ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การเรียงข้อมูลหลายแผ่นงานพร้อมกัน

ใน Excel ถ้ามีการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างเหมือนกัน แต่แยกเก็บในหลายแผ่นงาน เช่น อาจจะแยกเป็นรายภูมิภาค รายร้านค้า รายแผนก หรือ อื่น ๆ เป็นต้น การเรียงข้อมูลในแต่ละแผ่นงาน จะทำได้ช้า โดยเฉพาะถ้ามีแผ่นงานจำนวนมาก ยิ่งจะช้ามาก เนื่องจากต้องทำทีละแผ่นงาน

การเรียงข้อมูลหลายแผ่นงานพร้อมกัน ต้องใช้ VBA หรือ แมโคร ช่วย

วิธีการเรียกใช้งาน แมโคร ให้ดูเรื่อง การคัดลอกข้อมูลจากหลายแผ่นงาน ของ Excel

ข้อควรระวัง
เมื่อเรียงข้อมูลแล้ว จะย้อนกลับเดิมไม่ได้ ดังนั้นก่อนเรียงข้อมูลควรคัดลอกข้อมูลเดิมไว้ก่อน หรือคัดลอกข้อมูลไปที่อื่น แล้วจึงทำการใช้แมโครนี้

Sub SortAllSheets()

'ปรับแก้ตามข้อมูลของท่าน
Const firstColToSort = "A" ' คอลัมน์แรก
Const lastColToSort = "C"   ' คอลัมน์สุดท้าย
Const keyCol = "A" ' คอลัมน์ที่จะให้เรียงข้อมูล

' คอลัมน์ที่มีข้อมูลทุกแถว
'อาจจะใช้ keyCol ก็ได้ แต่ไม่จำเป็น
Const testCol = "C"

' แถวเริ่มต้นข้อมูล (หัวตาราง)
Const startFrom = 1

Dim anyWS As Worksheet
Dim sortRange As Range
Dim sortKey As Range
'next improves performance
Application.ScreenUpdating = False
For Each anyWS In ThisWorkbook.Worksheets
Set sortRange = anyWS.Range(firstColToSort & startFrom  & ":" _
& lastColToSort & _
anyWS.Range(testCol & Rows.Count).End(xlUp).Row)
Set sortKey = anyWS.Range(keyCol & 2)
sortRange.Sort Key1:=sortKey, Order1:=xlAscending, _
Header:=xlYes, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, _
Orientation:=xlTopToBottom
Next

Set sortRange = Nothing
Set sortKey = Nothing
Set anyWS = Nothing

End Sub

การปรับใช้งาน

ถ้าข้อมูลเริ่มที่ A1 โดยเป็นหัวตาราง และข้อมูลจริงเริ่มที่ A2 จะสามารถใช้ได้เลย โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยน

แต่ถ้าข้อมูลเริ่มต้นในตำแหน่งอื่น ต้องปรับตำแหน่งที่ระบุใน แมโคร ให้ถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูลเริ่มต้นที่เซลล์ A3ให้เปลี่ยนตำแหน่งเริ่มต้น ดังนี้

' แถวเริ่มต้นข้อมูล
startFrom = 3

เป็นต้น

ที่มา
www.excelbanter.com/showthread.php?t=259638

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …