน จำกัดอยู่ที่ขนาดของไฟล์ แต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 256 Mb  รวมกันทั้งหมดแล้ว ไม่เกิน 2 GB (เท่ากับขนาดของ Access) ไฟล์แนบสามารถจัด

การใช้ File Dialog ค้นหาภาพ และเปิดด้วย Paint ด้วย Access VBA

รูปภาพ
ในตัวอย่างนี้ จะเป็นการสร้างปุ่มเพื่อเปิดหน้าจอค้นหาไฟล์ (Browse Dialogue) เพื่อค้นหาไฟล์ภาพ แล้วมีปุ่มเพื่อให้เปิดดูด้วย โปรแกรม Paint เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดการกับภาพ และสั่งพิมพ์นอกโปรแกรม Access ได้ จุดประสงค์สุดท้ายคือการเรียกไฟล์ Paint มาเปิดภาพ ดังนั้น เราต้องมีการกรอง หรือตรวจเชคว่า ไฟล์ที่เลือกนั้นเป็นไฟล์ภาพหรือไม่ ในตัวอย่างนี้ กำหนดให้เป็นไฟล์ ประเภท jpg หรือ gif เท่านั้น วิธีการ สร้างปุ่ม ชื่อ Command0 เขียนข้อความที่ปุ่มเป็น ค้นหาไฟล์ สร้าง กล่องข้อความ (Textbox) ชื่อ Text3 สร้างปุ่ม ชื่อ cmdViewFile กำหนดค่าเริ่มต้นให้มองไม่เห็น (ที่แถบ Format ตั้งค่า Visible เป็น No)  เขียนข้อความที่ปุ่มเป็น เปิดดูภาพ ที่ปุ่ม ค้นหาไฟล์ (Command0) ให้เขียนโค้ดข้างล่างนี้ Private Sub Command0_Click()     Dim f As Object     Dim fileAddress As String     Dim fileExt As String     Dim strFile As String     Dim strFolder As String     Dim varItem As Variant         Me.Text3.Value = ""     Me.cmdViewFile.Visible = False         Set f = Application.FileDialog(3)     f.A

อาการป่วยธรรมดา อาจจะไม่ธรรมดา

รูปภาพ
โรค ... 6 อาการผิดปกติธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา   โรคที่ไม่มีอาการ พบเสมอ ดังนั้นหากมีอาการ ควรตรวจหาสาเหตุ ซึ่งอาจเป็นผิดปกติธรรมดา หรือไม่ธรรมดา 6 อาการผิดปกติธรรมดา..ที่ไม่ธรรมดา อายุรแพทย์จากโรงพยาบาลชั้นนำในสหรัฐ ต่างก็ยกให้ 6 อาการผิดปกติเหล่านี้อันตรายต่อสุขภาพ และไม่ควรเพิกเฉย เพราะจากแค่อาการผิดปกติเล็กน้อยที่ดูเหมือนไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ แต่ถ้ามีอาการหนักขึ้นและเป็นเรื้อรังนานกว่าปกติ อาจหมายถึงการมาเยือนของโรคร้ายก็ได้ 1.แค่นอนไม่หลับ อาจกลายเป็น โรคหัวใจ เป็นอาการผิดปกติอันดับหนึ่งที่ควรบอกแพทย์ เพราะการนอนไม่หลับเพียงแค่ 1 คืนก็มีผลต่อหัวใจได้ ตั้งแต่การที่เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ จนถึงขั้นอาการหัวใจขาดเลือด หากมีอาการนอนไม่หลับอยู่บ่อยครั้งควรไปปรึกษาแพทย์ เพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจเสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้ในที่สุด 2.แค่ท้องผูก อาจกลายเป็น โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ อาการท้องผูก คือ การถ่ายอุจจาระน้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เนื่องจากปัจจัยบางอย่างขัดขวางการทำงานของลำไส้ ทำให้กากอาหารผ่านลำไส้ใหญ่ได้ช้าลง ซึ่งถ้ามีอาการท้องผ

การกำหนดเงื่อนไข Countif ในกรณีไม่เท่ากัน โดยอ้างอิงเซลล์

รูปภาพ
โดยปกติ เงื่อนไขสูตร Countif() จะใช้ตัวเลข เช่น ให้นับว่า ในช่วง B2:B5 มีค่าที่เท่ากับ 28 จะเขียนสูตรว่า Countif(B2:B5,28) แต่ในกรณีที่เราต้องการให้นับว่า มีตัวเลขที่มากกว่า หรือน้อยกว่า เราจะกำหนดเงื่อนไขเป็นลักษณะตัวอักษร โดยใช้เครื่องหมายคำพูดคร่อมข้อความที่เป็นเงื่อนไข เช่น ให้นับว่าในช่วง B2:B5 มีค่าที่มากกว่า 28 อยู่กี่ตัว จะเขียนสูตรว่า Countif(B2:B5,">28") แต่ ในกรณีที่จะอ้างอิงโดยระบุชื่อเซลล์ เช่น ให้เปรียบเทียบกับค่าที่คำนวณได้ ซึ่งอยู่ในเซลล์ D1 จะทำอย่างไร หลักการ เราต้องแยกระหว่างเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ เช่น เครื่องหมายมากกว่า หรือน้อยกว่า หรือเท่ากับ หรือมากกว่าหรือเท่ากับ เป็นต้น โดยแยกออกจากชื่อเซลล์ และรวมกันด้วยเครื่องหมาย & วิธีการ จากข้อมูลที่กำหนดให้ ให้นับจำนวนที่มีค่ามากกว่า ข้อมูลในเซลล์ D2 เขียนสูตรได้ ดังนี้ =Countif(B2:B5,">"&D1) ถ้ามีการเปลี่ยนค่าใน D1 คำตอบจะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแก้ไขสูตร เช่น

เครื่องหมายสถิติ ค่าเฉลี่ย ใน Excel 2010

รูปภาพ
หลายครั้งที่ต้องใช้เครื่องหมาย ค่าเฉลี่ย หรือ Mean ใน Excel 2010 แต่หาไม่พบ จะทำอย่างไร? เครื่องหมาย ค่าเฉลี่ย ใน Excel 2010 อยู่ในชุดตัวอักษร MS Reference Sans Serif วิธีการเรียกใช้งาน มีดังนี้ คลิกที่ช่องที่ต้องการใส่เครื่องหมาย ไปที่ แถบแทรก กลุ่มข้อความ คลิกเครื่องหมายสัญลักษณ์ และเลือกรูปสัญลักษณ์ ดังภาพ  ที่หน้าจอโต้ตอบของ สัญลักษณ์ ให้เลือกแบบอักษร MS Reference Sans Serif เพื่อความรวดเร็ว ให้พิมพ์ข้อความ F7C2 ซึ่งเป็นโค้ดอักขระเลขฐานสิบหก แทนเครื่องหมายค่าเฉลี่ย ลงในช่อง โค้ดอักขระ แล้วคลิก แทรก เครื่องหมาย ค่าเฉลี่ย จะปรากฏ ในเซลล์ที่ระบุ คลิกปุ่ม ปิด เพื่อปิดหน้าจอสัญลักษณ์ สามารถเพิ่มขนาดเครื่องหมายให้ใหญ่ หรือ เล็กได้ ตามต้องการ สามารถเพิ่มข้อความ หรือจัดการอื่น ๆ ได้ เหมือนตัวอักษรปกติ เช่นจัดอยู่ในวงเล็บ เป็นต้น

การสร้างเส้นขอบรอบวงกลม สำหรับ Logo ด้วย Illustrator

รูปภาพ
ต้องการสร้างภาพนี้ หลักการ ภาพนี้เป็นการใช้แปรงที่สร้างเองให้เป็นเส้นขอบ โดยสร้างแปรงให้มีลักษณะโค้ง แล้วบันทึกเป็นแปรงลักษณะเป็น Pattern Brush แต่ประเด็นที่สำคัญคือ ภาพที่จะใช้เป็นแปรงต้องมีสีทึบลงมาข้างล่างครึ่งหนึ่ง มิฉะนั้นจะเห็นขอบของวงกลม เพราะแปรงที่สร้างขึ้นที่ใช้เป็น Stroke จะอยู่กึ่งกลาง ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นชิดริมนอก หรือริมใน เหมือน Stroke ทั่วไปได้ วิธีการ กำหนดสีพื้นเป็นสีเหลือง ไม่มีเส้นขอบ เลือก เครื่องมือวงกลม คลิกที่หน้าจอเพื่อเปิดหน้าต่างตั้งค่า ตั้ง W=18mm และ H=12mm เพื่อสร้างรูปวงรี ใช้ Rectangle Tool สร้างสี่เหลี่ยมให้คลุมครึ่งล่างของรูปวงรี เลือกรูปทั้งสองรูป โดยกด Ctrl + A หรือ ใช้ลูกศรสีดำ (Selection Tool หรือ Black Arrow Tool) ลากคลุมทั้งสองรูป เปิด Pathfinder โดยไปที่ Window > Pathfinder เลือก Unite เพื่อรวมทั้งสองรูปเข้าด้วยกัน ใช้ลูกศรสีขาว (Direct Selection Tool หรือ White Arrow Tool) คลิกที่จุดยอด เพื่อให้เกิดแขน ที่แขนข้างซ้าย กดปุ่ม shift ค้างไว้ แล้วใช้ลูกศรสีขาว ลากให้เป็นมุม ดังภาพ ทำเช่นเดียวกันกับอีกข้างหนึ่ง จะได้ดังภาพ

powerpoint 2010 ไม่เล่นวิดีโอ Youtube

รูปภาพ
เมื่อก่อนเคยนำวิดีโอจาก Youtube มาเล่นใน PowerPoint 2010 ก็เล่นได้ แต่อยู่มาวันหนึ่ง ก็เล่นไม่ได้เฉย ๆ ขึ้น Message ว่าอย่างนี้ ข้อความบอกว่าให้ไปติดตั้งโปรแกรม Flash Player รุ่นใหม่กว่า แต่พอติดตั้งแล้ว ก็ยังใช้ไม่ได้อยูดี ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น หลังจากทีค้นหาอยู่พักนึง ก็พบคำตอบ ใน Adobe Flash Player Forum บอกว่า ให้แก้ไขโค้ดที่คัดลอกมาจาก Youtube โดยเปลี่ยนจาก Version=3 เป็น Version=2 ทั้งสองแห่งในโค้ดที่นำมาจาก Youtube ไม่รู้เหมือนกันว่า เกิดอะไรขึ้น แต่เมื่อเปลี่ยนเลขเวอร์ชั่นแล้วทำงานก็ใช้ได้ ไม่รู้เหมือนกันว่า จะใช้ได้เหมือนกันหมดหรือไม่ คงต้องดูกันต่อไป บางคนบอกว่า เกี่ยวกับเรื่องการปรับรุ่นด้านความปลอดภัย ปัจจุบันมี 2 รุ่น คือ รุ่นใช้งานได้ฟรี กับรุ่น Pro (เสียสตางค์) วิธีการคัดลอกโค้ดจาก Youtube เปิดวิดีโอที่ต้องการบน Youtube แล้วไปที่ แนะนำ > ฝัง > ใช้โค้ดฝังเก่า   ลากดำคลุมโค้ด และกด Ctrl + V เพื่อคัดลอกโค้ด การนำมาวางใน PowerPoint 2010 ให้เปิดโปรแกรม Powerpoint 2010 แล้วไปที่ แทรก > วิดีโอ (ในแถบสื่อ) > วิดีโอจากเว็บไซต์ จ

การใช้ Blend Tool ของ Illustrator

รูปภาพ
เป้าหมาย ต้องการสร้างภาพต่อไปนี้ หลักการ ใช้ Pen tool สร้างเส้นโค้งซ้ายสุด จำนวน 1 เส้น แล้วใช้ Reflect Tool กลับด้าน เป็นเส้นขวาสุด และเปลี่ยนสีของเส้นด้านขวาสุด จากนั้นจึงใช้ Blend Tool สร้างเส้นระหว่างกลาง Blend Tool จะสร้างเส้น พร้อมทั้งเปลี่ยนสี จากสีหนึ่งไปอีกสีหนึ่งด้วย วิธีการ ใช้ Pen Tool สร้างภาพนี้ กด V แล้ว กด Ctrl + A เพื่อเลือกทั้งหมด  หรือ จะใช้เมาส์คลิกที่ลูกศรสีดำ แล้วนำเมาส์มาลากคลุมเพื่อเลือกทั้งหมด ก็ได้ เลือก เครื่องมือ Revlect Tool ( หรือ กด O) กด Alt ค้างไว้ แล้วใช้เมาส์คลิกที่ บริเวณกึ่งกลางเพื่อให้เป็นจุดหมุน จะเกิดเมนูการตั้งค่า ให้คลิกที่ Preview เพื่อดูภาพที่เกิดขึ้น กดปุ่ม Copy ขณะที่เส้นด้านขวามือ กำลังถูกเลือก ให้เปลี่ยนสีของ Stroke เป็น สีเขียว ใช้ Black Arrow Tool เลือกทั้งสองภาพ ไปที่ Object > Blend > Blend Options และตั้งค่า ดังภาพ (Specified Steps = 8) แล้วคลิกปุ่ม OK คลิกเลือกเครื่องมือ Blend Tool หรือ กดปุ่ม W แล้วนำเมาส์มาวางบนเส้นสีแดง ให้ เคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นรูปดังภาพ แล้วคลิกที่เส้น เพื่อระบุเส้นเริ่มต้นที