ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การสร้างลิงค์ใน Dialog ของ jQuery

ถ้าต้องการสร้างลิงค์ ใน Dialog ของ jQuery ตามตัวอย่างข้างล่าง จะทำอย่างไร


มีวิธีการสร้างได้หลายอย่าง วิธีที่ง่ายที่สุด คือ การเพิ่มลิงค์ ในส่วนเนื้อหาของ
ที่จะนำมาเป็นข้อความใน Dialog เช่น

<div id="dialog-modal" title="ยินดีต้อนรับ">
  <p style = "text-align: center">เรียบร้อยแล้ว <br>กลับหน้าหลัก <a href = 'http://www.thongjoon.com'>คลิกที่นี่</a></p>
</div>

ในส่วนการเรียกใช้งาน Dialog ก็เรียกตามปกติ เช่น  (อ่านเรื่อง การสร้าง Dialog ด้วย jQueryUI ประกอบ)

    $( "#dialog-modal" ).dialog({
      height: 150,
      modal: true
    });

อีกวิธีหนึ่ง คือ การใช้ function .html() เพื่อเปลี่ยนข้อความในส่วนของ
ที่จะนำมาแสดงใน Dialog

ตัวอย่าง


ฟังก์ชัน .html() 

ฟังก์ชัน .html() เป็นฟังก์ชัน สำหรับอ่าน/คัดลอกข้อความ html หรือ เปลี่ยนข้อความให้เป็น html ในส่วนที่เลือก เช่น ใน
หรือ ที่กำหนด

ตัวอย่าง การอ่าน/คัดลอกข้อความ

สมมุติว่า มีข้อความต่อไปนี้

<div class="demo-container">
<div class="demo-box">Demonstration Box</div>
</div>

ถ้าต้องการคัดลอกข้อความใน class demo-container เขียนดังนี้
   $( "div.demo-container" ).html();

ผลที่ได้คือ
   <div class="demo-box">Demonstration Box</div>

ทั้งนี้  อาจจะนำไปใส่ไว้ในตัวแปร และเรียกใช้งานภายหลัง เช่น var myHtml = $("div.demo-container").html(); เป็นต้น

หมายเหตุ ถ้า มี class ชื่อเดียวกันนี้ หลายแห่ง jQuery จะเอามาเฉพาะ class แรกเท่านั้น

ตัวอย่าง การเปลี่ยนข้อความ

สมมุติว่า มีข้อความต่อไปนี้

<div class="demo-container">

 <div class="demo-box">Demonstration Box</div>
</div>

เราสามารถเปลี่ยนข้อความภายใน  class demo-container ได้ ดังนี้

$( "div.demo-container" )
     .html( "All new content. You bet!
" );

ผลลัพธ์ที่ได้ คือ

<div class="demo-container">
<p>All new content. <em>You bet!</em></p>
</div>


jQuery ตั้งแต่รุ่น 1.4 เราสามารถใช้ฟังก์ชัน เพื่อเป็นข้อมูลป้อนเข้าใน .html() ได้เลย เช่นตัวอย่าง การสร้างลิงค์ภายในด้วย html()

$('#dialog-modal').html("<div style=\"text-align: center;\"><br />เรียบร้อยแล้ว <br />กลับหน้าหลัก <a href=\"http://www.thongjoon.com\">คลิกที่นี่</a></div>").dialog();


ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง คลิกที่นี่อ้างอิง
http://api.jquery.com/html/
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …