วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มาแล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้

ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ

ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี

ข้อ 1.


เงื่อนไข
A > 4B < C = D ≤ E
F > 2D ≥ M = 3G
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: A > M
ข้อสรุปที่ 2: A = E

 
 

 
ข้อ 2.
 
เงื่อนไข

A > 4B < C = D ≤ E
F > 2D ≥ M = 3G
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: B = M
ข้อสรุปที่ 2: C > F
 
 

 
ข้อ 3
 
A > 4B < C = D ≤ E
F > 2D ≥ M = 3G
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: 3M > 2E
ข้อสรุปที่ 2 G < E
 
 

 
ข้อ 4
 
A > 4B < C = D ≤ E
F > 2D ≥ M = 3G
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1 F > M
ข้อสรุปที่ 2 C ≠ F
 
 

 
ข้อ 5
 
A > 4B < C = D ≤ E
F > 2D ≥ M = 3G
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: D ≤ B
ข้อสรุปที่ 2: 2B ≥ 2C
 
 

 
ข้อ 6
 
เงื่อนไข
A+B = C < D < K
M = N > C ≥ P = 2B
(ทุกค่าเป็นจำนวนเต็มและมีค่ามากกว่า 0)

ข้อสรุปที่ 1: A = B
ข้อสรุปที่ 2: P≠B จริง
 
 

 
ข้อ 7
 
เงื่อนไข

A+B = C < D < K
M = N > C ≥ P = 2B
(ทุกค่าเป็นจำนวนเต็มและมีค่ามากกว่า 0)

ข้อสรุปที่ 1: D < N
ข้อสรุปที่ 2: D < K
 
 

 
ข้อ 8
 
เงื่อนไข

A+B = C < D < K
M = N > C ≥ P = 2B
(ทุกค่าเป็นจำนวนเต็มและมีค่ามากกว่า 0)

ข้อสรุปที่ 1: K < B จริง
ข้อสรุปที่ 2: D > P
 
 

 
ข้อ 9
 
เงื่อนไข

2P > 3Q ≮ 5R ≮ 5S
R = (2T+V) > W/2 ≯ Z
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: P > 2S
ข้อสรุปที่ 2: 3W > 7R

 
 

 
ข้อ 10
 
เงื่อนไข

5D > 3Q/4 ≮ R ≮ 5S
R = (2T+K) > W ≯ Z
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: 3W > 6S
ข้อสรุปที่ 2: R > Z

 
 

 
ข้อ 11
 
เงื่อนไข

A > B ≥ C = 2N > M
E > C < P ≤ S < T
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: A > M
ข้อสรุปที่ 2: A = E

 
 

 
ข้อ 12
 
เงื่อนไข

A > B ≥ C = 2N > M
E > C < P ≤ S < T
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: B = N
ข้อสรุปที่ 2: C > T
 
 

 
ข้อ 13
 
เงื่อนไข

A > B ≥ C = 2N > M
E > C < P ≤ S < T
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: 3M > 2N
ข้อสรุปที่ 2: E < S
 
 

 
ข้อ 14
 
เงื่อนไข

A > B ≥ C = 2N > M
E > C < P ≤ S < T
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: P > M
ข้อสรุปที่ 2: C < S

 
 

 
ข้อ 15
 
เงื่อนไข

A > B ≥ C = 2N > M
E > C < P ≤ S < T
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: C ≥ S
ข้อสรุปที่ 2: 5N > 2T
 
 

 
ข้อ 16
 
เงื่อนไข

A > B < C = D ≤ E
F > D ≥ M = G
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: A > M
ข้อสรุปที่ 2: A = E

 
 

 
ข้อ 17
 
เงื่อนไข

A > B < C = D ≤ E
F > D ≥ M = G
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: B = M
ข้อสรุปที่ 2: C > F
 
 

 
ข้อ 18
 
เงื่อนไข

A > B < C = D ≤ E
F > D ≥ M = G
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: 3M > 2E
ข้อสรุปที่ 2: G < E

 
 

 
ข้อ 19
 
เงื่อนไข

A > B < C = D ≤ E
F > D ≥ M = G
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: F > M จริง
ข้อสรุปที่ 2: C ≠ F จริง

 
 

 
ข้อ 20
 
เงื่อนไข

A > B < C = D ≤ E
F > D ≥ M = G
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: D ≤ B
ข้อสรุปที่ 2: 2B ≥ 2C

 
 

 
ข้อ 21
 
เงื่อนไข

A ≤ C ≥ (E + F) ≥ 2B
G < M ≥ R > C ≥ S
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: A > C
ข้อสรุปที่ 2: A = B
 
 

 
ข้อ 22
 
เงื่อนไข

A ≤ C ≥ (E + F) ≥ 2B
G < M ≥ R > C ≥ S
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: B = M
ข้อสรุปที่ 2: C > G

 
 

 
ข้อ 23
 
เงื่อนไข

A ≤ C ≥ (E + F) ≥ 2B
G < M ≥ R > C ≥ S
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: 2C > 2B
ข้อสรุปที่ 2: G < R

 
 

 
ข้อ 24
 
เงื่อนไข

A ≤ C ≥ (E + F) ≥ 2B
G < M ≥ R > C ≥ S
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: A = M
ข้อสรุปที่ 2: C > R
 
 

 
ข้อ 25
 
เงื่อนไข

A ≤ C ≥ (E + F) ≥ 2B
G < M ≥ R > C ≥ S
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)
ข้อสรุปที่ 1: F < M
ข้อสรุปที่ 2: 3M > 2A

 
 

 
ข้อ 26
 
เงื่อนไข

A/5 > B/4 = C/2 ≮ D/6
2B ≯ E < F = G/2
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: C > F fALSE
ข้อสรุปที่ 2: D > 2B FALSE
 
 

 
ข้อ 27
 
เงื่อนไข

A/5 > B/4 = C/2 ≮ D/6
2B ≯ E < F = G/2
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: E > 3C
ข้อสรุปที่ 2: B ≠ A
 
 

 
ข้อ 28
 
เงื่อนไข

A/5 > B/4 = C/2 ≮ D/6
2B ≯ E < F = G/2
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

ข้อสรุปที่ 1: 8C < 4G
ข้อสรุปที่ 2: C < (B + A)
 
 

 
ข้อ 29
 
เงื่อนไข

A/5 > B/4 = C/2 ≮ D/6
2B ≯ E < F = G/2
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)
ข้อสรุปที่ 1: D < E
ข้อสรุปที่ 2: C > 3G
 
 

 
ข้อ 30
 
เงื่อนไข

A/5 < B/4 = C/2 ≮ D/6
2B ≯ E < F ≠ G/2
(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)
ข้อสรุปที่ 1: E < 3A
ข้อสรุปที่ 2: D > G/5
 
 

 
หมายเหตุ
ถ้าเห็นข้อไหนดูแปลก ๆ ก็ Comment มาบอกกันหน่อยนะครับ

6 ความคิดเห็น:

 1. ทำไมคำตอบกับ คำอธิบายไม่ตรงกันอ่ะคะ

  ตอบลบ
 2. ข้อ 9 ข้อแรก ตอบจริงรึป่าวคะ โจทย์ กับที่เฉลย ไม่ตรงกันค่ะ

  ตอบลบ
 3. ข้อ 8 ตอบ กเพราะเป็นจริงทั้งคู่ครับ

  ตอบลบ
 4. จากที่คิดนะครับ มีหลายข้อ คิดถูกแล้ว แต่ เฉลยผิด อย่าง ข้อ 10 ต้องตอบ ไม่แน่ชัดทั้งสองข้อ แต่เฉลยดันตอบข้อ สอง คือ ไม่จริงทั้งสองข้อ (แต่คำอธิบายบอกว่า สรุปไม่ได้ทั้งสองข้อนะ)

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณมากๆค่ะ เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ ^_^

  ตอบลบ