บทความ

การจัดลำดับแบบไม่ซ้ำกัน โดยมีเงื่อนไข ใน Excel 2010 ด้วย rank.eq() และ sumproduct()

รูปภาพ
โจทย์ปัญหา ถ้าต้องการจัดลำดับ โดยกำหนดเกณฑ์ว่า ถ้าได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาผลคะแนนอื่นประกอบ เช่น ในการสอบคัดเลือก ถ้าคะแนนรวมได้เท่ากัน ให้พิจารณาคะแนนในการสอบ ภาค ก. ถ้าใครได้คะแนนสอบภาค ก. มากกว่า จะได้ลำดับที่ดีกว่า สังเกตการจัดลำดับผู้สอบคัดเลือกได้ ในตารางข้างล่างนี้ จากตัวอย่าง จะเห็นว่า ผู้เข้าสอบมีคะแนนรวม ที่เท่ากัน หลายคน เช่น เลขที่ 1, 6 และ 7 ได้คะแนน 100 คะแนน เท่ากัน แต่จัดลำดับที่ต่างกัน โดยพิจารณาจากคะแนนใน ภาค ก. ประกอบ ได้แก่ เลขที่ 7 ได้คะแนนรวม 100 คะแนน และได้คะแนนภาค ก. 40 คะแนน ได้ลำดับที่ 4 เลขที่ 6 ได้คะแนนรวม 100 คะแนน และได้คะแนนภาค ก. 30 คะแนน ได้ลำดับที่ 5 เลขที่ 1 ได้คะแนนรวม 100 คะแนน และได้คะแนนภาค ก. 20 คะแนน ได้ลำดับที่ 6 การเรียงลำดับลักษณะนี้ ใช้ฟังก์ชั่น Rank() อย่างเดียวไม่พอ ต้องใช้ Sumproduct() เพื่อกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม วิธีการ มีดังนี ใช้ RANK.EQ() เพื่อหาลำดับที่ตามปกติ จะได้ดังนี้ จะเห็นว่า มีลำดับที่ซ้ำกัน คือ ลำดับที่ 2 มี 2 คน และ ลำดับที่ 4 มี 3 คน เกณฑ์ต่อมา คือต้องพิจารณาว่า ตำแหน่งที่เท่ากัน หรือซ้ำกัน ใครได้

การสร้างภาพสามมิติและเงา ด้วย Illustrator cs6

รูปภาพ
ภาพที่ต้องการสร้างคือ ภาพข้างล่าง วิธีการสร้าง การสร้างภาพขวดสามมิติ การสร้างเงา การปรับตำแหน่งแสงและแปะภาพที่ขวด การสร้างขวดสามมิติ เปิดโปรแกรม และนำภาพพื้นหลังเข้า โดยไปที่ File > Place... กำหนด Fill เป็นไม่ไม่ และกำหนด Stroke เป็นสีเขียว ความหนาของเส้นคือ 1 pixel ใช้ Pen Tool วาดภาพขวด ดังภาพ ไปที่ Effect > 3D > Revolves... แล้วคลิก OK ใช้ White Arrow Tool ปรับแต่งภาพขวด โดยปรับตำแหน่งของจุด Anchor point จนได้ภาพขวดที่ต้องการ ดังภาพ การสร้างเงา เลือกชั้นรูปขวดที่สร้างขึ้น คัดลอกและวาง โดยกด Ctrl + C และ Ctrl + F จะเกิดชั้นใหม่อีกหนึ่งชั้น ให้ซ่อนชั้นบน โดยคลิกที่ตา และคลิกเลือกชั้นล่าง ไปที่ Object > Expand Appearance เปิดแถบสี (Window > swatches) และเลือกสีเทา เปิด Pathfinder (Window > Pathfinder) และเลือก Unite ลดจำนวนจุด Anchor point ให้น้อยลง โดยไปที่ Object > Path > Simplify path ปรับค่า ดังภาพ คลิก OK เลือกเครื่องมือลูกศรสีดำ เปิดชั้นขวด และคลิกช่องลูกกุญแจเพื่อล็อคชั้นนี้ เลือกชั้นขวดสีเทา และเลื่อ

การส่งค่าตัวแปร ระหว่าง javascript และ php (2)

รูปภาพ
การส่งค่าจาก Javascript  ไปยังไฟล์ Php ถ้าต้องการสร้างปุ่มกด ใน Javascript เพื่อให้ส่งค่าไปยัง ไฟล์ php สามารถทำได้ โดย ใช้คำสั่ง window.location.herf เช่น ตัวอย่างไฟล์ html ส่งค่าตัวแปร Javascript ไปยังไฟล์ php <!DOCTYPE html> <html> <body> <p>การส่งค่าตัวแปร จาก Javascript ไปยังไฟล์ php ด้วย query string</p> <button type="button" onclick="myFunction()"  onmouseover="this.style.cursor='pointer';">ส่งค่าตัวแปร</button> <script> function myFunction() {   var myJsVar = "สมศักดิ์";   window.location.href = "my_php.php?name=" + myJsVar; } </script> </body> </html> ตัวอย่างข้างต้น ส่งตัวแปร Javascript ชื่อ myJsVar ไปยังไฟล์ php ชื่อ my_php.php ข้อสังเกต ปกติปุ่มของ Javascript จะไม่แสดงรูปนิ้วมือเมื่อนำเมาส์ไปวางที่ปุ่ม ถ้าต้องการให้เคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นรูปมือ ให้ใช้คำสั่ง onmouseover="this.style.cursor='pointer' เพิ่มเข้าไปที่ปุ่ม

การส่งค่าตัวแปรข้ามไฟล์ ระหว่าง Javascript และไฟล์ php

รูปภาพ
โดยปกติการอ้างอิงไฟล์ภายนอกของ Javascript จะเรียกใช้ไฟล์ นามสกุล .js แต่น้อยคนที่จะทราบว่า Javascript สามารถเรียกใช้งาน และรับค่ามาจากไฟล์ php ได้ นี่เป็นการเปิดโลกทางเลือกใหม่ที่ทำให้ Javascript ซึ่งเป็น Client-side สามารถสื่อสารกับ PHP ซึ่งเป็น Server-side ได้ ทำให้เพิ่มศักยภาพของ Javascript ได้อย่างมหาศาล รูปแบบ การอ้างอิงถึง(เรียกใช้งาน)ไฟล์ myscript.php ของ Javascript (ในไฟล์ HTML)           <script type="text/javascript" src="myscript.php"></script> ถ้าต้องการส่งค่าไปยังไฟล์ PHP ก็สามารถทำได้ ผ่านทาง Query string ดังนี้           <script type="text/javascript" src="myscript.php?id=3&name=george"></script> ไฟล์ PHP จะรับค่าที่ส่งเข้ามา ผ่านทาง global variable  $HTTP_GET_VARS[]   ประเด็นหลัก ก็คือว่า เนื่องจากเราใช้ Javascript เรียก PHP ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ออกมาก จะต้องอยู่ในรูปแบบของ Javascript หรือเป็นไปตาม syntax ของ Javascript เท่านั้น ข้างล่างนี้ คือตัวอย่างไฟล์ ip.php ที่อ่านค่า IP และนำมาแสดงผ

การใช้ Art Brush และ Scatter Brush สร้างต้นไม้หลากสี

รูปภาพ
เราใช้ Art Brush และ Scatter Brush สร้าง ต้นไม้หลากสี ดังภาพข้างล่างนี้ ใช้ Art Brush สร้างลำต้นและกิ่ง ใช้ Scatter Brush สร้างใบ การสร้างลำต้นและกิ่ง กำหนด Fill เป็น สีดำ กำหนด Stroke เป็น None  ใช้ Star Tool วาดรูปดาว และขณะยังไม่ปล่อยเมาส์ ให้กดปุ่มลูกศรลง เพื่อลดมุมให้เหลือเป็นรูปสามเหลี่ยม เปิดหน้าต่าง Brush (ไปที่ Window > Brush) ใช้ Black Arrow Tool ลากไปไว้ในแถบหน้าต่าง Brush กำหนด Brush เป็นชนิด Art Brush กำหนดทิศทางลูกศรชี้ขึ้น และ Method เป็น Tint แล้วคลิก OK จะได้แปรงใหม่ รูปสามเหลี่ยม ลบรูปสามเหลี่ยมที่สร้างขึ้น กำหนด Fill เป็น None และ Stroke เป็น สีดำ 1 pixel ใช้ Pen Tool วาดรูปเส้นโค้ง เพื่อเป็นรูปต้นไม้ โดยวาดจากลากขึ้นบน ในขณะที่เส้นกำลังถูกเลือก ให้คลิกแปรงสามเหลี่ยมที่เพิ่งสร้าง จะได้เส้นเป็นรูปต้นไ้ม้ ในหน้าต่างแปรง ให้คลิกปุ่ม Option บริเวณด้านล่าง กำหนดค่า คลิก Proportional เพื่อให้ได้สัดส่วน และ เลื่อนสเกล เพื่อให้ได้รูปต้นไม้ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม OK เมื่อต้องการวาดกิ่งใหม่ ให่้กดปุ่ม OK เพื่อเริ่มต้นใหม่  วาดจนได้

การแสดงข้อความบนแถบสถานะ (Statusbar) ของ Excel

รูปภาพ
การแสดงข้อความบนแถบสถานะ หรือ Statusbar ของ Excel มีขั้นตอน ดังนี้ กำหนดให้แสดงแถบสถานะ ด้วยคำสั่ง Application.DisplayStatusBar = True เพิ่มข้อความลงบนแถบสถานะ ด้วยคำสั่ง Application.StatusBar = "ข้อความที่ต้องการให้แสดง" เช่น           Application.StatusBar = "กำลังคำนวณค่าร้อยละ ..." เมื่อการคำนวณสิ้นสุดลง และต้องการให้ Statusbar แสดงค่าตามปกติ ให้คืนค่า ด้วยคำสัง     Application.StatusBar = False ถ้าไม่คืนค่า Statusbar จะแสดงข้อความ ตามที่สั่ง  ไม่ควรสั่งให้  Application.DisplayStatusBar = False เพราะจะทำให้ Excel ไม่แสดงข้อความ เมื่อมีการคำนวณใหม่อีกครั้ง เช่น ตัวอย่าง Code Application.DisplayStatusBar = True Application.StatusBar = "กำลังคำนวณค่าร้อยละ ..." findPercent Application.StatusBar = "กำลังคำนวณค่ามัฌิมเลขคณิต (Mean) ..."    meanCalculation Application.StatusBar = False ' Application.DisplayStatusBar = False