ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การใช้ Combo Box ของ Access 2010

Combo Box ของ Access 2010 มีไว้สำหรับการเลือกข้อมูล ซึ่งอาจจะกำหนดเอง หรือให้เลือกข้อมูลจากตาราง หรือ Query มาแสดงให้เลือกก็ได้ เช่น

การสร้าง Combo Box โดยใช้ ตัวช่วยสร้าง (Wizards)
 1. สร้างฟอร์มเปล่า (Blank form) เลือก Design View 
 2. เนื่องจากเราต้องการใช้ตัวช่วยสร้าง Combo Box จึงต้องเลือก Use Control Wizards (ปกติจะถูกเลือกอยู่แล้ว ถ้าไม่ถูกเลือก ต้องคลิกเลือกเสียก่อน)
 3. คลิกเลือกเครื่องมือ Combo Box
 4. วาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า ในบริเวณที่ต้องการสร้าง Combo Box จะเกิดหน้าจอตัวช่วยสร้างขึ้น
 5. ระบุให้ใช้ข้อมูลจากตาราง หรือ Query ที่มีอยู่แล้ว หรือ จะพิมพ์ข้อความเข้าไปเอง ก็ได้
 6. ทำตามหน้าจอจนจบ จะได้ Combo Box ที่ต้องการ
การปรับแต่งการใช้งาน Combo Box

การกำหนดให้ใช้ได้เฉพาะข้อความที่ให้เลือกเท่านั้น
 1. ที่มุมมองออกแบบ คลิกขวาที่ Combo Box เลือก Properties หรือ คุณสมบัติ
 2. กำหนด Limit to list เป็น Yes
การรวมฟิลด์ หลายฟิลด์ เป็นฟิลด์เดียว
โดยปกติ เรามักจะแยก คำนำหน้าชื่อ ชื่อ และนามสกุล ออกเป็น 3 ฟิลด์ เพื่อสะดวกในการเรียงชื่อ เมื่อต้องการนำฟิลด์ทั้ง 3 มาแสดงใน Combo Box โดยรวมกันเป็นฟิลด์เดียว ให้คลิกที่ Row Source และปรับ Query ใหม่ ดังภาพ
เมื่อแสดงใน Combo Box จะเห็นดังนี้
กำหนดความกว้างของแต่ละคอลัมน์ ขนาดจำนวนบรรทัดที่ให้แสดง และความยาวทั้งหมดของรายการที่แสดง โดยกำหนด Column Count, Column Widths, List Rows, List Widths ในหน้า Property Sheet เช่น


การจัดการกับข้อความที่ไม่มีในรายการให้เลือก

เมื่อกำหนดให้ Limit To List เป็น Yes และเมื่อผู้ใช้พิมพ์ข้อความที่ไม่มีให้เลือก สามารถมีวิธีจัดการได้หลายวิธี เช่น

 1. แสดงข้อความ ปฏิเสธ พร้อมทั้งบอกให้เลือกจากรายการ
  วิธีการ
  1. ไปที่ Event On Not In List 
  2. พิมพ์โค้ดต่อไปนี้
  3. จะได้หน้าจอดังนี้

 2. สอบถามว่า ต้องการเพิ่มข้อมูลในรายการหรือไม่ ถ้าต้องการเพิ่ม ให้เปิดหน้าจอเพื่อแก้ไขข้อมูล วิธีนี้ เมื่อทำเสร็จแล้ว ต้องจัดการ Requery ให้กับ Combo Box ด้วย เพื่อให้เห็นรายการใหม่
  1. ที่ Not In List บน Property Sheet ให้คลิกเพื่อเปิดหน้าจอและเขียนโค้ด ดังภาพ
  2. ในโค้ดของหน้าจอที่เรียก ต้องระบุให้ Requery Combo Box ด้วย
  3. เมื่อไม่มีข้อความในรายการ จะแสดงหน้าจอ และถ้าต้องการเพิ่มรายการ จะเปิดหน้าจอให้เพิ่มรายการได้
 3. สอบถาม และเพิ่มข้อมูลที่พิมพ์ ลงในตารางให้ด้วย ถ้าผู้ใช้ต้องการ
  ที่ Not In List บน Property Sheet ให้คลิกเพื่อเปิดหน้าจอและเขียนโค้ด ดังภาพ
                                        
 4. สร้างฟอร์มให้สามารถแก้ไขได้ โดยระบุชื่อฟอร์ม ใน List Items Edit Form ของแถบ Data ใน  Property Sheet และเมื่อกำหนดแล้ว ผู้ใช้จะเห็นมีสัญลักษณ์ให้แก้ไขได้ เช่น


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …