วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

การนับอย่างมีเงื่อนไข หลายเงื่อนไข ด้วยสูตร countifs

สูตร Countifs() ของ Excel ใช้สำหรับการนับในกรณีที่ต้องการมีหลายเงื่อนไข เช่น นับจำนวนผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ในแต่ละกลุ่มว่ามีกี่คน ในกรณีนี้ จะเห็นว่ามีการนับโดยใช้เกณฑ์กลุ่ม และเกณฑ์การสอบผ่าน เป็นต้น ถ้าใช้สูตร Countif  (ไม่มี s) จะนับได้เพียงเงื่อนไขเดียว เช่น นับว่าในกลุ่มนี้มีกี่คน หรือนับว่าจำนวนผู้ที่สอบผ่านทั้งหมดมีกี่คน แต่จะไม่สามารถให้นับเป็นกลุ่ม ๆ ได้ ถ้าต้องการนับเป็นกลุ่ม ๆ ว่า ในแต่ละกลุ่ม มีคนสอบผ่านกี่กคน ต้องใช้สูตร Countifs()

สูตร Countifs() ใช้กับ Excel 2007 ขึ้นไปเท่านั้น


รูปแบบการใช้สูตร Countifs

COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2,criteria2], …)
 • criteria_range1  คือช่วงเงื่อนไขที่ 1 ที่ต้องการให้นับ เช่น ช่วงที่เป็นชื่อกลุ่ม 
 • criteria1 คือเงื่อนไขของการนับ เงื่อนไขอาจจะเป็นข้อความ เช่น "แดง" "เขียว" เป็นต้น หรืออาจจะเป็นการอ้างอิงไปที่เซลล์ ก็ได้ เช่น B5 หรืออาจจะเป็นการเปรียบเทียบ เช่น มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ก็ระบุเป็นเงื่อนไขว่า ">=50" เป็นต้น ขอให้สังเกตว่า ข้อความการเปรียบเทียบ หรือเครื่องหมายการเปรียบเทียบ และตัวเลข ต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูดเพื่อให้เป็นข้อความชุดเดียวกัน แต่ถ้ามีการอ้างอิงเซลล์ เช่น มีการระบุเกณฑ์การผ่านไว้ที่เซลล์ E3 ให้เขียนเงื่อนไขว่า ">=" &E3   คือใช้เครื่องหมาย & มาเชื่อมระหว่างเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์และการอ้างอิงเซลล์
 • criteria_range2, criteria2, ...    ช่วงเงื่อนไขและเกณฑ์อย่างที่ 2 เช่น ช่วงเงื่อนไขอาจจะเป็นคะแนนของแต่ละคน และเงื่อนไขคือคะแนนที่ต้องทำให้ผ่าน เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้งาน Countifs() ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง คลิกที่นี่

จากภาพข้างล่าง ให้หาจำนวนผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ 40 คะแนน ในแต่ละกลุ่ม โดยเขียนคำตอบในเซลล์ F2 และ F3


ถ้าดูจากข้อมูล จะเห็นว่า มีสมาชิกสีแดงอยู่ 4 คน สมาชิกสีเขียวอยู่ 3 คน ถ้าดูจากเกณฑ์การผ่าน 40 คะแนน จะเห็นว่า กล่มสีแดง มีผู้สอบผ่าน 40 คะแนน จำนวน 4 คน และกลุ่ม สีเขียว มีสมาชิกสอบผ่านเกณฑ์ จำนวน 1 คน เท่านั้น

วิธีการหา

 1. คลิกที่ F2 เพื่อหาจำนวนผู้สอบผ่านของกลุ่มสีแดง
 2. พิมพ์ที่ช่องสูตร =Countifs(
 3. ระบุช่วงเงื่อนไขแรก สำหรับเงื่อนไขแรก เราจะใช้กลุ่ม คือหากลุ่มสีแดงก่อน
 4. ให้ใช้เมาส์ลากช่วง B2 ถึง B8 ซึ่งเป็นช่วงที่แสดงชื่อกลุ่มของสมาชิกทุกคน จากนั้นให้กดปุ่ม F4 เพื่อไม่ให้ตำแหน่งการอ้างอิงเปลี่ยนแปลง จะเห็นว่ามีเครื่องหมาย $ เกิดขึ้น คือ
  =Countifs($B$2:$B$8
 5. พิมพ์เครื่องหมายคอมม่า และใช้เมาส์คลิกที่ เซลล์ E2 เพื่อระบุว่า เอาเฉพาะกลุ่มสีแดง จะได้ ดังนี้
  =Countifs($B$2:$B$8, E2
 6. ต่อไปเป็นการระบุช่วงเงื่อนไขที่ 2 คือคะแนน
 7. ให้พิมพ์เครื่องหมายคอมม่า และใช้เมาส์ลาก C2 ถึง C8 แล้วกดปุ่ม F4 เพื่อไม่ให้ตำแหน่งการอ้างอิงเปลี่ยนแปลง จะได้ดังนี้
  =Countifs($B$2:$B$8, E2, $C$2:$C$8
 8. เงื่อนไขคือ ต้องได้ 40 ขึ้นไป เลข 40 อยู่ที่เซลล์ C10 เราจะใช้การอ้างอิง เพื่อสามารถเปลี่ยนเกณฑ์ได้ง่าย
 9. ให้พิมพ์เครื่องหมายคอมม่า และพิมพ์ ">="&
 10. จากนั้นให้ใชเมาส์คลิกที่ C10 และกด F4
 11. พิมพ์เครื่องหมายวงเล็บปิด จะได้ทั้งหมด ดังนี้
  =Countifs($B$2:$B$8, E2, $C$2:$C$8,$C$10)
 12. กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้แล้วกดปุ่ม Enter หรือปุ่ม Enter อย่างเดียวก็ได้ จะเห็นผล ดังนี้
 13. ที่มุมล่างด้านขวาของเซลล์ F2 ให้ลากปุ่ม Auto Fill ลงมา เพื่อคัดลอกสูตร
 14. เมื่อปล่อยเมาส์ จะได้คำตอบตามต้องการ
 15. ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น