ชื่อตัวแปรของ PHP ที่ประกอบด้วย ข้อความและตัวแปร

ชื่อตัวแปรใน PHP สามารถกำหนดให้มีตัวแปร ร่วมกับข้อความได้ ทำให้มีความยืดหยุ่น และนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายกรณี ทำให้การเขียนโค้ดสั้นเข้า และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รูปแบบที่ใช้คือ 

${"ข้อความ" . $ชื่อตัวแปร}

ตัวอย่าง  ${"stAns" . $i}

แนวทางการใช้งาน

โค้ดต่อไปนี้ ให้พิมพ์ค่าตัวแปรที่กำหนด


ผลที่ได้คือ

คำตอบข้อที่ 1 คือ 20
คำตอบข้อที่ 2 คือ 10
คำตอบข้อที่ 3 คือ 30
คำตอบข้อที่ 4 คือ 10
คำตอบข้อที่ 5 คือ 50


โค้ดต่อไปนี้ รับข้อมูลจากแบบทดสอบ และนำมาตรวจกับเฉลย พร้อมแสดงคะแนน


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.