ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การเปลี่ยนรูปแบบชุดข้อมูล จากแนวตั้ง เป็นแนวนอน

สมมติว่า มีข้อมูลที่อยู่ เรียงลำดับลงมาเป็นคอลัมน์ ตามแนวตั้ง และต้องการเปลี่ยนให้เรียงเป็นแถว 1 แถว คือ 1 ที่อยู่ ตามภาพข้างล่าง จะทำอย่างไร

วิธีที่ง่ายที่สุด คือ Copy และ Paste ทีละ Cell แต่ถ้ามีเยอะ ๆ ก็ไม่ไหวเหมือนกัน วิธีที่ดีที่สุด คือการใช้สูตรช่วย ทำให้ง่ายและเร็วขึ้น

สูตรที่จะใช้คือ index() เพื่อคัดลอกข้อมูลใน Cell ไปยังที่ใหม่  สูตรการใช้ index() คือ

index(array, row_num, [column_num])

array ในที่นี้ ก็คือ คอลัมน์ A ทั้งหมด เพราะข้อมูลอยู่ในคอลัมน์ A 
row_num ในกรณีนี้ ต้องใช้อ้างอิงจากตำแหน่งแถวแรกของข้อมูลแต่ละชุด
-ข้อมูลชุดชุดที่ 1 คือ เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 เริ่มที่คอลัมน์ 2
-
ข้อมูลชุดชุดที่ 2 คือ เลขที่ 9 หมู่ที่ 6 เริ่มที่คอลัมน์ 7
-ข้อมูลชุดชุดที่ 3  คือ เลขที่ 30 หมู่ที่ 8 เริ่มที่คอลัมน์ 12
column_num ในกรณีนี้ เราไม่ต้องใช้

ดังนั้นถ้าจะใช้สูตรคัดลอกจากแนวตั้ง เป็นแนวนอน จะได้ดังนี้

D2 =index(A:A,2)
E2 =index(A:A,3)
F2 =index(A:A,4)
G2 =index(A:A,5)

เพื่อให้สามารถลากสูตร โดยใช้ Auto Fill ได้ จึงต้องกำหนดค่าตัวเลข โดยใน คอลัมน์ C กำหนดให้เป็นตัวเลขเริ่มต้นแถวของข้อมูลแต่ละชุด และ D1:G1 เป็นตัวเลขอ้างอิงจากตำแหน่งแรกของข้อมูลชุดนั้น ๆ ดังนั้น จะได้ตัวเลข 0-3 เพราะมี 4 แถวลงมา
สูตรในช่อง D2 มีดังนี้
=INDEX($A:$A,$C2+D$1)
จากสูตร จะเห็นว่า $C2+D$1 ได้เท่ากับ 2 ซึ่งเหมือนกับสูตรของเซลล์ D2 ในตารางข้างบน

จากนั้น จะสามารถลากปุ่ม Auto Fill ให้ครอบคลุมทั้งหมด จะได้ ดังนี้

ถ้าต้องการซ่อนตัวเลขหัวแถว และด้านบน ให้จัดรูปแบบเป็นชนิด กำหนดเอง และกำหนดรูปแบบเป็น ;;; จะซ่อนตัวเลขในเซลล์

จะได้เหมือนกับข้อมูลในตัวอย่างข้างบน
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …