แนะนำแอป สอบ กพ สำหรับ (ภาค ก) Android

แอป เตรียมสอบ ก.พ. (ภาค ก.) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรใหม่ ของ
สำนักงาน ก.พ. ตามหนังสือของ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีเนื้อหา ประกอบด้วย

 ๑. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ครอบคลุมประเด็นดังนี้
๑) การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่
      -การใข้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
      -ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย
      -การจับใจความสำคัญ
      -การสรุปความ การตึความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ
๒) การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่
      -การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ
      -การหาข้อสรุปอย่างสมเหตสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ และ
๓) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่
      -ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด
      -การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
      -การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ
      -การประเมิน ความเพียงพอของข้อมูล

๒. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) เป็นการทดสอบทักษะ ภาษาอังกฤษเพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร
      -การใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
      -การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ
      -การวัดความสามารถ ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้น

๓. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ความรู้ดังกล่าว ได้แก่
      ๑) ระเบียบบริหารราขการแผ่นดิน
      ๒) หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
      ๓) วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
      ๔) หน้าที่และความรับผิด ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
      ๕) เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

เตรียมสอบ ก.พ. (ภาค ก.)


จุดเด่นของ เตรียมสอบ ก.พ. (ภาค ก.)

 • มีแนวข้อสอบ มากกว่า 1,000 ข้อ
 • มีเฉลยและอธิบายอย่างละเอียด เป็นรายข้อ
 • เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรใหม่ ของ สำนักงาน ก.พ.
 • มีชุดข้อสอบให้ลองสอบ มากกว่า 20 ชุด พร้อมตรวจคำตอบและจับเวลาการสอบ
 • มีสรุปเนื้อหา และเทคนิคการสอบ
 • มีลิงค์สำหรับศึกษาเพิ่มเติม
 • มีลิงค์ติดต่อผู้เขียน ในกรณีมีข้อสงสัย
 • เล่นได้ ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ต
 • ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของผู้ใช้งาน
 • ไม่มีการเรียกใช้โปรแกรมใด ๆ บนมือถือ
 • ไม่ต้อง login
 • ฟรี ไม่มีโฆษณา
 • และอื่น ๆ

ดาวน์โหลด และใช้ได้ฟรี ไม่มีโฆษณา ได้ที่ Google Play คลิกเลย ที่นี่ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.