คัดลอกข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน ของ Excel 2010

ถ้ามีข้อมูลที่ซ้ำ ๆ กัน ดังนี้


ถ้าต้องการคัดลอกเอาเฉพาะที่ไม่ซ้ำกัน  สามารถทำได้ โดยการใช้ตัวกรอง หรือ Filter โดยมีวิธีการดังนี้
  1. ลากดำคลุมพื้นที่ข้อมูลทั้งหมด
  2. ไปที่ ข้อมูล (Data) ตัวกรอง และเลือก ขั้นสูง
  3. เลือกคัดลอกไปยังที่อื่น และเลือก Unique Record Only พร้อมทั้งระบุช่วงที่จะวางข้อมูล
  4. จะได้ข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน ดังภาพความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์