แนวข้อสอบ พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

แนวข้อสอบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พร้อมเฉลย
ศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้คลิกที่นี่


คำสั่ง:ให้ท่านเลือกข้อที่ถูกต้องมากที่สุด

ข้อ 1.
หลักสำคัญในการบริหารราชการตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน คือข้อใด
 
 

 
ข้อ 2.
หลักการของ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดไว้ในมาตราใด
 
 

 
ข้อ 3.
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ คำนึงถึงสิ่งใด
 
 

 
ข้อ 4.
ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง

 
 

 
ข้อ 5.
การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการส่วนกลาง ให้กระทำโดยตราเป็นกฎหมายใด
 
 

 
ข้อ 6.
หน่วยงานใด มีหน้าที่ ตรวจสอบดูแล มิให้มีการกำหนดอัตราของข้าราชการของส่วนราชการ ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพิ่มขึ้น จนกว่าจะครบเวลาตามที่กำหนด
 
 

 
ข้อ 7.
การยุบส่วนราชการส่วนกลาง ให้กระทำโดยตราเป็นกฎหมายใด
 
 

 
ข้อ 8.
ข้อใดเป็นเหตุผล ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
 
 

 
ข้อ 9.
ข้อใด เป็นการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 
 

 
ข้อ 10.
การป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ เป็นหน้าที่ของผู้ใด
 
 

 
ข้อ 11.
อำนาจนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล กำหนดไว้ในมาตราใด ของ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และมีกี่ข้อ
 
 

 
ข้อ 12.
ตำแหน่งใด เป็นข้าราชการการเมือง
 
 

 
ข้อ 13.
พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 บังคับใช้วันที่เท่าไร
 
 

 
ข้อ 14.
พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 บังคับใช้วันที่เท่าไร
 
 

 
ข้อ 15.
ข้อใด ไม่ใช่เป้าหมายของ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 
 

 
ข้อ 16.
การบริหารกิจการบ้านเมือง ตาม มาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนราชการต้องคำนึงถึงเรื่องใด มากที่สุด
 
 

 
ข้อ 17.
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ต้องคำนึงถึง หลักการอะไร
 
 

 
ข้อ 18.
การกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติราชการ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ให้ทำโดยกฎหมายใด
 
 

 
ข้อ 19.
การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่าง ๆ ให้กำหนดตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน ต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง
 
 

 
ข้อ 20.
ข้อใด ไม่ใช่การบริหารราชการส่วนกลาง
 
 

 
ข้อ 21.
การเปลี่ยนชื่อหน่วยราชการระดับกรม ให้ดำเนินการอย่างไร
 
 

 
ข้อ 22.
การรับโอนข้าราชการที่พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากการยุบส่วนราชการ ต้องกระทำภายในกี่วัน
 
 

 
ข้อ 23.
การแบ่งส่วนราชการของกรมที่ตั้งขึ้นใหม่ ให้ดำเนินการอย่างไร
 
 

 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์