การกรองข้อมูลใน combo box ของ Access

หลายครั้งที่มีการนำข้อมูลมาให้เลือกใน Combo Box ข้อมูลที่นำมาจะต้องมีการกรองข้อมูลในตาราง โดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ให้นำชื่อของบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป เป็นต้น

หลักการ

สามารถสร้างได้หลายวิธี วิธีที่ง่ายที่สุดคือ สร้าง Query ที่นำข้อมูลมาจากตารางเดียวหรือหลายตาราง และกำหนดเงื่อนไขที่้ต้องการ จากนั้น จึงสร้างฟอร์มและสร้าง combo box โดยกำหนดให้ Control source ของ combo box เรียกใช้ข้อมูลจาก Query นั้น


วิธีการ

สมมุติว่า มีข้อมูลดังต่อไปนี้

สร้าง Query โดยกำหนดในช่องเงื่อนไข ในฟิลด์อายุ โดยกำหนดให้มากกว่า 20 ดังภาพ


สร้างฟอร์ม และนำ Combo Box มาวาง และกำหนด Row Source ให้ใช้ข้อมูล จาก Query 1


เมื่อเรียกใช้งาน จะเห็นว่า มีเฉพาะชื่อของผู้ที่มีอายุมากกว่า 20 ปี มาแสดง


ถ้าเปรียบเทียบกับข้อมูลใน Table1 จะเห็นว่ามีทั้งหมด 7 คน แต่นำมาแสดงเพียง 4 คน คือ เฉพาะคนที่มีอายุมากกว่า 20 ปีเท่านั้น

ถ้าต้องการให้แสดงอายุด้วย ให้กำหนด Column Count เท่ากับ 2


เมื่อเรียกใช้งาน จะได้ ดังนี้


การนำข้อมูลไปใช้ ให้ระบุว่าจะนำข้อมูลในคอลัมน์ใดไปใช้งาน โดยระบุในแท็บข้อมูล > Bound Column ดังนี้


ในตัวอย่างระบุคอลัมน์ที่ 1 คือชื่อ (คอลัมน์ที่ 2 คือ อายุ)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.