ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การใช้คำสั่ง OFFSET ของ Excel กำหนดช่วงข้อมูล

OFFSET ใช้กำหนดช่วงข้อมูล โดยใช้ร่วมกับสูตรอื่น ๆ ที่ต้องการช่วงของข้อมูล จะมีประโยชน์มากในกรณีที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง และไม่ทราบว่ามีความยาวเท่าไร
รูปแบบ

OFFSET( reference,rows,cols,height,width)

reference:คือตำแหน่งที่ใช้อ้างอิง เสมือนหนึ่งปักหมุดแล้วใช้อ้างอิงจากจุดนี้ไป
rows:คือตำแหน่งเริ่มต้นช่วงข้อมูลว่า จะอยู่เหนือ หรือต่ำกว่าจุดอ้างอิง จำนวนกี่แถว ถ้าเป็น + คือต่ำกว่า และค่าเป็น - คือตำแหน่งที่อยู่เหนือขึ้นไป
colsคือตำแหน่งเริ่มต้นช่วงข้อมูลว่าจะเริ่มห่างจากจุดอ้างอิงไปทางซ้าย หรือทางขวา กี่คอลัมน์ ถ้าเป็น + คือทางขวา และค่าเป็น - คือทางซ้าย
height:ช่วงความสูง คือจำนวนแถวว่าจะให้มีความสูงในส่วนที่เลือกกี่แถว
width:ช่วงความกว้างของบริเวณที่จะเลือกว่าจะให้กว้างกี่คอลัมน์

ตัวอย่าง
ให้หาผลรวมของจำนวนข้างล่างนี้ โดยกำหนดให้สามารถเพิ่มข้อมูลได้อีก และให้ปรับผลรวมโดยอัตโนมัติ


จากภาพ เซลล์ C2 คือผลรวมของตัวเลขในเซลล์ C4 ถึง C6 และถ้ามีการเพิ่มข้อมูลในเซลล์ C7 C8 หรือ C9 ก็ให้ปรับผลรวมโดยอัตโนมัติ

วิธีการ
ต้องใช้คำสั่ง OFFSET เพื่อกำหนดช่วงให้รวมข้อมูลด้วยคำสั่ง SUM แต่เนื่องจากมีการเผื่อไว้สำหรับการเพิ่มข้อมูล จึงให้นับจำนวนข้อมูล โดยใช้ Count ร่วมด้วย เขียนสูตรในเซลล์ C2 ดังนี้

=SUM(OFFSET(C4,0,0,COUNT(C4:C15),1))


สูตร COUNT(C4:C15)จะได้ค่าเท่ากับ 3 เพราะมีข้อมูลตัวเลขเพียง 3 เซลล์
สูตร OFFSET(C4,0,0,3,1) จะได้ช่วงข้อมูลจากจุดอ้างอิง C4 เริ่มจาก C4 ไปทางล่าง 0 และไปทางซ้ายเท่ากับ 0)มีความสูงเท่ากับ 3 และความกว้างเท่ากับ 1 ผลสุดท้ายจึงได้ C4 ถึง C6 นั่นเอง
สูตร SUM(C4:C6) จึงได้เท่ากับ 59 ดังภาพข้างต้น

ที่เหลือ สามารถลาก Fill handle จาก C2 ไปทางขวา จะได้ดังภาพ


ถ้ามีการเพิ่มข้อมูล (ไม่เกิน C15) ข้อมูลจะปรับให้โดยอัตโนมัติ เพราะมีการใช้ Count เพื่อตรวจสอบจำนวนข้อมูล และใช้ OFFSET เพื่อกำหนดช่วงข้อมูล ให้กับฟังก์ชัน SUM

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …