คำที่มักเขียนผิด


คำที่มักเขียนผิด
คำที่มักเขียนผิด ส่วนใหญ่นำมาจาก วิกิพีเดีย และเว็บไซต์อื่น ๆ พร้อมทั้งตรวจสอบกับ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้จัดทำปุ่มค้นหา ทำให้ตรวจสอบคำที่สงสัย สามารถทำได้รวดเร็วขึ้น จึงหวังว่า น่าจะเป็นประโยชน์ ต่อนักเรียน นักศึกษา ผู้เตรียมสอบ ภาค ก. ของ ก.พ. ตลอดจนผู้สนใจศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับ การเขียนภาษาไทย ให้ถูกต้อง ได้ตามสมควร


คำที่ถูก มักเขียนผิดเป็น หมายเหตุ
หมวด ก
กงเกวียนกำเกวียน กงกำกงเกวียน กง และ กำ เป็นส่วนประกอบของล้อเกวียน
กงจักร กงจักร์
กงสุล กงศุล "กงสุล" มาจากคำในภาษาฝรั่งเศสว่า "consul"
กฎ กฏ กฎ ทุกอย่าง ใช้ ฎ ชฎา ยกเว้น ปรากฏ ใช้ ฏ ปฏัก
กนิษฐ์ กนิษ, กนิฐ กนิษฐ์ แปลว่า น้องสาว
กบฏ กบฎ, กบถ ถ้าออกเสียง "ขะ-บด" เขียน "ขบถ"
กบาล, กระบาล กะบาล
กรรเชียง กันเชียง กรรเชียง = เครื่องพุ้ยน้ำ
กรรฐ์/กรรณ มักสับสน กรรฐ์ = คอ ทศกัณฐ์
กรรณ = หู ใบหู
กรรมพันธุ์ กรรมพันธ์ กรรมพันธุ์ อ่านว่า กำ-มะ-พัน
กระจิบ กะจิบ นกกระจิบ
กระทะ กะทะ
กระบะ กะบะ กระบะ - ภาชนะไม้ก้นแบนมีขอบ ใช้อย่างถาด หรือ ชื่อรถชนิดหนึ่งใช้บรรทุกสิ่งของ รถกระบะ
กระบี่ กะบี่ กระบี่ - ลิง หรืออาวุธชนิดหนึ่ง
กระมล/กมล ใช้ได้ทั้งสองคำ
กระย่องกระแย่ง กะย่องกะแย่ง กระย่องกระแย่ง = ร่างกายไม่แข็งแรง ทำให้เดิน หรือเคลื่อนไหวไม่สะดวก)
กระยาสารท กะยาสารท กระยาสาร์ท
กระรอก กะรอก
กริยา/กิริยา มักใช้สับสน กริยา (อ่านว่า กฺริ-ยา หรือ กะ-ริ-ยา ก็ได้) = คำชนิดหนึ่ง บอกอาการ การกระทำ เช่น เดิน วิ่ง เขียน เหล่านี้ คือ คำกริยา กิริยา = การกระทำ, มารยาท เช่น มีกิริยา วาจา นอบน้อม
กรีฑา/กรีธา มักใช่สับสน กรีฑา - เป็นกีฬาประเภทหนึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทลู่ เช่น การวิ่งระยะทางต่าง ๆ วิ่งผลัด วิ่งข้ามรั้ว และ ประเภทลาน เช่น กระโดดสูง พุ่งแหลน ทุ่มน้ำหนัก เป็นต้น
กรีธา - เคลื่อน ยก เดินเป็นหมู่หรือเป็นกระบวน เช่น กรีธาทัพ
กอปร กอป, กอปร์ อ่านว่า "กอบ" แปลว่า ประกอบ
กะ/กระ มักจะสับสน คำที่ใช้ "กะ-" เช่นกะทัดรัด, กะทันหัน, กะทิ, กะเทย, กะเทาะ, กะบังลม, (ปลา)กะพง, กะพริบ, กะเพรา, กะรัต - หน่วยมาตราชั่ง อ่านว่า กะ-หรัด, กะลามะพร้าว, กะลาสี, กะโหลกกะลา คำที่ใช้ "กระ-" เช่น กระจิริด, กระเชอ เช่น แม่กระเชอก้นรั่ว - สุรุ่ยสุร่าย ไม่ประหยัด, กระตือรือร้น, กระทะ,กระบี่ (ลิง,ดาบชนิดหนึ่ง), กระบวน, (หัว)กระบาล, กระเบียดกระเสียร, กระเพาะ, กระสัน, กระแส, (ลาย)กระหนก [คำว่า กนก หมายถึง ทองคำ เช่น มาลากนก = มาลัยทอง, โดยมากใช้ประกอบเป็นส่วนหน้าของสมาส เช่น กนกนัครา]
กะชัง กระชัง
กะแช่ กระแช่
กะทัดรัด กระทัดรัด
กะทันหัน กระทันหัน
กะทิ กระทิ
กะเทย กระเทย
กะเทาะ กระเทาะ กะเทาะ - ล่อนหลุดออกมาเป็นชิ้น ๆ หรือเป็นแผ่น ๆ, ทำให้ล่อนหลุดออก เช่น กะเทาะเม็ดบัว
กะบังลม กระบังลม กะบังลม - แผ่นกั้นประกอบด้วยกล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ และแผ่นพังผืด กั้นระหว่างช่องอกกับช่องท้อ
กะปริดกะปรอย/กะปริบกะปรอย กระปริดกระปรอย/กระปริบกระปรอย กะปริดกะปรอย/ กะปริบกะปรอย - มีอาการออก หรือไหลออกน้อย ๆ หยุดบ้าง ออกบ้าง
กะปลกกะเปลี้ย กระปลกกระเปลี้ย กะปลกกะเปลี้ย - อ่อนเพลีย, อ่อนเปลี้ย, ไม่มีแรง
กะปิ กระปิ
กะโผลกกะเผลก กระโผลกกะเผลก
กะพริบ กระพริบ กะพริบ - ปิดและเปิดหนังตาโดยเร็ว หรือ อาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ไฟกะพริบ
กะร่องกะแร่ง กระร่องกระแร่ง
กะรุ่งกะริ่ง กระรุ่งกระริ่ง
กะเรี่ยกะราด กระเรี่ยกระราด
กะล่อน กระล่อน
กะละมัง กะละมัง กาละมัง
กะละแม กาละแม
กะหล่ำ กระหล่ำ กะหล่ำ - ชื่อไม้ล้มลุก มีหลายพันธุ์ เช่น กะหลํ่าปลีหรือกะหลํ่าใบ กะหลํ่าดอกหรือกะหลํ่าต้น เป็นต้น
กะโหลก กระโหลก
กังวล กังวน กังวล = ห่วงใย
กังวาน กังวาล, กังวาฬ
กาลเทศะ กาละเทศะ กาลเทศะ อ่านว่า กา-ละ-เท-สะ
กาลเวลา กาฬเวลา กาล หมายถึง เวลา
กำเนิด กำเหนิด กำเนิด อ่านว่า กำ-เหนิด หมายถึง การเกิด
กำมะถัน กัมมะถัน
กำเหน็จ กำเหน็ด
กิตติศัพท์ กิติศัพท์ กิตติศัพท์ = เสียงเล่าลือ-ยกย่อง
กิตติมศักดิ์ กิติมศักดิ์, เกียรติมศักดิ์
กุฎี/กุฏิ "กุฏิ" อ่านว่า "กุด" (1)เรือนหรือตึกสำหรับพระภิกษุสามเณรอยู่ (2)ที่บรรจุศพที่ก่ออิฐถือปูนเป็นหลัง ๆ (3)เรือนที่ทำให้นกขุนทองนอน
กุมภาพันธ์ กุมภาพันธุ์
กุยช่าย กุ้ยฉ่าย กุยช่าย กินกับผัดไทย
(ปลา)กุเรา (ปลา)กุเลา
เกม เกมส์ ในภาษาไทยสำหรับกรณีทั่วไปจะไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบคำ ใดๆ ทั่งสิ้นไม่ว่าลื่อความหมายถึงเอกพจน์หรือพหูพจน์ เว้นแต่เป็นการทับศัพท์วีสามานยนาม เช่น "SEA Games" ว่า ซีเกมส์
เกษียณ/เกษียน/เกษียร มักใช้สับสน เกษียณ = สิ้นไป, ครบกำหนด เช่น เกษียณอายุราชการ
เกษียน = ทำบันทึกถึง เช่น เกษียนท้ายจดหมาย
เกษียร = น้ำนม
เกสร เกษร ส่วนในของดอกไม้
เกียรติ เกียรติ์ อ่านว่า "เกียด", ถ้าเขียน "เกียรติ์" อ่านว่า "เกียน" เช่น รามเกียรติ์
แกงกะหรี่ แกงกระหรี่
แกร็น แกน, แกรน ไม่เจริญเติบโตตามปรกติ (ใช้แก่คน สัตว์ และพืช) เช่น แคระแกร็น
โกฏิ/โกส/โกศ มักใช้สับสน โกฏิ = สิบล้าน
โกส = ผอบ
โกศ = ที่พระราชทาน สำหรับศพข้าราชการ ผู้มีบรรดาศักดิ์สูง
พระโกศ = คือที่ใส่พระบรมศพ และพระศพเจ้านาย ของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์
พระโกศทองใหญ่ หรือ พระลองทองใหญ่ เป็นพระโกศ สำหรับทรงพระบรมศพ ของพระมหากษัตริย์ และพระศพของพระบรมวงศ์ชั้นสูง
ไกรลาส ไกรลาศ ไกรลาส = ภูเขา
หมวด ข
ขบถ ขบฏ ดู กบฏ
ขโมย ขะโมย, โขมย
ขะมักเขม้น ขมักเขม้น ขะมักเขม้น อ่านว่า ขะ-มัก-ขะ-เม่น
ขัณฑสกร ขัณทสกร, ขันทสกร, ขันฑสกร  
ขาดดุล/งบดุล ขาดดุลย์/งบดุลย์ ดุล = ความเท่ากัน
ขู่เข็ญ ขู่เข็น เคี่ยวเข็ญ - บีบบังคับ, บีบคั้นให้ได้รับความลำบาก เช่น เคี่ยวเข็ญเย็นค่ำกรำไป
เข้าด้ายเข้าเข็ม เข้าได้เข้าเข็ม เข้าด้ายเข้าเข็ม = คับขัน
ไข่มุก ไข่มุกต์, ไข่มุข
หมวด ค
คทา คฑา, คธา
ครองราชย์ ครองราช คำว่า "ราชย์" หมายถึง ความเป็นราชา, "ครองราชย์" จึงหมายถึง ครองความเป็นราชา
คริสตกาล คริสต์กาล คริสตกาล = สมัยเมื่อพระเยซูยังมีพระชนม์อยู่
คริสตจักร คริสต์จักร
ครุภัณฑ์ คุรุภัณฑ์
ครุศาสตร์ คุรุศาสตร์
คฤหาสน์ คฤหาสถ์ คฤห + อาสน
คลินิก คลีนิก, คลีนิค
ค้อน ฆ้อน มักสับสนกับคำว่า ฆ้อง ฆ้องวง
คะนอง คนอง
คำนวณ คำนวน
คุกกี้ คุ้กกี้, คุ๊กกี้ ออกเสียง คุก โดยไม่ต้องใส่วรรณยุกต์
เค้ก เค็ก, เค๊ก
แคระแกร็น แคะแกน, แคะแกรน,แคระแกน, แคระแกรน ไม่เจริญเติบโตตามปรกติ (ใช้แก่คน สัตว์ และพืช)
โค่ง โข่ง โข่ง = เปิ่น ไม่เข้าท่า / โค่ง =โตกว่าเพื่อน
โครงการ โครงการณ์ การ = งาน, สิ่งหรือเรื่องที่ทำ
การณ์ = เหตุ เช่น เหตุการณ์ = เรื่องที่เกิดขึ้น
โควตา โควต้า มาจากคำว่า quota
การใช้เครื่องหมายวรรณยุกต์การเขียนคําทับศัพท์ ไม่ต้องใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์ ยกเว้นในกรณีที่คํานั้นมีเสียงซ้ำกับคําไทย จนทําให้เกิดความสับสน อาจใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์ได้ เช่น coke = โค้ก coma = โคม่า
หมวด ฆ
ฆราวาส ฆรวาส, ฆารวาส
ฆาตกร ฆาตรกร ฆาต แปลว่า การฆ่า, การทำลาย
อย่าสับสนกับ คำว่า มาตรการ
เฆี่ยน เคี่ยน
หมวด ง
งูสวัด งูสวัส, งูสวัสดิ์ สวัสดิ์ (1)ความดี, ความงาม, ความเจริญรุ่งเรือง (2)ความปลอดภัย เช่น ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
หมวด จ
จงกรม จงกลม เดินไปมาโดยมีสติกำกับอย่างพระเดินเจริญกรรมฐาน เรียกว่า เดินจงกรม
จระเข้ จรเข้ เครื่องดนตรีไทย เรียก "จะเข้"
จลาจล จราจล อย่าไปสับสนกับคำว่า จราจร -จลาจล = ความปั่นป่วนวุ่นวายไม่มีระเบียบ -จราจร = การที่ยวดยานพาหนะ คน หรือ สัตว์พาหนะเคลื่อนไปมาตามทาง
จะงอย จงอย
จะละเม็ด จาละเม็ด, จาระเม็ด, จรเม็ด, จระเม็ด
จักจั่น จั๊กจั่น
จักร จักร์
จักรพรรดิ จักรพรรดิ์ อ่านว่า "จัก-กระ-พัด" = พระราชาธิราช, ประมุขของจักรวรรดิ
จักรวรรดิ จักรวรรดิ์ อ่านว่า "จัก-กระ-หวัด" = รัฐหรือสหภาพของรัฐต่าง ๆ ที่มีจักรพรรดิเป็นประมุข เช่น จักรวรรดิโรมัน
จักสาน จักรสาน เครื่องใช้ที่ทำด้วยมือ
จัน/จันทน์/จันทร์ มักใช้สับสน จัน - ชื่อไม้ต้น ผลสุกสีเหลือง หอม กินได้ หรือหมายถึงเครื่องหมายดอกจัน (*) จันทน์ - ชื่อพรรณไม้บางชนิดที่มีเนื้อไม้ ดอก หรือผลหอม ใช้ทำยาและปรุงเครื่องหอม เช่น จันทน์กะพ้อ จันทน์ผา จันทน์หอม จันทน์เทศ จันทน์แดง
ดอกไม้จันทน์ ทำจากเนื้อไม้จันทน์ ประดิษฐ์เป็นช่อขนาดเล็ก ใช้ในการเผาศพ
จันทร์ - ชื่อวันที่ 2 ของสัปดาห์ หรือหมายถึง ดวงจันทร์
จาระไน จารไน
จาระบี จารบี
จำนง จำนงค์ แผลงจาก "จง"
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อย่าสับสนกับ มหาวิทยาลัยสงฆ์ คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เจตจำนง เจตจำนงค์ แผลงจาก "จง"
เจียระไน เจียรไน
โจทก์ โจทย์ โจทก์ หมายถึง ผู้ฟ้องร้องในศาลกล่าวหาจำเลย โจทย์หมายถึง ปัญหา เช่น โจทย์เลข
หมวด ฉ
ฉบับ ฉะบับ
ฉะนั้น ฉนั้น
ฉะนี้ ฉนี้
ฉัน/ฉันท์ ฉัน = เสมือน เช่น ฉันญาติ ฉันมิตร; รับประทาน ใช้กับพระสงฆ์
ฉันท์ = ความพอใจ หรือร้อยกรองประเภทหนึ่งมิบังคับครุ ลหุ
เฉพาะ ฉะเพาะ, ฉเพาะ
หมวด ช
ชมพู ชมภู
ชมพู่ ชมภู่
ชะนี ชนี
ชะมด ชมด
ชะลอ ชลอ
ชัชวาล ชัชวาลย์
ชีพิตักษัย ชีพตักษัย
ชีวประวัติ ชีวะประวัติ ชีวประวัติ เป็นคำสมาส ไม่ต้องมีสระ อะ
หมวด ซ
ซาลาเปา ซาละเปา
เซ็นชื่อ เซ็นต์ชื่อ
เซนติเมตร เซ็นติเมตร
หมวด ฌ
ฌาน ฌาณ
ญวน ญวณ
ญาณ ญาน
ญาติ ญาต อนุญาต ไม่มีสระ อิ
หมวด ฎ
ฎีกา ฏีกา ใช้ ฎ ชฎา ตัวอักษรที่คล้ายกันทำให้เกิดความสับสน
หมวด ณ
ณ. อ่านว่า "นะ" หมายถึง ใน, ที่
ณ เป็นคำบ่งเวลาหรือสถานที่ว่า ตรงนั้นตรงนี้ เช่น ณ ที่นั้น ณ ห้องประชุม
หมวด ด
ดำรง ดำรงค์
ดำริ ดำหริ, ดำริห์ ดำริ อ่านว่า "ดำ-หริ"
ดุล ดุลย์ "ดุล" เป็นคำนามแปลว่า ความเท่ากัน หรือความเสมอกัน
เดินเหิน เดินเหิร
ดุษณี/ดุษฎี มักสับสน ดุษณี, ดุษณีภาพ - อาการนิ่งซึ่งแสดงถึงการยอมรับ เช่น ยอมรับโดยดุษณี/ดุษณีภาพ
ดุษฎี - ความยินดี, ความชื่นชม เช่น ดุษฎีบัณฑิต ดุษฎีมาลา
หมวด ต
ตราสัง ตราสังข์
ตรึงตรา ตรึงตา หมายถึง ติดแน่น
ตะราง/ตาราง ตะราง - ที่คุมขัง
ตาราง - ช่องสี่เหลี่ยม
ตานขโมย ตาลขโมย
ตำรับ ตำหรับ
ใต้/ไต้ มักจะสับสน ใต้ (1)ตํ่ากว่าสิ่งอื่น เช่น รถไฟใต้ดิน อยู่ใต้อำนาจ, ใต้เท้า, ใต้โต๊ะ ตรงข้ามกับ เหนือ เช่น ใต้ลม, ตํ่ากว่าพื้นผิวระดับหรือเกณฑ์ เช่น ใต้ดิน ใต้นํ้า ใต้ถุน (2) น. ทิศที่อยู่ตรงข้ามกับทิศเหนือ ทิศใต้ (3) บ. ข้างล่าง เช่น อยู่ใต้ต้นไม้ ไต้ - เชื้อเพลิงสำหรับจุดให้สว่าง เช่น ขี้ไต้ - ใช้ในคำอื่น ๆ เช่น ไต้ก๋ง ไต้ฝุ่น ไต้หวัน ไต้ไฟ(ชื่อดาวฤกษ์)
ไตรยางศ์ ไตรยางค์
ไต้หวัน ใต้หวัน ทับศัพท์จากภาษาจีน
หมวด ท
ทยอย ทะยอย
ทแยง ทะแยง, แทยง
ทรราช ทรราชย์ - ทรราช = ผู้ปกครองบ้านเมือง ที่ใช้อำนาจสร้างความเดือดร้อน
ทระนง, ทะนง ทรนง, ทนง
ทลาย ทะลาย พังทลาย
ทศกัณฐ์ ทศกัณฑ์, ทศกรรณ กัณฐ์ - คอ
กัณฑ์ - ข้อความที่แต่งเป็นคำเทศน์เรื่องหนึ่ง ๆ ที่จบลงคราวหนึ่ง ๆ, ตอนหนึ่ง ๆ ของคำเทศน์ที่เป็นเรื่องยาว เช่น มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์ทศพร กัณฑ์หิมพานต์, ลักษณนามของเทศน์ เช่น เทศน์กัณฑ์หนึ่ง เทศน์ 2 กัณฑ์
กรรณ - หู
ทะนุถนอม ทนุถนอม
ทะนุบำรุง, ทำนุบำรุง ทนุบำรุง
ทะลาย/ทลาย มักสับสน ทะลาย - ช่อผลของมะพร้าว
ทลาย - อาการที่สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหักหรือพังกระจัดกระจาย เช่น กองทรายทลาย, พังหรือทำให้พัง เช่น กำแพงทลาย ทลายกำแพง
ทะเลสาบ ทะเลสาป
ทัณฑ์ ฑัณฑ์ โทษที่เนื่องด้วยความผิด เช่น ทัณฑสถาน ทำทัณฑ์บน
ทีฆา ยุโก ฑีฆา ยุโก ทีฆายุ หมายถึง อายุยืนยาว
ทุกรกิริยา ทุกข์กิริยา หมายถึง กิจที่ทำได้ยาก หรือ ชื่อพระพุทธรูปปางหนึ่ง
ทุพภิกขภัย ทุภิกขภัย ทุส + ภิกขภัย, เปลี่ยน ส เป็น พ ตามหลักการสมาส
ทูต ฑูต
ทูนหัว ทูลหัว
ทูลกระหม่อม ทูนกระหม่อม
เท่ เท่ห์
เทเวศร์ เทเวศ, เทเวศน์ เทว + อิศร์
เท้าความ ท้าวความ เท้า (1) ตีน (ใช้ในความสุภาพ), เรียกขาโต๊ะหรือขาตู้ (2) ยัน เช่น ยืนเอามือเท้าโต๊ะ เอามือเท้าเอว (3) อ้างถึง เช่น เท้าความ
เทิด เทอด เทิดทูน, ละครเทิดพระเกียรติ
แท็กซี่ แท๊กซี่, แท้กซี่
แทรกแซง แซกแซง
โทรทัศน์/โทรทรรศน์ โทรทัศน์ - ทีวี เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง
โทรทรรศน์ - กล้องส่องทางไกล
โทรศัพท์ โทรศัพย์ ศัพท-, ศัพท์ (1) เสียง เช่น โทรศัพท์, คำ เช่น ศัพท์บัญญัติ (2) คำยากที่ต้องแปล (3) เรื่อง เช่น ฟังไม่ได้ศัพท์ จับไปกระเดียด
หมวด ธ
ธนบัตร ธนาบัตร
ธนาณัติ ธนานัติ, ธนาณัต
ธัญพืช ธัญญพืช
ธำมรงค์ ธำมรง, ทำมะรงค์ แปลว่า "แหวน"
ธำรง ธำรงค์
ธุรกิจ ธุระกิจ สมาสแล้ว ลบสระ อะ
หมวด น
นพปฎล นพปดล นพปฎลมหาเศวตฉัตร - ฉัตร 9 ชั้น เป็นฉัตรสูงสุดสำหรับพระมหากษัตริย์
นภดล นพดล นภดล = พื้นฟ้า
นวัตกรรม นวตกรรม
นอต น็อต, น๊อต ทับศัพท์จาก nut ในภาษาอังกฤษ
การเขียนคําทับศัพท์ ไม่ต้องใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์ ยกเว้นในกรณีที่คํานั้นมีเสียงซ้ำกับคําไทย จนทําให้เกิดความสับสน อาจใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์ได้ เช่น coke = โค้ก coma = โคม่า
นะ น๊ะ น เป็นอักษรต่ำ คำตายเสียงสั้น พื้นเสียงเป็นเสียงตรีอยู่แล้ว ไม่ต้องใส่วรรณยุกต์ใด ๆ
นะคะ นะค่ะ, นะค๊ะ คะ เป็นเสียงตรี ไม่ต้องใช้ไม้ตรี ในขณะที่ ค่ะ เป็นเสียงโท
นัย นัยยะ
นัยน์ตา นัยตา
นานา นา ๆ คำมูลสองพยางค์ ต่าง ๆ นานา
นิเทศ/นิเทศก์ นิเทศน์ นิเทศ = ชี้แจง, แสดง, จำแนก เช่น การนิเทศ
นิเทศก์ = ผู้ชี้แจง เช่น ศึกษานิเทศก์
เนืองนิจ/เนืองนิตย์ ใช้ได้ทั้ง 2 คำ เนืองนิจ,เนืองนิตย์ - เสมอ ๆ เช่น ส่งข่าวถึงกันอยู่เนืองนิตย์
นานัปการ นานับประการ นานัปการ - มีหลายอย่าง, นานาประการ ก็ได้
น้ำแข็งไส น้ำแข็งใส น้ำแข็งไส หมายถึง การนำนํ้าแข็งไปไสบนกบ จนได้เกล็ดนํ้าแข็ง เป็นวิธีทำแบบดั้งเดิม ไม่ใช่น้ำแข็งมีลักษณะใสจนมองทะลุได้
แน่นหนา/หนาแน่น มักสับสน แน่นหนา- มั่นคง เช่น ใส่กุญแจแน่นหนา มีหลักฐาน มัดตัวแน่นหนา
หนาแน่น - คับคั่ง, แออัด, เช่น ต้นไม้ขึ้นกันอย่างหนาแน่น
โน้ต โน๊ต น เป็นอักษรต่ำ ซึ่งจะไม่มีการเติมไม้ตรีเด็ดขาด
อักษรตํ่าคำเป็น ผันวรรณยุกต์ได้ 2 รูป 3 เสียง คา ค่า ค้า พื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ ผันด้วยไม้เอก เป็นเสียงโท ผันด้วยไม้โทเป็นเสียงตรี คำตาย สระเสียงยาว ผันได้ 2 รูป 3 เสียง คาด ค้าด ค๋าด พื้นเสียงเป็นเสียงโท ผันด้วยไม้โทเป็นเสียงตรี ผันด้วยไม้จัตวา เป็นเสียงจัตวา คำตาย สระเสียงสั้น ผันได้ 2 รูป 3 เสียง คะ ค่ะ ค๋ะ พื้นเสียงเป็นเสียงตรี ผันด้วยไม้เอกเป็นเสียงโท ผันด้วยไม้จัตวาเป็นเสียงจัตวา
หมวด บ
บรรทัด บันทัด คำที่ใช้ บัน มีดังนี้

บันดาลลงบันได
บันทึกให้จำจงดี
รื่นเริงบันเทิงมี
เสียงบันลือสนั่นดัง
บันโดยบันโหยไห้
บันเหินไปจากรวงรัง
บันทึงถึงความหลัง
บันเดินนั่งนอนบันดล
บันกวดเอาลวดรัด
บันจวบจัดตกแต่งตน
คำบันนั้นฉงน
ระวังปนกับ ร หัน

คำที่ใช้ รร เรียกว่า ร หัน ที่นิยมใช้

บรรจุอีกบรรดา
บรรเทามาหาบรรยาย
บรรลุไม่วุ่นวาย
บรรลัยตาย บรรเจิดงาม
บรรจบ บรรทมนอน
บรรจงก่อน บรรหารตาม
บรรทัด บรรทุกน้ำ
บรรพต ข้าม บรรพชา
บรรทุก บันทุก
บรรลุ บันลุ
บรรเลง บันเลง
บล็อก บล็อค, บล๊อก เป็นคำทับศัพท์
บ่วงบาศ บ่วงบาศก์ บ่วงบาศ - บ่วงสำหรับโยนไปคล้อง
บาศก์ - ลูกเต๋า, ลูกสกา, ใช้ว่า ลูกบาศก์
บอระเพ็ด บรเพ็ด, บอระเพชร
บังสุกุล บังสกุล
บัญญัติไตรยางศ์ บัญญัติไตรยางค์
บัตรสนเท่ห์ บัตรสนเท่
บันเทิง บรรเทิง
บันลือ บรรลือ
บาดทะยัก บาททะยัก, บาดทยัก
บาตร บาต ภาชนะชนิดหนึ่งสำหรับภิกษุสามเณรใช้รับอาหารบิณฑบาต
บิณฑบาต - ไม่มีตัว ร ข้างท้าย
บำเหน็จ บ่าเน็จ
บิณฑบาต บิณฑบาตร, บิณฑบาท
บิดพลิ้ว บิดพริ้ว
บุคลากร บุคคลากร
บุคลิกภาพ บุคคลิกภาพ
บุปผชาติ บุปผาชาติ บุปผชาติ = ดอกไม้, พวกดอกไม้
บูรณปฏิสังขรณ์ บูรณะปฏิสังขรณ์ บูรณปฏิสังขรณ์ เป็นคำสมาส
เบญจเพส เบญจเพศ เพส มาจากคำว่า วีสะ = 20 เบญจ = 5, เบญจเพส = 25
เบนซิน เบ็นชิน, เบนซิล น้ำมันเบนซิน
เบรก เบรค เป็นคำทับศัพท์ - break = หยุด, พัก
หมวด ป
ปฏิกิริยา ปฏิกริยา
ปฏิสันถาร ปฏิสัณฐาน, ปฏิสันถาน
ปฏิพัทธ์ ประติพัทธ์
ปฏิสังขรณ์ ปฏิสังฃร
ปฐมนิเทศ ปฐมนิเทศก์, ปฐมนิเทศน์
ปณิธาน, ประณิธาน ปนิธาน, ประนิธาน ตั้งใจไว้
ปรนนิบัติ ปรณนิบัติ
ปรมาณู ปรมณู ปรม + อณู
ประกายพรึก ประกายพฤกษ์ ประกายพรึก - ชื่อดาวพระศุกร์ที่เห็นในเวลาเช้ามืด เรียกว่า ดาวประกายพรึก
พฤกษ์ - ต้นไม้
กัลปพฤกษ์ - ต้นไม้ที่เชื่อกันว่าให้ผลสำเร็จตามความปรารถนา
ประกาศิต ประกาษิต
ประจัญบาน ประจันบาน, ประจันบาล, ประจัญบาล
ประจันหน้า ประจัญหน้า
ประจำการ ประจำการณ์ ประจำการ - อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ประจำ, ยังอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่, เช่น ทหารประจำการ
ประจำการณ์ - ไม่มีคำนี้ในพจนานุกรม เขียนผิด
รักษาการณ์ - เฝ้าดูแลเหตุการณ์ เช่น มีทหารรักษาการณ์อยู่ตลอดเวลา
ประนม/ประณม/ประณต ประนม - ยกกระพุ่มมือ เช่น ประนมมือ
ประณม - (คำนาม)การน้อมไหว้ ประณต - (คำกริยา) น้อมไหว้
ประณาม ประนาม ประณาม(1)
ก. น้อมไหว้ เช่น ขอประณามบาทบงสุ์พระทรงศรี ประณาม (2) (1) กล่าวร้ายให้เขาเสียหาย เช่น ถูกประณามว่าเป็นคนโกง (2) ขับไล่
ประณีต ปราณีต ประณีต - ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, เช่น ฝีมือประณีต
ประดิดประดอย ประดิษฐ์ประดอย
ประณาม ประนาม ประณาม (1) - น้อมไหว้ เช่น ขอประณามบาทบงสุ์พระทรงศรี. (ส. ปฺรณาม; ป. ปณาม) ประณาม (2) - กล่าวร้ายให้เขาเสียหาย เช่น ถูกประณามว่าเป็นคนโกง (ส. ปฺรณาม; ป. ปณาม) - ขับไล่. (ส. ปฺรณาม; ป. ปณาม)
ประนีประนอม ปรานีปรานอม, ประณีประณอม
ประเมิน ประเมิณ อย่าสับสนกับ "ประมาณ"
ประสบการณ์ ประสพการณ์ ประสบ - พบ, พบปะ, พบเห็น - ประสบการณ์
ประสพ - การเกิดผล
ประสูติ ประสูต, ประสูตร
ประสูติการ ประสูติกาล การคลอด
ประสูติกาล ประสูติการ เวลาที่คลอด
ประหัตประหาร ประหัดประหาร, ประหัตถ์ประหาร
ปรัมปรา ปรำปรา, ปะรำปะรา อ่านว่า ปะ-รำ-ปะ-รา
ปรัศนี ปรัศนีย์ ปรัศนี - เครื่องหมายคำถาม
ปรัศนี - สิ่งที่เป็นเงื่อนงำต้องหาคำตอบ
ปรากฏ ปรากฎ ใช้ ฏ ปฏัก
ปรานี/ปราณี ปรานี - เอ็นดูด้วยความสงสาร.
ปราณี - ผู้มีชีวิต, สัตว์, คน
ปรานีปราศรัย ปราณีปราศัย
ปล้นสะดม ปล้นสดมภ์ สะดม - ปล้นโดยใช้วิธีรมยาให้เจ้าของทรัพย์หลับสนิทไม่รู้สึกตัว, ใช้เข้าคู่กับคำ ปล้น เป็น ปล้นสะดม
สดมภ์ - เสา, หลัก, ช่องในแนวตั้งสำหรับกรอกรายการต่าง ๆ
ปวารณา ปวารนา
ปักษิน ปักษิณ ปักษิน, ปักษี - สัตว์มีปีก คือ นก
ทักษิณ - ทิศใต้ ใช้ว่า ทิศทักษิณ, ข้างขวา
ปาฏิหาริย์ ปาฏิหาร, ปาฏิหารย์
ปิกนิก ปิคนิค คำทับศัพท์
ปุโรหิต ปุโลหิต
เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซนต์ คำทับศัพท์
อย่าสับสนกับ ลายเซ็น ลายมือชื่อ
หมวด ผ
ผรุสวาท ผรุสวาส วาท - คำพูด, ถ้อยคำ อย่าสับสนกับคำว่า พิศวาส
ผลลัพธ์ ผลลัพท์
ผลัด/ผัด มักใช้สับสน ผลัด หมายถึง เปลี่ยนแทนที่ เช่น ผลัดเสื้อผ้า, ผลัดเวร, ผลัดใบ, ผลัดขน, ผลัดเปลี่ยน ผัด มีความหมายหลายอย่าง เช่น ขอเลื่อนเวลา ย้ายไปย้ายมา หมุนไปมา ล่อให้ไล่ เช่น ผัดวันประกันพรุ่ง, ผัดผ่อน (ขอเลื่อนไปก่อน พอให้ทุเลา), ข้าวผัด, ขอผัดไปก่อน (ขอเลื่อนไปก่อน)
ผลานิสงส์ ผลานิสงฆ์
ผอบ ผะอบ
ผัดผ่อน ผลัดผ่อน
ผัดวันประกันพรุ่ง ผลัดวันประกันพรุ่ง
ผัดหนี้ ผลัดหนี้
ผาสุก ผาสุข
ผุดลุกผุดนั่ง ผลุดลุกผลุดนั่ง
ผูกพัน ผูกพันธ์
ผู้เยาว์ ผู้เยา เยาว-, เยาว์ หมายถคง อ่อนวัย, รุ่นหนุ่ม, รุ่นสาว, เช่น เยาว์วัย วัยเยาว์. (แผลงมาจาก ยุว)
เยา แปลว่า เบา, อ่อน, น้อย เช่น ราคาเยา, มักใช้เข้าคู่กับคำ ย่อม เป็น ย่อมเยา เช่น ราคาย่อมเยา.
เผลอไผล เผอไผ
เผอเรอ เผลอเรอ เผอเรอ - ขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทำ
เผลอ - หลงลืมไปชั่วขณะ เช่น เผลอตัว เผลอสติ, เลินเล่อ, ไม่ระวังตัว, เช่น เผลอไปแผล็บเดียว แมวคาบปลาไปกินเสียแล้ว
เผอิญ ผเอิญ, ผะเอิญ
เผ่าพันธุ์ เผ่าพันธ์ เผ่าพันธุ์ - เชื้อสาย
แผนการ แผนการณ์
ไผท ผไท, ผะไท
หมวด ฝ
ฝรั่งเศส ฝรั่งเศษ
ฝักฝ่าย/ฝักใฝ่ ฝักฝ่าย - พวก, ข้าง. หรือ เข้าพวก, เข้าข้าง.
ฝักใฝ่ - เอาใจใส่, ผูกพัน.
ฝีดาษ ฝีดาด ฝีดาษ - ไข้ทรพิษ
หมวด พ
พงศ์พันธุ์ พงพันธุ์, พงศ์พันธ์
ฯพณฯ พณฯ อ่านว่า "พะ-นะ-ท่าน" (ย่อมาจากคำ พณหัว พณหัวเจ้า พณหัวเจ้าท่าน).
พยัก พะยัก
พยักพเยิด พะยักพะเยิด, พยักเพยิด
พยัคฆ์ พยัค, พยัฆ เสือ
พยาน พะยาน
พยาบาท พญาบาท, พยาบาตร
พรรณนา พรรณา อ่านว่า พัน-นะ-นา
พรหมจรรย์ พรมจรรย์
พรํ่าพลอด พรํ่าพรอด พร่ำพลอด - พูดออดอ้อนออเซาะ
พรอด - เสียงดังอย่างเสียงของเหลวปนกับลมไหลออกจากช่องเล็ก ๆ หรือขึ้นมาจากเลนตม
พลศึกษา พละศึกษา คำสมาส
พลาสติก พลาสติค
พหูสูต พหูสูตร
พะแนง พแนง, แพนง
พะยอม พยอม ชื่อต้นไม้ มีดอกสีขาว
พะวักพะวน พวักพวน
พังทลาย พังทะลาย ทลาย - อาการที่สิ่งซึ่งเป็นกลุ่มก้อนแตกหัก หรือพังกระจัดกระจาย
ทะลาย - ช่อผลของหมากหรือมะพร้าว ที่ออกเป็นกลุ่มรวมกัน เช่น ทะลายหมาก ทะลายมะพร้าว
พันทาง พันธุ์ทาง พันทาง - เรียกไก่ที่พ่อเป็นอู แม่เป็นแจ้ ว่า ไก่พันทาง, ภายหลังเรียกเลยไปถึง สัตว์ที่พ่อแม่ต่างพันธุ์กัน (ยกเว้นปลากัด) จนถึงสิ่งต่างชนิดบางอย่าง ที่แกมกันหรือไม่เข้าชุดกัน เช่น สุนัขพันทาง เครื่องลายครามพันทาง
พัศดี พัสดี พัศดี มาจากภาษาสันสันสฤษ - ผู้บังคับการเรือนจำ, ผู้ปกครองนักโทษ
สัสดี - ผู้รวบรวมบัญชีคน, เจ้าหน้าที่บัญชีทหาร
พัสดุ พัศดุ
พากย์ พากษ์ พากย์หนัง
พาณิชย์ พานิชย์
พาหุรัด พาหุรัต
พิณพาทย์ พิณภาทย์
พิธีรีตอง พิธีรีตรอง อย่าสับสนกับคำว่า ไตร่ตรอง
พิบูล พิบูลย์ พิบูล - กว้างขวาง, มาก
ไพบูลย์ - เต็มเปี่ยม, เต็มที่
พิพิธภัณฑ์ พิพิทธภัณฑ์
พิราบ พิราป นกพิราบ
พิลาป พิราป พิลาป - ครํ่าครวญ, ร้องไห้ เช่น รำพันพิลาป
พิศวง พิสวง
พิศวาส พิสวาส
พิสดาร พิศดาร
พิสมัย พิศมัย พิสมัย (1)ความรัก, ความปลื้มใจ, ความชื่นชม (2)รักใคร่หลงใหล เช่น ฉันไม่เห็นจะพิสมัยเธอเลย (3)ควรชม
พึมพำ พึมพัม
พุดตาน พุดตาล อย่าสับสนกับคำว่า น้ำตาล
พุทธชาด พุทธชาติ ดอกพุทธชาด
พู่กัน ภู่กัน
พู่ระหง ภู่ระหง
เพชฌฆาต เพชรฆาต
เพชร เพ็ชร, เพ็ชร์
เพนียด พเนียด, พะเนียด
เพริศพริ้ง เพริดพริ้ง
เพิ่มพูน เพิ่มพูล
เพียบพร้อม เพรียบพร้อม
แพทยศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นคำสมาส
โพชฌงค์ โพชงค์ โพชฌงค์ - องค์แห่งธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้ มี 7 ประการ
โพ/โพธิ์ โพธิ์ทะเล โพ - ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง ต้นโพ
โพทะเล - ชื่ออำเภอหนึ่งในจังหวัดพิจิตร, ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง ต้นโพทะเล
โพธิ์ - ชื่อต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า, ความตรัสรู้ เช่น พระพุทธเจ้า ทรงประทับตรัสรู้ พระสัมมาสัมโพธิญาณ ใต้ต้นโพธิ์
ต้นพระศรีมหาโพธิ์
โพนทะนา โพนทนา โพนทะนา - กล่าวโทษ, ติเตียน, พูดกล่าวโทษท่านต่อหน้าผู้อื่น
ไพฑูรย์ ไพทูรย์
หมวด ฟ
ฟังก์ชัน ฟังก์ชั่น เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ มาจากคำว่า function ตัว ก ไม่ออกเสียงจึงมีเครื่องหมายการันต์ และ ไม่มีการใส่วรรณยุกต์
ฟั่น ฝั้น ฟั่น - คลึงสิ่งเป็นเส้นหลายเส้นให้เข้าเกลียวกัน เช่น ฟั่นด้าย
ฟิวส์ ฟิว
ฟุลสแก๊ป ฟูลสแก็ป เป็นคำทับศัพท์ มาจากคำว่า foolscap
เฟิน/เฟิร์น เฟิน - ชื่อพืชไร้ดอกพวกผักกูด, ใช้ว่า เฟิร์น ก็มี มาจากคำภาษาอังกฤษว่า fern
แฟชั่น แฟชัน เป็นคำทับศัพท์ มาจากคำว่า fashion แต่เวลาเขียนต้องมีไม้เอก
ไฟแช็ก ไฟแช็ค, ไฟแชค ไฟแช็ก - อุปกรณ์จุดไฟชนิดหนึ่ง เวลาใช้ต้องทำให้จักรโลหะครูดกับหินถ่านไฟ เกิดประกายไฟติดไส้ที่ชุ่มด้วยนํ้ามันหรือแก๊สที่บรรจุอยู่ ลุกเป็นเปลวไฟขึ้น เมื่อจุดไฟจะเสียงดัง แช็ก จึงเรียกว่าไฟแช็ก
หมวด ภ
ภคินี ภคิณี ภคินี - พี่หญิง, น้องหญิง
ภวังค์ พวังค์ ภวังค์ - ความเป็นอยู่โดยไม่รู้สึกตัว
ภาคทัณฑ์ ภาคฑัณฑ์
ภาคภูมิ พากพูม ภาคภูมิ - มาจากภาษาบาลี ความหมายเดิมหมายถึง "ส่วนแห่งแผ่นดิน" แต่เรานำมาใช้ หมายถึง มีสง่า, ผึ่งผาย
คำว่า "ภูมิ" แปลว่า "แผ่นดิน, ที่ดิน" แต่เรานำมาใช้หมายความว่า "สง่า, โอ่โถง, องอาจ, ผึ่งผาย" เป็นการนำคำมาใช้ในความหมายที่ต่างไปจากความหมายเดิม
ภาพยนตร์ ภาพยนต์ อย่าสับสนกับ รถยนต์ เครื่องยนต์ ยานยนต์
ภาวการณ์ ภาวะการณ์, ภาวะการ
ภุชงค์ พุชงค์ ภุชงค์ - งู นาค นาคา
ภูตผี ภูติผี
ภูมิใจ พูมใจ
หมวด ม
มกุฎราชกุมาร มงกุฏราชกุมาร, มกุฏราชกุมาร มกุฎราชกุมาร - ตำแหน่งรัชทายาท ที่จะสืบราชสันตติวงศ์ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนา
มงกุฎ มงกุฏ ใช้ ฎ ชฎา
มณฑป มนฑป, มณทป อ่านว่า มน-ดบ
มนเทียร/มณเฑียร มนเฑียร มนเทียร - เรือนหลวงซึ่งใช้เป็นที่ประทับประจำของพระมหากษัตริย์ ใช้ว่า พระราชมนเทียร, โบราณใช้ว่า พระราชมณเฑียร
มรณภาพ มรณะภาพ
มลทิน มนทิน มลทิน - ความมัวหมอง, ความด่างพร้อย, ความไม่บริสุทธิ์
มล - ความมัวหมอง, ความสกปรก, ความไม่บริสุทธิ์
มน
(1)กลม ๆ, โค้ง ๆ, ไม่เป็นเหลี่ยม, เช่น ทองหลางใบมน (2)ใจ เช่น มโน มนัส (3)สนิม, เหงื่อไคล
มหรรณพ มหรรนพ, มหันนพ มหรรณพ - ทะเลใหญ่, ห้วงนํ้าใหญ่
มหรสพ มหรศพ อ่านว่า มะ-หอ-ระ-สบ
มหรสพ - การเล่นรื่นเริง เช่น โขน ละคร เป็นต้น
มหัศจรรย์ มหรรศจรรย์
มหาหิงคุ์ มหาหิงค์ มหาหิงคุ์ - ยางของไม้ล้มลุกหลายชนิดหนึ่ง มีกลิ่นร้อนฉุนและเหม็น นิยมใช้เป็นยาทาภายนอก
มไหศวรรย์ มไหสวรรค์
ม่อหัอม/ม่อฮ่อม/หม้อห้อม หม้อฮ่อม เสื้อม่อฮ่อม
มัคคุเทศก์ มัคคุเทศ, มัคคุเทศน์
มัคนายก, มรรคนายก มัคทายก, มรรคทายก (บาลี) มคฺค + นายก (สันสกฤต) มารฺค + นายก หมายถึง ผู้นำทาง ได้แก่ ผู้จัดการทางกุศล หรือผู้ชี้แจง ทางบุญกุศล และป่าวประกาศ ให้ประชาชน มาทำบุญที่วัด
มัณฑนศิลป์ มันทนศิลป์, มันฑณศิลป์ มัณฑนศิลป์ - ศิลปะการออกแบบ และตกแต่งผลิตกรรม หรืองานช่างต่าง ๆ
มัธยัสถ์ มัธยัสถุ์ อย่าสับสนกับ ยานัตถุ์
มัศยา, มัตสยา มัสยา มัศยา - ปลา
มัสมั่น มัสหมั่น อ่านว่า มัด-สะ-หมั่น
แกงมัสมั่น
มาตรฐาน มาตราฐาน
มานุษยวิทยา มนุษยวิทยา มานุษยวิทยา - วิชาว่าด้วยเรื่องตัวคน และสิ่งที่คนสร้างขึ้น
มืดมน มืดมนต์, มืดมล
มุกตลก มุขตลก มุกตลก - วิธีทำให้ขบขัน
แมงมุม แมลงมุม แมงมุม มี 8 ขา แมงมุมไม่ใช่แมลง
แมงดา/แมลงดา ใช้ได้ทั้งสองคำ แมงดา (1) ชื่อสัตว์ทะเลในวงศ์ Xiphosuridae รูปร่างคล้ายจานควํ่า หางยาวเป็นแท่ง ในน่านนํ้าไทยพบ ๒ ชนิด คือ แมงดาจานหรือแมงดาทะเลหางเหลี่ยม บนสันหางเป็นหนามคล้ายฟันเลื่อย หน้าตัดของหางมีรูปคล้ายสามเหลี่ยม และ แมงดาทะเลหางกลม แมงดาถ้วย เหรา หรือ แมงดาไฟ ขนาดเล็กกว่าแมงดาจาน สันหางเรียบ หน้าตัดของหางค่อนข้างกลม ในบางฤดูกาล ไข่และอวัยวะภายในอาจเป็นพิษได้, แมงดาทะเล ก็เรียก (2) ชื่อตะเกียงอย่างโบราณ รูปคล้ายแมงดาทะเล ใช้แขวนจุดตามโรงหนังโรงโขน (3) ชื่อนาฬิกาแขวนมีรูปเป็น ๒ ตอนคล้ายกับรูปแมงดาทะเล (4) (ภาษาพูด) ชายที่อาศัยนํ้าพักนํ้าแรงของผู้หญิงโสเภณีดำรงชีวิต แมลงดา หมายถึงแมงดา ตามความหมาย (1) แมลงดานา แมลงดาขี้ควาย แมลงดาสวน แมลงดาโป้งเป้ง
แมลงภู่ แมลงพู หอยแมลงภู่
แมลงสาบ แมลงสาป
ไมยราบ/ไมยราพ มักสับสน ไมยราบ - ชื่อพืชชนิดหนึ่ง ต้นไมยราบ
ไมยราพ - เป็นตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ มีเวทมนตร์สะกดทัพ
มหัศจรรย์ มหรรศจรรย์
หมวด ย
ย่อมเยา/เยาว์วัย มักสับสน เยา - เบา, อ่อน, น้อย เช่น ราคาเยา ราคาย่อมเยา
เยาว์ - อ่อนวัย, รุ่นหนุ่ม, รุ่นสาว, เช่น เยาว์วัย วัยเยาว์ (แผลงมาจาก ยุว)
ยาเกร็ด ยาเกล็ด ยาเกร็ด - ยาที่ไม่ใช่ยาตำราหลวง
เกร็ด - ส่วนย่อยหรือส่วนเบ็ดเตล็ด เช่น เกร็ดพงศาวดาร
เกล็ด - ส่วนที่เป็นแผ่น ๆ ซ้อนเหลื่อมกันห่อหุ้มตัวปลาและสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด เช่น เกล็ดปลา เกล็ดมังกร
ยานัตถุ์ ยานัตถ์, ยานัด
ยีราฟ อีราฟ
เยาว์วัย เยาวัย
เยื่อใย เยื่อไย ใย ใช้ไม้ม้วน
ใย/ไย ใย (1)สิ่งที่เป็นเส้นเล็ก ๆ บาง ๆ เช่น ใยบัว ใยแมงมุม. (2)นวลบาง, บาง ๆ, ละเอียดอ่อน เช่น นวลใย ไย ไฉน, อะไร, ทำไม, เช่น จะช้าอยู่ไย ไยจึงไม่มา
ใยแมงมุม ไยแมงมุม ใย ใช้ไม้ม้วน
ไยดี ใยดี ไยดี - พอใจ, ยินดี, เอื้อ, มักใช้ในความปฏิเสธ เช่น ไม่ไยดี อย่าไปไยดี
หมวด ร
รกชัฏ รกชัฎ ชัฏ (ใช้ ฏ ปฏัก) - ป่าทึบ, ป่ารก
รถยนต์ รถยนตร์
รมณีย์ รมนีย์, รมณี
รสชาติ รสชาด
ร้องไห้ ร้องให้
ระบบนิเวศ ระบบนิเวศน์
ระเบ็งเซ็งแซ่ ระเบงเซ็งแซ่ ระเบ็ง - ดัง, ดังอื้ออึงแซ่ไปหมด, มักใช้เข้าคู่กับคำ เซ็งแซ่ เป็น ระเบ็งเซ็งแซ่
เซ็งแซ่ - ดังอื้ออึงแซ่ไปหมด
ระเบง - ตี เช่น ระเบงฆ้องกลอง
ระเห็จ รเห็จ, เรห็จ ระเห็จ - ไปอยู่ในที่ที่ไม่สมควร เช่น ระเห็จขึ้นไปอยู่บนยอดไม้
รักษาการ/รักษาการณ์ รักษาการ - ปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว เช่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
รักษาการณ์ - เฝ้าดูแลเหตุการณ์ เช่น มีทหารรักษาการณ์อยู่ตลอดเวลา ...
รังควาน รังควาญ รังควาน - รบกวนทำให้รำคาญหรือเดือดร้อน เช่น คนพาลชอบรังควานคนอื่น
รังสี รังษี
รัญจวน รัญจวญ, รัญจวณ
รากเหง้า รากเง่า เหง้า - ลำต้นที่อยู่ใต้ดินของพืชบางชนิด เช่น ขิง กระวาน ที่จมอยู่ใต้ดิน หรือหมายถึง ต้นเดิม, ต้นวงศ์. เง่า - โง่, มักใช้พูดเข้าคู่กับคำ โง่ เป็น โง่เง่า
ราชภัฏ ราชภัฎ ใช้ ฏ ปฏัก
ราชัน/ราชันย์ ราชัน - พระราชา
ราชันย์ - เชื้อกษัตริย์.
ราดหน้า ลาดหน้า ราดก. เทของเหลว ๆ เช่นนํ้าให้กระจายแผ่ไปหรือให้เรี่ยรายไปทั่ว เช่น ราดนํ้า ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า ข้าวราดแกง, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เยี่ยวราด ขี้ราด ลาด (1) ก. ปูแผ่ออกไป เช่น ลาดพรม ปูลาดอาสนะ, โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ถนนลาดยาง (2) ว. เทตํ่าหรือเอียงขึ้นน้อย ๆ เช่น ที่ลาด
ราพณาสูร ราพนาสูร
ริบบิ้น ริ้บบิ้น ริบ - อักษรต่ำ คำตาย พื้นเสียงเป็นเสียงตรี ไม่ต้องใส่วรรณยุกต์
รื่นรมย์ รื่นรมณ์
เรี่ยไร/เรี่ยราย เรี่ยไร - ขอร้องให้ช่วยออกเงินทำบุญเป็นต้นตามสมัครใจ
เรี่ยราย - กระจายเกลื่อนไป เช่น กินข้าวหกเรี่ยรายไปทั่ว หมาคุ้ยขยะตกเรี่ยราย
โรมันคาทอลิก โรมันคาธอลิค
หมวด ฤ
ฤกษ์พานาที ฤกษ์ผานาที ฤกษ์พานาที - ระยะเวลาที่เป็นฤกษ์
เลขผานาที - เลข (โดยมากใช้ในทางโหราศาสตร์)
ฤทธิ์ ฤทธ,ฤทธิ, ฤทธ์
ฤๅษี, ฤษี ฤาษี
หมวด ล
ลดาวัลย์ ลัดดาวัลย์, ลดาวัณย์ ลดาวัลย์ - ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ดอกสีขาว ออกเป็นช่อ กลิ่นหอมเย็น
ลมปราณ ลมปราน ปราณ - ลมหายใจ, สัตว์มีชีวิต, ชีวิต, ใจ.
ปราน - โคตร, วงศ์.
ลมหวน ลมหวล หวน - เวียนกลับ เช่น ลมหวน
ลมหวน - ลมที่พัดกลับไปกลับมาขณะฝนตก
หอมหวน - หอมตลบ
ล็อกเกต ล็อคเก็ต
ละเอียดลออ ละเอียดละออ
ลักเพศ ลักเพท, ลักเพส
ลังถึง รังถึง
ลาดตระเวน ลาดตระเวณ มักสับสนกับ "บริเวณ"
ลาดยาง ราดยาง เรียกถนนที่ปูผิวจราจรด้วยยางมะตอยผสมกับหินหรือทรายเป็นต้น ว่า ถนนลาดยาง
ลายเซ็น ลายเซ็นต์
ลำไย ลำใย
ลิดรอนสิทธิ์ ริดรอนสิทธิ์ ลิดรอน - ตัดทอน เช่น ลิดรอนอำนาจ ลิดรอนสิทธิ์
ลิด - เด็ดหรือตัดเพื่อแต่ง เช่น ลิดกิ่ง ลิดใบ
ริด มีใช้คำเดียวคือ ริดสีดวง
ลิปสติก ลิปสติค
ลิฟต์ ลิปต์, ลิฟ , ลิฟท์ มาจากคำภาษาอังกฤษ lift
ลือชา/ฦๅชา ฦๅชา เป็นคำโบราณ หมายถึง ลือชา
ลุกลี้ลุกลน รุกรี้รุกรน, ลุกลี้ลุกรน
ลูกนิมิต ลูกนิมิตร
ลูกบาศก์ ลูกบาศ
เล่นพิเรนทร์ เล่นพิเรนท์ พิเรนทร์ - อุตรินอกลู่นอกทาง เช่น เล่นพิเรนทร์ คนพิเรนทร์
เล่ห์กระเท่ห์ เล่กระเท่ เล่ห์กระเท่ห์ - กลอุบาย, กลมารยา, อุบายล่อลวง
โล่ โล่ห์
โลกาภิวัตน์ โลกาภิวัฒน์
โลหิต โรหิต
หมวด ว
วงศ์วาน วงษ์วาน วงศ์วาน - ลูกหลานเหลนในตระกูล, มักใช้เข้าคู่กับคำ ว่านเครือ เป็น วงศ์วานว่านเครือ
วัคซีน วักซีน
วัณโรค วันโรค
วันทยหัตถ์ วันทยาหัตถ์ วันทยหัตถ์(คำสมาส) - ท่าเคารพด้วยมือของทหาร ตำรวจ ลูกเสือ เป็นต้น
วันทย- ควรไหว้, ควรนอบนบ
วันทยาวุธ วันทยวุธ คำสนธิ
วางก้าม วางกล้าม วางก้าม - ทำท่าใหญ่โต, ทำท่าเป็นนักเลงโต
กล้าม - มัดเนื้อที่รวมกันเป็นก้อน ๆ ในกายคนและสัตว์ เรียกว่า กล้ามเนื้อ
วารดิถี วาระดิถี
วิ่งเปี้ยว วิ่งเปรี้ยว วิ่งเปี้ยว - การเล่นวิ่งแข่งชนิดหนึ่ง
เปรี้ยว - มีรสอย่างหนึ่งอย่างรสมะนาวเป็นต้น
วิ่งผลัด วิ่งผัด
วิตถาร วิตรถาร, วิตถาน, วิตถาล วิตถาร - กว้างขวาง, มากเกินไป, พิสดาร, นอกแบบ, นอกทาง
วิตามิน ไวตามิน คำว่า ไวตามิน ไม่พบคำนี้ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
วินาที วินาฑี
วิหารคด วิหารคต วิหารคด - วิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูป มีลักษณะหักเป็นข้อศอก โดยมากตั้งอยู่ ๔ มุม ของเขตพุทธาวาส
เวทมนตร์ เวทย์มนตร์, เวทมนต์
เวนคืน เวรคืน เวนคืนที่ดิน, เวนคืนอสังหาริมทรัพย์
เวียดนาม เวียตนาม ประเทศเวียดนาม
ไวยากรณ์ ไวยกรณ์
หมวด ต
ศักย์/ศักดิ์ ศักย์ - พลังงานที่ใช้ดันกระแสไฟฟ้า ณ จุดใดจุดหนึ่ง มีหน่วยเป็นโวลต์
ศักดิ์ (1) อำนาจ, ความสามารถ, เช่น มีศักดิ์สูง ถือศักดิ์ (2) กำลัง (3) ฐานะ เช่น มีศักดิ์และสิทธิแห่งปริญญานี้ทุกประการ (4) หอก, หลาว
ศัพท์ ศัพย์
ศิลปะ ศิลป คำต่อไปนี้ มีสระ อะ
-ศิลปะ -ศิลปะปฏิบัติ - วิชาว่าด้วยการปฏิบัติทางศิลปะ เช่น วาดเขียน ปั้นดิน จักสาน เย็บปักถักร้อย -ศิลปะประยุกต์ - กรรมวิธีในการนำทฤษฎีและหลักการทางศิลปะไปใช้ในภาคปฏิบัติ -ศิลปะพื้นบ้าน - ศิลปะแขนงต่าง ๆ เช่น วรรณกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป์ หัตถกรรม ที่ชาวบ้านได้สร้างสรรค์ขึ้นจากการเรียนรู้และฝึกปรือในครอบครัวหรือในหมู่บ้าน -ศิลปะสถาปัตยกรรม - ศิลปะลักษณะด้านสถาปัตยกรรม ที่ปรากฏในอาคาร ที่ได้รับการออกแบบ และสร้างขึ้นอย่างวิจิตรงดงาม เช่น พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม
ศิลปกรรม ศิลปะกรรม คำสมาส
ศิลปวัฒนธรรม ศิลปะวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม เป็นคำสมาส หากต้องการแยกคำควรใช้ "ศิลปะและวัฒนธรรม"
ศิลปวัตถุ ศิลปะวัตถุ ศิลปวัตถุ เป็นคำสมาส
ศีรษะ ศรีษะ
ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศ, ศึกษานิเทศน์ นิเทศก์ - ผู้ชี้แจง เช่น ศึกษานิเทศก์ ธรรมนิเทศก์
นิเทศ (1)คำแสดง, คำจำแนกออก เช่น การนิเทศ (2)ชี้แจง, แสดง, จำแนก เช่น เดินทางไปนิเทศ
หมวด ส
สกัด สะกัด
สกาว สะกาว
สแกน แสกน
สดับ สะดับ
สถานการณ์ สถานการ, สถานะการณ์
สถิต สถิตย์
สบง สะบง
สไบ สะไบ, ไสบ
สมดุล สมดุลย์
สรรเพชญ สรรเพชร
สรรแสร้ง สรรค์แสร้ง
สรรหา สรรค์หา สรรค์ หมายถึง สร้าง, ทำให้เกิดขึ้น
สร้างสรรค์ สร้างสรร
สวรรคต สวรรณคต
สอบเชาวน์ สอบเชาว์
สะกด สกด
สะกิด สกิด
สะคราญ สคราญ
สะดวก สดวก สะดวกสบาย
สะพรึงกลัว สะพึงกลัว
สะพาน สพาน
สะเหล่อ สะเหร่อ, เสร่อ, เสล่อ สะเหล่อ - ทั้งเซ่อและเล่อ, ทั้งเซ่อซ่าและเล่อล่า
สะอาด สอาด
สักการบูชา สักการะบูชา คำสมาส
สังเกต สังเกตุ
สังเขป สังเขบ สังเขป - ใจความย่อ, เค้าความย่อ, เช่น เขียนมาพอเป็นสังเขป
สังวร สังวรณ์ สังวร -ความระวัง, ความเหนี่ยวรั้ง, ความป้องกัน, สำรวม, เหนี่ยวรั้ง
อาวรณ์ - ห่วงใย, อาลัย, คิดกังวลถึง, นิยมใช้เข้าคู่กับคำ อาลัย เป็น อาลัยอาวรณ์
สังวาล สังวาลย์ ยกเว้นชื่อเฉพาะ "สังวาลย์"
สังสรรค์ สังสรร สังสรรค์ - พบปะวิสาสะกันเป็นครั้งคราว
สร้างสรรค์ - สร้างให้มีให้เป็นขึ้น, มีลักษณะริเริ่มในทางดี
สีสัน - สีต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้าร้านนี้มีสีสันสดใสดี
จัดสรร - แบ่งส่วนไว้โดยเฉพาะ เช่น หมู่บ้านจัดสรร
เลือกสรร - พิจารณาคัดเอาแต่ที่ดี ๆ
สัญลักษณ์ สัญญลักษณ์
สัณฐาน สันฐาน, สัณฐาณ รูปพรรณสัณฐาน
สันโดษ สัญโดษ
สับปลับ สับปรับ สับปลับ - กลับกลอกเชื่อไม่ได้
ปรับ - บอก, เล่า, เทียบ, ทำให้เสมอ, ลงโทษ
สับปะรด สัปรด, สับปะรส
สัปเหร่อ สับปะเหร่อ
สัพยอก สรรพยอก
สัมมนา สัมนา, สำมะนา
สาธารณชน สาธารณะชน คำสมาส
สาธารณประโยชน์ สาธารณะประโยชน์ คำสมาส
สาธารณสถาน สาธารณะสถาน คำสมาส
สาธารณสุข สาธารณะสุข คำสมาส
สาบสูญ สาปสูญ สาป - คำแช่งให้เป็นไปต่าง ๆ
สาบาน สาบาญ
สาปแช่ง สาบแช่ง
สายสิญจน์ สายสิญจ์
สารบัญ/สารบาญ สารบัญ/สารบาญ - บัญชีเรื่อง, รายชื่อเรื่อง (ใช้ได้ทั้งสองคำ)
สารประโยชน์ สาระประโยชน์ คำสมาส
สารภี/สารพี ชื่อไม้ต้นชนิดหนึ่ง ดอกสีขาวกลิ่นหอม
สารพี - ภาษาพูด หมายถึง ทัพพี
สาระสำคัญ สารสำคัญ ไม่ใช่คำสมาส
สารัตถประโยชน์ สารัตถะประโยชน์ คำสมาส
สารัตถะสำคัญ สารัตถสำคัญ มิใช่คำสมาส
สำอาง สำอางค์ เครื่องสำอาง
สิงโต สิงห์โต สิงห์ - สัตว์ในนิยาย
สิทธิ/สิทธิ์ สิทธิ (อ่านว่า สิด-ทิ), สิทธิ์ - อำนาจอันชอบธรรม (ใช้ได้ทั้งสองคำ)
สีสัน สีสรร, สีสรรค์
สุญญากาศ สูญญากาศ
สูจิบัตร/สูติบัตร สูจิบัตร - ใบแจ้งกำหนดการต่าง ๆ
สูติบัตร - เอกสารที่แสดงถึงสัญชาติ, ใบเกิด
เสบียง สะเบียง, สเบียง
เสื้อเชิ้ต เสื้อเชิ๊ต
หมวด ห
หงส์ หงษ์
หน็อยแน่ หนอยแน่
หน้าปัดนาฬิกา หน้าปัทม์นาฬิกา หน้าปัด - แผ่นที่มีตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงเวลาหรือปริมาณเป็นต้น เช่น หน้าปัดนาฬิกา หน้าปัดวิทยุ หน้าปัดมาตรวัดนํ้า
หม้อห้อม/ม่อห้อม/ม่อฮ่อม หม้อฮ่อม
หมาใน หมาไน
หมามุ่ย/หมามุ้ย หมาหมุ้ย
หมูหย็อง หมูหยอง
หยากไย่/หยักไย่ หยากใย่, หยักใย่
หย่าร้าง อย่าร้าง
หลงใหล หลงไหล ไหล - ปลาไหล, ส่วนของพืช เช่น หางไหล, เหล็กไหล
ใหล - หลงใหล, หลับใหล
หลับใหล หลับไหล
ห่วงใย ห่วงไย
หัวมังกุท้ายมังกร หัวมงกุฎท้ายมังกร หัวมังกุท้ายมังกร - ไม่เข้ากัน, ไม่กลมกลืนกัน, มีหลายแบบหลายอย่างปนกัน
เหม็นสาบ เหม็นสาป -สาบ บ ใบไม้ สะกด มีความหมายหลายอย่าง เป็นต้นว่า กลิ่นเหม็น เช่น เหม็นสาบ. ชื่อแมลงชนิดหนึ่ง คือ แมลงสาบ. หมายความว่า จืด เช่น ทะเลสาบ คือ ทะเลน้ำจืด. หมายความว่า หมดไป สูญไป เช่น สาบสูญ. นอกจากนี้ ยังใช้ในความหมายว่า ผ้าทาบที่อกเสื้อสำหรับติดกระดุมหรือเจาะรังดุม เรียกว่า สาบเสื้อ -สาป ที่ใช้ ป ปลา สะกด มีความหมายว่า กล่าวให้ร้ายให้มีอันเป็นไปต่าง ๆ เช่น สาปแช่ง. สาปส่ง. ถูกสาปให้เป็นหิน
เหล็กใน เหล็กไน เหล็กใน - เดือยแหลมที่มีในก้นหรือปลายหางสัตว์บางชนิด มีผึ้ง แมงป่อง เป็นต้น (ให้จำว่า เหล็กอยู่ข้างใน)
แหลกลาญ แหลกราญ
โหยหวน โหยหวล หวน - เวียนกลับ เช่น ลมหวน หวล - ไม่พบคำนี้ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
โหระพา โหรพา, โหระภา
หมวด อ
องคชาต องคชาติ
อธิษฐาน อธิฐาน
อนาจาร อนาจาน, อนาจารณ์
อนาถ อนาจ
อนาทร อนาธร
อนุกาชาด อนุกาชาติ
อนุญาต อนุญาติ ญาติ เขียนมีสระ อิ
อนุสาวรีย์ อนุเสาวรีย์
อเนก เอนก เช่น อเนกประสงค์
อเนจอนาถ อเน็จอนาถ
อภิรมย์ อภิรมณ์
อภิเษก อภิเสก
อมรินทร์ อัมรินทร์ อมรินทร์ - พระอินทร์
อลักเอลื่อ อะหลักอะเหลื่อ อลักเอลื่อ - อึดอัดใจ, ลำบากใจ
อลังการ อลังการ์,อลังการณ์ อลังการ - การตกแต่ง, การประดับ
อวสาน อวสานต์
อหังการ อหังการ์ อหังการ - การยึดว่าเป็นตัวเรา, ความเย่อหยิ่งจองหอง, ความทะนงตัว, ความก้าวร้าวด้วยการถือว่าตนเองสำคัญ, หยิ่ง, จองหอง, อวดดี
อหังการ์ - ไม่พบคำนี้ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
อะลุ่มอล่วย/อะลุ้มอล่วย อลุ่มอล่วย อะลุ่มอล่วย, อะลุ้มอล่วย - ปรองดองกัน, ผ่อนหนักผ่อนเบาให้แก่กัน.
อะไหล่ อะหลั่ย
อัญชัน อัญชัญ ดอกอัญชัน
อัฒจันทร์ อัธจันทร์
อัตคัด อัตคัต อัตคัด - ขัดสน, ฝืดเคือง, ยากจน, เช่น เขาเป็นคนอัตคัด
อัมพาต อัมพาส
อานิสงส์ อานิสงฆ์ อานิสงส์ - ผลแห่งกุศลกรรม
สงฆ์ - พระสงฆ์
อาเพศ อาเพส
อาสน์สงฆ์ อาสสงฆ์ อาสน์สงฆ์ - ที่ยกพื้นสำหรับพระสงฆ์นั่ง.
อำนาจบาตรใหญ่ อำนาจบาทใหญ่ อำนาจบาตรใหญ่ - อำนาจที่ใช้ในทางข่มขี่
อำมหิต อัมหิต
อิริยาบถ อิริยาบท
อิสรภาพ อิสระภาพ คำสมาส
อุดมการณ์ อุดมการ การณ์ - เหตุ, เค้า, มูล, เช่น รู้เท่าไม่ถึงการณ์ สังเกตการณ์
การ - งาน, สิ่งที่ทำ, เรื่อง, ธุระ, หน้าที่ เช่น การงาน การครัว หรือหมายถึง ผู้ทำ เช่น กรรมการ นักการ เป็นต้น
อุทธรณ์ อุธรณ์
อุทาหรณ์ อุธาหรณ์
อุบาทว์ อุบาท
อุปการคุณ อุปการะคุณ
อุปโลกน์ อุปโลก, อุปโหลก อุปโลกน์ - ยกกันขึ้นไป เช่น อุปโลกน์ให้เป็นหัวหน้า
อุปัชฌาย์ อุปัชฌา, อุปัชชา
อุโมงค์ อุโมง
เอกเขนก เอกขเนก มักจะสับสน นำไปเทียบกับคำว่า อเนก
อเนก - มาก, หลาย, เช่น อเนกประการ อเนกประสงค์
เอกฉันท์ เอกฉัน เอกฉันท์ (เอก-กะ-ฉัน) - มีความเห็นเป็นอย่างเดียวกันหมด
โอกาส โอกาศ มักจะสับสนกับ คำว่า อากาศ ประกาศ
ไอศกรีม ไอศครีม
หมวด ฮ
ฮ่อยจ๊อ ฮ่อนจ๊อ, หอยจ๊อ,ห้อยจ๊อ, ฮ่อยจ๊อ - ชื่ออาหารแบบจีนชนิดหนึ่ง ใช้เนื้อปู มันหมูแข็งต้มสุก ผสมกับแป้งมันและเครื่องปรุงรส บดหรือโขลกจนเหนียวแล้วห่อด้วยฟองเต้าหู้เป็นท่อน กลม ๆ ยาว ๆ มัดเป็นเปลาะ ๆ นึ่งแล้วทอดให้สุก กินกับน้ำจิ้ม
เฮโลสาระพา เฮโลโหระพา

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์