การสร้าง QAT บนริบบิ้น ของ Access 2010

เมื่อมีการสร้างริบบิ้นขึ้นใช้เอง โดยสร้างตาราง USysRibbons และเขียน XML กำหนดค่า ต่าง ๆ จะไม่พบว่ามี Quick Access Toolbar (QAT) ที่ทำให้เข้าถึงคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้บ่อย ๆ ได้

ถ้าต้องการให้มี QAT ต้องเขียนเพิ่มเข้าไปใน XML ดังนี้

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui" >
<ribbon startFromScratch="true">
<qat>
<documentControls>
<button idMso="FileSave"/>
<control idMso="Undo" />
<control idMso="Redo" />
<button idMso="Paste"/>
<button idMso="PrintDialogAccess"/>
</documentControls>
</qat>

<tabs>
<tab idMso="TabHomeAccess" visible="true" />
...

ภาพที่ได้ จะเป็นดังนี้
มีข้อสังเกตคือ FileSave เป็นปุ่ม (Button) ส่วน Redo และ Undo เป็น Control

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์