การตรวจสอบตัวเลข ด้วย vba

การตรวจสอบว่า ข้อความที่พิมพ์เข้ามาเป็นตัวเลขหรือไม่ เราใช้ฟังก์ชัน isNumeric() เพื่อตรวจสอบ แต่ฟังก์ชันนี้ ยังอาจจะไม่ได้ตรงตามที่เราต้องการมากนัก เนื่องจาก ยังอนุญาตให้มีเครื่องหมาย ต่าง ๆ เช่นคอมม่า เครื่องหมาย + เป็นต้น และที่สำคัญคือ ถ้ามีการใช้ตัวอักษร d หรือ e ผสมกับตัวเลข ก็จะถือว่า เป็นตัวเลขด้วย เช่น 10E14 ฟังก์ชัน isNumeric() จะถือว่า เป็นตัวเลข เพราะ จริง ๆ ก็คือตัวเลขชนิดหนึ่งเหมือนกัน เป็น Scientific Notation

แต่จริง ๆ เราต้องการให้ตรวจสอบว่า เป็นตัวเลข ตั้งแต่ 0 ถึง 9 เท่านั้น ไม่ต้องการให้มีเครื่องหมายใด ๆ หรือ ตัวอักษรใด ๆ ทั้งสิ้น  เช่น ต้องการตรวจสอบว่า พิมพ์รหัสไปรษณีย์ โดยไม่มีตัวอักษรใด ๆ ปนเข้ามา หรือไม่ เป็นต้น

ในกรณีอย่างนี้ เราต้องเขียนฟังก์ชันให้ตรวจสอบเอง โดยการเปรียบเทียบจากตัวอักษรที่กำหนด ฟังก์ชันที่ใช้ในการเปรียบเทียบ คือ instr() ดังต่อไปนี้

Function IsAllNumber(str As String) As Boolean

Dim allowedChar As String

    allowedChar = "1234567890"
    For i = 1 To Len(str)
        If InStr(allowedChar, Mid(str, i, 1)) = 0 Then
            IsAllNumber = False
            Exit Function
        End If
    Next i
IsAllNumber = True

End Function

ตัวอย่างการเรียกใช้งาน

Dim isNum As Boolean
isNum = IsAllNumber(Me.txtProvinceCode)

If (isNum = False) Then
    MsgBox "รหัสไปรษณีย์ไม่ถูกต้อง" & vbcrlf  & "ใช้เฉพาะตัวเลข ต้องไม่มีตัวอักษร"
    Cancel = True
    Exit Sub
End If


อ้างอิง
http://www.vbforums.com/showthread.php?245774-yet-another-isNumeric-question
http://www.experts-exchange.com/Programming/Languages/Visual_Basic/Q_21713173.html

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.