แนะนำแอป สอบ กพ สำหรับ (ภาค ก) Android

แอป เตรียมสอบ ก.พ. (ภาค ก.) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรใหม่ ของ
สำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือของ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีเนื้อหา ประกอบด้วย

 ๑. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ครอบคลุมประเด็นดังนี้
๑) การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่
      -การใข้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
      -ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย
      -การจับใจความสำคัญ
      -การสรุปความ การตึความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ
๒) การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่
      -การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ
      -การหาข้อสรุปอย่างสมเหตสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ และ
๓) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่
      -ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด
      -การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
      -การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ
      -การประเมิน ความเพียงพอของข้อมูล

๒. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) เป็นการทดสอบทักษะ ภาษาอังกฤษเพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร
      -การใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
      -การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ
      -การวัดความสามารถ ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้น

๓. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ความรู้ดังกล่าว ได้แก่
      ๑) ระเบียบบริหารราขการแผ่นดิน
      ๒) หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
      ๓) วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
      ๔) หน้าที่และความรับผิด ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
      ๕) เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

เตรียมสอบ ก.พ. (ภาค ก.)


จุดเด่นของ เตรียมสอบ ก.พ. (ภาค ก.)

 • มีแนวข้อสอบ มากกว่า 1,000 ข้อ
 • มีเฉลยและอธิบายอย่างละเอียด เป็นรายข้อ
 • เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรใหม่ ของ สำนักงาน ก.พ.
 • มีชุดข้อสอบให้ลองสอบ มากกว่า 20 ชุด พร้อมตรวจคำตอบและจับเวลาการสอบ
 • มีสรุปเนื้อหา และเทคนิคการสอบ
 • มีลิงค์สำหรับศึกษาเพิ่มเติม
 • มีลิงค์ติดต่อผู้เขียน ในกรณีมีข้อสงสัย
 • เล่นได้ ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ต
 • ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของผู้ใช้งาน
 • ไม่มีการเรียกใช้โปรแกรมใด ๆ บนมือถือ
 • ไม่ต้อง login
 • ฟรี ไม่มีโฆษณา
 • และอื่น ๆ

ดาวน์โหลด Android ได้ที่ Google Play คลิกเลย ที่นี่

สำหรับ iPhone ดาวน์โหลด ได้ที่ บน App Store หรือ คลิก ที่นี่ นะครับ มีครบทุกวิชา และอัพเดทเป็นประจำ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์