การสร้างฟอร์มค้นหา และให้แสดงผลการค้นหาในหน้าเดียวกัน ด้วย PHP

เมื่อครั้งที่แล้ว พูดถึงเรื่อง การใช้ javascript สร้างฟอร์มอัตโนมัติ แล้วส่งค่าไปยัง PHP คราวนี้จะเป็นการนำค่าที่ส่งมาตรวจสอบ และถ้าถูกต้องให้แสดงช่องสำหรับให้พิมพ์คำค้นหา และให้แสดงผลการค้นหาในหน้าเดียวกัน

ในตัวอย่างนี้ ไม่ได้แสดงวิธีการค้นหาคำในฐานข้อมูล แต่แสดงคำค้นหาเท่านั้น การค้นหาในฐานข้อมูลเป็นเรื่องพื้นฐานที่ควรรู้อีกเรื่องหนึ่ง

โค้ด PHP การตรวจสอบคำ การแสดงฟอร์มการค้นหา และแสดงผลในหน้าเดียวกัน

<?php
 if ($isPwdOK == ""){
$thisPwd = $_POST["myText"];
 }
if($thisPwd == "นฤมล" || $isPwdOK == "yes"){
 echo "<H2>ยินดีต้อนรับ คุณ$thisPwd</H2>";
 ?>
<h2>ค้นหา</h2>
 <form name="search" method="post" action="<?=$PHP_SELF?>">
 ข้อมูลที่ต้องการค้นหา: <input type="text" name="find" />
 <input type="hidden" name="searching" value="yes" />
 <input type="hidden" name="isPwdOK" value="yes" />
 <input type="hidden" name="thisPwd" value= "<?=$thisPwd ?>" />
 <input type="submit" name="search" value="Search" />
 </form>
<?php
 }else{
 echo "<span style=\"color: #f00;\">รหัสไม่ถูกต้อง</span><br><br>";
 echo "<input type=button onClick=\"location.href='index.php'\" value='กลับเมนูหลัก'>";
 exit;
}
 //ตรวจสอบว่ามีการกดปุ่มส่งฟอร์มแล้วหรือไม่ ถ้ากดแล้วให้แสดงต่อไปนี้
 if ($searching =="yes")
 {
 echo "<h2>แสดงผลการค้นหา</h2><p>";
 //ตรวจสอบว่า ได้มีการพิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหาหรือไม่
 if ($find == "")
 {
 echo "<p>ยังไม่ได้พิมพ์ข้อความสำหรับค้นหา";
 exit;
 }
 }
 //แสดงคำค้นหา สามรถนำคำนี้ไปค้นหาในฐานข้อมูลต่อไป
 echo "<b>คำค้น:</b> " .$find;
echo "<br><br><input type=button onClick=\"location.href='index.php'\" value='กลับเมนูหลัก'>";
?>

แสดงผล

รหัสที่พิมพ์เข้ามาไม่ถูกต้อง
 
รหัสถูกต้อง แสดงฟอร์มการค้นหา
 
เมื่อพิมพ์คำค้นหา ให้นำมาแสดงในหน้าเดียวกัน
 
 
 
 
 


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์