ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การสร้างฟอร์มค้นหา และให้แสดงผลการค้นหาในหน้าเดียวกัน ด้วย PHP

เมื่อครั้งที่แล้ว พูดถึงเรื่อง การใช้ javascript สร้างฟอร์มอัตโนมัติ แล้วส่งค่าไปยัง PHP คราวนี้จะเป็นการนำค่าที่ส่งมาตรวจสอบ และถ้าถูกต้องให้แสดงช่องสำหรับให้พิมพ์คำค้นหา และให้แสดงผลการค้นหาในหน้าเดียวกัน

ในตัวอย่างนี้ ไม่ได้แสดงวิธีการค้นหาคำในฐานข้อมูล แต่แสดงคำค้นหาเท่านั้น การค้นหาในฐานข้อมูลเป็นเรื่องพื้นฐานที่ควรรู้อีกเรื่องหนึ่ง

โค้ด PHP การตรวจสอบคำ การแสดงฟอร์มการค้นหา และแสดงผลในหน้าเดียวกัน

<?php
 if ($isPwdOK == ""){
$thisPwd = $_POST["myText"];
 }
if($thisPwd == "นฤมล" || $isPwdOK == "yes"){
 echo "<H2>ยินดีต้อนรับ คุณ$thisPwd</H2>";
 ?>
<h2>ค้นหา</h2>
 <form name="search" method="post" action="<?=$PHP_SELF?>">
 ข้อมูลที่ต้องการค้นหา: <input type="text" name="find" />
 <input type="hidden" name="searching" value="yes" />
 <input type="hidden" name="isPwdOK" value="yes" />
 <input type="hidden" name="thisPwd" value= "<?=$thisPwd ?>" />
 <input type="submit" name="search" value="Search" />
 </form>
<?php
 }else{
 echo "<span style=\"color: #f00;\">รหัสไม่ถูกต้อง</span><br><br>";
 echo "<input type=button onClick=\"location.href='index.php'\" value='กลับเมนูหลัก'>";
 exit;
}
 //ตรวจสอบว่ามีการกดปุ่มส่งฟอร์มแล้วหรือไม่ ถ้ากดแล้วให้แสดงต่อไปนี้
 if ($searching =="yes")
 {
 echo "<h2>แสดงผลการค้นหา</h2><p>";
 //ตรวจสอบว่า ได้มีการพิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหาหรือไม่
 if ($find == "")
 {
 echo "<p>ยังไม่ได้พิมพ์ข้อความสำหรับค้นหา";
 exit;
 }
 }
 //แสดงคำค้นหา สามรถนำคำนี้ไปค้นหาในฐานข้อมูลต่อไป
 echo "<b>คำค้น:</b> " .$find;
echo "<br><br><input type=button onClick=\"location.href='index.php'\" value='กลับเมนูหลัก'>";
?>

แสดงผล

รหัสที่พิมพ์เข้ามาไม่ถูกต้อง
 
รหัสถูกต้อง แสดงฟอร์มการค้นหา
 
เมื่อพิมพ์คำค้นหา ให้นำมาแสดงในหน้าเดียวกัน
 
 
 
 
 


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …