ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การคัดลอกข้อมูลจากหลายแผ่นงาน ของ Excel

ถ้าต้องการรวมข้อมูลที่มีโครงสร้างเหมือนกัน ในหลาย ๆ แผ่นงาน นำมารวมไว้ในแผ่นงานเดียวกัน เพื่อจะได้เปรียบเทียบ หรือเรียงข้อมูลใหม่ จะทำอย่างไร

เช่น ในกรณีที่ใช้ Excel เก็บข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการหลายโครงการ ( แผ่นงาน Excel คุมงบประมาณโครงการ หลายโครงการ)  แยกเป็นโครงการละ Sheet ต่อมาต้องการนำข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน และเรียงข้อมูลตามวันที่ จะทำอย่างไร

สมมติว่า ต้องการรวมข้อมูลจาก 2 แผ่นงาน ข้างล่างนี้ ไว้ด้วยกันเป็นแผ่นงานเดียว

ข้อมูลแผ่นงานที่ 1ข้อมูลแผ่นงานที่ 2วิธีที่สะดวกที่สุด คือการลากดำแล้ว คัดลอก และวาง จะสะดวกที่สุด แต่ถ้ามี เป็นสิบ ๆ แผ่นงาน ไม่น่าจะสะดวกแน่ ใช้ Macro ข้างล่างนี้ จัดการนำข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน ดูจะสะดวกกว่ามาก

Sub Combine()
    Dim J As Integer
    On Error Resume Next
    Sheets(1).Select
    Worksheets.Add ' เพิ่ม Sheet เพื่อยังคงรักษาข้อมูลเดิมไว้ทั้งหมด
    Sheets(1).Name = "รวมข้อมูลทั้งหมด"
    ' คัดลอกส่วนหัวตารางส่วนบน ถ้าข้อมูลอยู่ในตำแหน่งอื่น ให้เปลี่ยนตามข้อมูลที่มี
    Sheets(2).Activate  
    Range("A1").EntireRow.Select
    Selection.Copy Destination:=Sheets(1).Range("A1")
    ' สำรวจว่ามีทั้งหมดกี่แผ่นงาน และเลือกทั้งหมด
    For J = 2 To Sheets.Count ' จากแผ่นงานที่ 2 ถึงสุดท้าย
        Sheets(J).Activate ' เลือกแผ่นงานทั้งหมด
        Range("A1").Select
        Selection.CurrentRegion.Select 
        ' เลือกทั้งหมด ยกเว้นส่วนหัว
        Selection.Offset(1, 0).Resize(Selection.Rows.Count - 1).Select
        ' คัดลอกข้อมูลจากทุกแผ่นงานมาต่อกันที่แผ่นงาน รวมข้อมูลทั้งหมด
        Selection.Copy Destination:=Sheets(1).Range("A65536").End(xlUp)(2)
    Next
   
    Sheets(1).Activate
End Sub

วิธีใช้งาน
  1. ลากดำและคัดลอกฟังก์ชั่นข้างบน
  2. เปิดไฟล์ Excel ที่มีข้อมูลที่ต้องการเรียง แล้วกดปุ่ม Alt+F11 เพื่อเปิดหน้าต่าง VBA
  3. คลิกเลือก สมุดงานนี้
  4. คลิกบริเวณที่จะวางโค้ด แล้่ววางข้อมูล โดยกด Ctrl + V
  5. ปิดหน้าจอ VBA
  6. ไปที่แถบ มุมมอง  >  แมโคร > แสดงแมโคร
  7. เลือกแโคร แล้วจดปุ่ม เรียกใช้
  8. ข้อมูลทุกแผ่นงานจะมารวมกันที่แผ่นงานใหม่
  9. จากนั้นก็สามารถจะเรียงข้อมูล หรือกรองข้อมูลต่าง ๆ ได้ ตามต้องการ โดยเฉพาะ ถ้ามีข้อมูลเป็นร้อย ๆ แผ่นงาน ก็สามารถทำได้โดยง่าย


แหล่งที่มา

Allen Wyatt, http://excel.tips.net/T003005_Condensing_Multiple_Worksheets_Into_One.html


  


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …