หลักสูตร การสอบ ก.พ. ภาค ก. (ใหม่)


หลักสูตรการสอบ ก.พ. ภาค ก.
(ตามหนังสือของ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

หลักสูตรการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป มีดังต่อไปนี้

๑. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ครอบคลุมประเด็นดังนี้

๑) การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่

ดาวน์โหลด App สอบ ก.พ. สำหรับ Android ฟรี ที่ Play Store
  • ตามหลักสูตร ก.พ. ใหม่
  • มีแนวข้อสอบ มากกว่า 1,000 ข้อ
  • มีเฉลยอย่างละเอียด มีคำอธิบายทุกข้อ
  • มีสรุปและเทคนิคการทำข้อสอบ
  • มีชุดข้อสอบให้ลองทำ พร้อมจับเวลา
ดาวน์โหลด ที่ Play Store คลิกที่นี่

      -การใข้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

      -ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย

      -การจับใจความสำคัญ

      -การสรุปความ การตึความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ

๒) การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่

      -การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ

      -การหาข้อสรุปอย่างสมเหตสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ และ

๓) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่

      -ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด

      -การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น

      -การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ

      -การประเมิน ความเพียงพอของข้อมูล

๒. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) เป็นการทดสอบทักษะ ภาษาอังกฤษเพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร

-การใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

-การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ

-การวัดความสามารถ ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้น

๓. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ความรู้ดังกล่าว ได้แก่

๑) ระเบียบบริหารราขการแผ่นดิน

๒) หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓) วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

๔) หน้าที่และความรับผิด ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

๕) เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์