ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การสร้างฟอร์ม และ PHP อยู่ในหน้าเดียวกัน

โดยปกติเมื่อมีการสร้างฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลโดยใช้ PHP มักจะมี 2 ไฟล์ คือ ไฟล์ HTML สำหรับสร้างฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูล และ เมื่อกดปุ่มส่งข้อมูล จะไปเรียกใช้งานไฟล์ PHP

เราสามารถ รวมไฟล์ทั้งสองเข้าด้วยกัน เหลือไฟล์เดียว โดยใช้หลักการดังนี้
  1. สร้างไฟล์ PHP ที่ประกอบด้วย ฟอร์มและโค้ดของ PHP
  2. ครั้งแรกให้ตรวจสอบว่ามีการคลิกปุ่มส่ง แล้วหรือยัง โดยใช้ฟังก์ชัน isset() ถ้ามีการคลิกปุ่มแล้ว ให้ไปที่โค้ด PHP ถ้ายังไม่มี ให้ไปที่ฟอร์ม
  3. ที่ฟอร์ม Action ให้เรียกชื่อไฟล์ตัวเอง คือ $_SERVER['PHP_SELF']
  4. การใช้ PHP_SELF มีจุดอ่อน Hacker สามารถใช้ Query String ส่ง script พ่วงเข้ามาอาศัยให้ทำงานอื่น ๆ ได้ จึงควรป้องกันไว้ก่อน โดยใช้ฟังก์ชัน htmlentities() เพื่อไม่ให้สามารถพ่วงโค้ดเข้ามาได้
  5. ในกรณีที่ เราใช้ Query String ส่งค่าเข้ามา เช่น ส่งค่า thisid ดังนี้

    http://localhost/temp/phpFormDemo.php?thisid=12345

    ให้รับค่า thisid ไว้ก่อน (กรณีนี้ใช้ GET แต่สามารถส่งมาทาง POST ก็ได้) และส่งค่าจากฟอร์ม ไปที่โค้ด PHP ผ่านทาง hidden input type
ตัวอย่างโค้ด ฟอร์ม และ PHP ในหน้าเดียวกัน

<?php
$id = $_GET["thisid"];
if(isset($_POST['submit']))
{
    $firstName = $_POST['fName'];
    $lastName = $_POST['lName'];
    $id = $_POST['id'];
 echo "<h2>ยินดีต้อนรับ คุณ$firstName $lastName</h2>";
 echo "id ของท่านคือ $id <br>";
}else{
?>
<form name="test" action="<?php echo htmlentities($_SERVER['PHP_SELF']); ?>" method="post">
ชื่อ<input type="text" name="fName" size=50><br>
นามสกุล<input type="text" name="lName" size=50><br>
<input type="hidden" name="id" value = "<?php echo $id ?>"><br>
<input type="submit" name="submit" value="ส่งข้อมูล"></td></tr>
</form>
<?php
}
?>

แสดงผล

เมื่อเปิดครั้งแรก จะแสดงฟอร์มเพื่อรับข้อมูล (มีการใช้ query string ส่งค่า thisid ด้วย (
http://localhost/temp/phpFormDemo.php?thisid=12345)


 เมื่อเติมข้อมูลและคลิกปุ่มส่งข้อมูล จะแสดงผล ดังนี้อ้างอิง
http://www.html-form-guide.com/php-form/php-form-action-self.html

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …