ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การส่งค่า Array ผ่านแบบฟอร์มของ PHP

โจทย์:

ต้องการส่งรายชื่อบุคคลซึ่งเก็บอยู่ในตัวแปร Array ของ PHP โดยส่งผ่านฟอร์ม จะทำอย่างไร
ตัวแปรที่มีรายชื่อบุคคลคือ  $nameArray = array("ประสงค์","ประสิทธิ์","ประสาท");

หลักการ
นำค่าที่อยู่ใน Array ไปใส่ในลง form element โดยให้อยู่ในรูปของ PHP Array แล้วส่งออกไปยังไฟล์ PHP ที่รับค่า

วิธีการ

ไฟล์แบบฟอร์ม
(ไฟล์ myform.php)

<html><body>
<form method="POST" action="showarray.php">
<?php
$nameArray = array("ประสงค์","ประสิทธิ์","ประสาท");
foreach($nameArray as $names){ //นำค่าไปใส่ form element
  echo '<input type="hidden" name="members[]" value="'. $names. '">';
}
?>
คลิกเพื่อส่งข้อมูล<br>
<input type="submit" value=" ส่ง ">
</body></html>

แสดงผล


 
ในกรณีที่เราสร้างแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล ก็สามารถรับค่าเข้ามาเป็น Array และส่งออกได้ทันที เช่น
(ไฟล์ myform.html)

<HTML><BODY>
<form method="POST" action="showarray.php">
สมาชิกคนที่ 1:<input type="text" name="members[]"/><br/>
สมาชิกคนที่ 2:<input type="text" name="members[]"/><br/>
สมาชิกคนที่ 3:<input type="text" name="members[]"/><br/><br>
คลิกปุ่มเพื่อส่งรายชื่อ<br><br>
<input type="submit" name="sendNames" value=" ส่ง ">
</form>
</BODY></HTML>

แสดงผล
ไฟล์ที่รับค่า
(ไฟล์ showarray.php)

<?php
//$memberNames รับค่าเข้ามาและมีสถานะเป็น Array
$memberNames=$_POST['members'];
//นับจำนวนสมาชิกที่ส่งมา
$numOfPeople = sizeof($memberNames);
echo $numOfPeople . "<br>"; //3
//แสดงชื่อสมาชิก คนที่ 2
$secondPerson=$memberNames[1];
echo $memberNames[1]; //ประสิทธิ์ (ส่งมาจาก myform.php)
?>

แสดงผล
การประยุกต์ใช้งาน

ตัวอย่างการส่งเฉลยคำตอบจากข้อสอบ และนำไปตรวจด้วย PHP

ไฟล์ข้อสอบ (myTest.php)

<?php
$subjectName = "ข้อสอบออนไลน์";
$correctAns=array("ข","ก");  //เฉลยข้อที่ถูก -- ไม่จำกัดจำนวนข้อ
?>
<HTML><BODY>
<form method="POST" action="checkAns.php">  
1) อำเภอบางแพ อยู่ในจังหวัดอะไร<br>
<input type="radio" value="ก" name="question1">ก) กรุงเทพ<br>
<input type="radio" value="ข" name="question1">ข)  ราชบุรี<br>
<br>
2) แม่น้ำอะไรไหลผ่านกรุงเทพ<br>
<input type="radio" value="ก" name="question2">ก) เจ้าพระยา<br>
<input type="radio" value="ข" name="question2">ข) แม่กลอง<br>
<?php
foreach($correctAns as $value){
  echo '<input type="hidden" name="correct[]" value="'. $value. '">';
}
echo "<input type = hidden name = \"subjName\" value='$subjectName'>";
?>
<BR><BR>
   <input type="submit" value="ส่งข้อมูล" name="ok">
   <INPUT TYPE="RESET" VALUE="ยกเลิก">
   </FORM>
   </BODY></HTML>
แสดงผลไฟล์ตรวจคำตอบ (checkAns.php)

<?php
$subjName = $_POST["subjName"];
$correctAns = $_POST["correct"];  // $correctAns เป็น Array ประกอบด้วย คำตอบที่ถูก ที่ส่งมาจากตัวข้อสอบ
$numOfQstns = sizeof($correctAns);
$score = 0;
// รับคำตอบ และเก็บไว้ในตัวแปร Array ชื่อ $stAns
for ($i=1; $i<=$numOfQstns; $i++)
   {
      $stAns[$i-1] = trim($_POST["question" . $i]);  
   }
// ตรวจคำตอบ
for ($i=0; $i<=($numOfQstns-1); $i++)
   {
        $correct = $correctAns[$i];
        $stAnswer = $stAns[$i];
  if($stAnswer == $correct) {
  $score++;
  };
   };
echo "ท่านทำข้อสอบวิชา$subjName ถูก จำนวน $score ข้อ";
?>

แสดงผล

ข้อดีของวิธีการนี้คือ ไฟล์ตรวจคำตอบใช้ไฟล์เดียว แต่สามารถตรวจข้อสอบได้หลายฉบับ แต่ละฉบับสามารถมีความยาวได้ไม่เท่ากัน และไม่จำกัดจำนวนข้อ


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …