ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การเปิดฟอร์ม และไปยังเรคคอร์ดที่กำหนด ด้วย VBA ใน MS Access 2010

การให้ผู้ใช้งานฐานข้อมูล เพิ่มข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันในตาราง เช่น เลขที่รหัสวิชา เป็นต้น เป็นเรื่องค่อนข้างลำบาก เนื่องจากผู้ใช้ต้องเดาสุ่มว่า มีข้อมูลแล้วหรือยังในตาราง วิธีแก้ไขอย่างหนึ่ง คือ นำข้อมูลที่มีอยู่แล้ว มาแสดงให้เห็น เพื่อกำหนดไม่ให้ซ้ำกับของเดิม

ตัวอย่าง

หน้าจอให้กรอกรหัสหลักสูตร
เมื่อกรอกรหัส และคลิกปุ่ม ตกลง โปรแกรมจะไปตรวจสอบข้อมูลในตาราง เมื่อพบว่ามีข้อมูลซ้ำ จะแสดงข้อความให้ทราบ

ถ้าต้องการตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่แล้ว จะนำข้อมูลที่มีในตารางมาแสดงในฟอร์ม และไปยังตำแหน่งหมายเลขที่ซ้ำ ตามที่ระบุ

วิธีการ

 1. สร้างตาราง ชื่อ tblCourses
 2. สร้างฟอร์มเพิ่มหลักสูตรใหม่ ชื่อ frmCourses เป็น Unbound Form
 3. สร้างฟอร์มแสดงข้อมูลจากตาราง tblCourse ชื่อ frmShowAllCourses
 4. เมื่อคลิกปุ่มตกลง ให้ค้นหาข้อมูล รหัสวิชา ที่มีในตาราง ถ้าพบว่าซ้ำกัน ให้เปิดหน้าจอแสดงข้อความว่า จะขอดูข้อมูลที่มีอยู่แล้วหรือไม่ ถ้าต้องการ ให้เปิดฟอร์ม frmShowAllCourses โดยกำหนดให้ไปที่หมายเลขรหัสที่ผู้ใช้พิมพ์
 5. ที่ปุ่ม ตกลง เขียนโค้ด ดังนี้
  Private Sub cmdSave_Click()
  Dim rst As DAO.Recordset
  Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("select * from tblCourses WHERE (Course_id)='" & _
  Me.txtCourseID.Value & "'")
  numOfRecords = rst.RecordCount
  If numOfRecords > 0 Then
       If (MsgBox("ไม่สามารถใช้รหัส " & Me.txtCourseID.Value & "  เนื่องจากมีในฐานข้อมูลแล้ว" & vbCrLf & vbCrLf & _
          " ท่านต้องการดูรหัสทั้งหมด ในฐานข้อมูลหรือไม่" & vbCrLf & _
          "Yes=ต้องการ, No=ไม่ต้องการ", vbYesNo, "trainingBase") = vbYes) Then
          DoCmd.OpenForm "frmShowAllCourses"
          Forms!frmShowAllcourses.Recordset.FindFirst "course_id = '" & Me.txtCourseID.Value & "'"
          Exit Sub
      Else
          Me.txtCourseID.SetFocus
          Exit Sub
      End If
  End If
  Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("tblCourses")
      rst.AddNew
      rst!course_id = Me.txtCourseID
      rst.Update
      Call MsgBox("เก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว")
      Me.txtCourseID = ""
  Set rst = Nothing
  End Sub
 6. จากโค้ด จะเห็นว่า การสั่งให้ไปยัง Record ที่ต้องการในฟอร์ม ใช้คำสั่ง FindFirst โดยระบุข้อมูล ฟิล์ดที่ต้องการ
 7. ดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อดูรายละเอียด ได้ คลิกที่นี่ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …