การนับฟิลด์ Yes/No ใน MS Access

เรื่องมีอยู่ว่า กำหนดให้ผู้เรียนส่งงานทางเว็บ และดาวน์โหลดข้อมูลมาเข้า Access โดยแต่ละคนจะส่งงานจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ Line Facebook และ Blogger ทีนี้ต้องการจะนับดูว่า แต่ละคนที่ส่งขึ้นมา ส่งมาแล้วคนละกี่เรื่อง
เกณฑ์การผ่านขั้นต่ำคือ 2 เรื่อง จึงจำเป็นต้องนับฟิลด์ Yes/No ว่า ในแต่ละ Record มีจำนวนเท่าไร เพื่อจะได้นำไปใช้เป็นเงื่อนไขในการกำหนดว่า ผ่านหรือยัง ดังภาพข้างล่าง
 
เราสามารถนับฟิลด์ Yes/No ได้ ถ้า Yes จะมีค่าเป็น -1 และ No จะมีค่าเป็น 0 ดังนั้นถ้าต้องการนับค่า โดยใช้ Query ต้องสร้างฟิลด์ใหม่ และนับฟิลด์ เช่
Total:-(LnProject+FbProject+BgProject) ถ้าต้องการให้แสดงเฉพาะที่มีค่าตั้งแต่ 2 ขึ้นไปก็กำหนดเงื่อนไขให้แสดง ดังภาพ
เมื่อกด เรียกใช้ จะได้ ดังนี้

ถ้าเราต้องการระบุว่า คนที่ส่งมาแล้ว ตั้งแต่ 2 รายการขึ้นไป ให้แสดงผลว่า ผ่าน เราก็ใช้ Query นี้ แต่เปลี่ยนเป็น Update Query ให้ใส่คำว่าผ่าน ใน ฟิลด์ที่ต้องการ ดังภาพ

โดยสรุป

เราสามารถนับฟิลด์ Yes/No ได้ โดยค่า Yes มีค่าเป็นติดลบ และค่า No มีค่าเป็นศูนย์ เมื่อเวลานำมาคำนวณ ใส่เครื่องหมายลบข้างหน้า เพื่อเปลี่ยนค่าจากลบเป็นบวก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.