SUMPRODUCT

เมื่อต้องการหาผลรวมของรายการหลายรายการ โดยมีเงื่อนไขหลายเงื่อนไข ให้ใช้ สูตร SUMPRODUCT
เช่น ต้องการหาผลรวมการขายของพนักงาน ตามข้อมูลข้างล่างนี้


จะเห็นว่า สุดาขายสินค้าหลายอย่าง แต่เราต้องการทราบเฉพาะจานเท่านั้น ดังนั้น ในกรณีนี้ จะมี 2 เงื่อนไข คือ ชื่อ และสินค้า แล้วให้นำเงินที่ขายได้มารวมกัน
ในเซลล์ D12 ให้เขียนสูตร ดังนี้
=SUMPRODUCT(--(B2:B9="สุดา"),--(C2:C9="จาน"),D2:D9)

ข้อความ --(B2:B9="สุดา") จะได้ผลเป็น 0 ถ้าช่วงที่กำหนดไม่มีคำว่า "สุดา" และ เป็น 1 ถ้ามีคำว่า "สุดา"
ข้อความ --(C2:C9="จาน")จะได้ผลเป็น 0 ถ้าช่วงที่กำหนดไม่มีคำว่า "จาน" และ เป็น 1 ถ้ามีคำว่า "จาน"
ส่วน D2:D9 คือค่าที่จะให้นำมารวมกัน

ผลที่ออกมาจะได้ ดังภาพ
ในกรณีที่มีการระบุจำนวนสินค้า และราคาสินค้าด้วย ดังภาพข้างล่างนี้

จะเห็นว่า สุดา ขายจานได้ 5 ใบวันที่ 1/4/2555 และ ขายได้อีก 8 ใบ เมื่อวันที่ 6/4/2555 จานราคาใบละ 20 บาท ดังนั้น การคำนวณ จึงต้องเอาจำนวนที่ขายได้ ไปคูณกับราคาแต่ละชิ้น แล้วจึงนำไปบวกกันอีกที ลักษณะนี้ เขียนสูตรที่ D12 ดังนี้

=SUMPRODUCT(--(B2:B9="สุดา"),--(C2:C9="จาน"),D2:D9*E2:E9)

จะได้ผล ดังภาพ

สรุป
จะเห็นว่าสูตร SUMPRODUCT มีความยืดหยุ่น สามารถกำหนดได้หลายเงื่อนไข และเอามาบวก ลบ คูณ หารกันก่อนที่จะนำผลทั้งหมดมารวมกันได้ นับว่ามีประโยชน์มาก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.