แนวข้อสอบเรื่อง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

แนวข้อสอบเกี่ยวกับ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ พร้อมเฉลย


คำสั่ง:ให้ท่านเลือกข้อที่ถูกต้องมากที่สุด

ข้อ 1.
ข้อใด ไม่ใช่เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
 

 
ข้อ 2.
ในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องดำเนินการอย่างไร
 
 

 
ข้อ 3.
ข้าราชการ จะต้องถือว่า การคอยรับฟังความคิดเห็น และความพึงพอใจของสังคม .............
 
 

 
ข้อ 4.
ในกรณีที่ปัญหาหรืออุปสรรคการทำงาน เกิดขึ้นจากส่วนราชการอื่น ส่วนราชการที่ประสบปัญหา จะดำเนินการอย่างไร
 
 

 
ข้อ 5.
หน่วยงานใด มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการปฏิติบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
 

 
ข้อ 6.
ข้อใด ไม่ใช่ "ส่วนราชการ" ตามที่กำหนดใน พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
 

 
ข้อ 7.
ใครเป็นผู้รักษาการ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
 

 
ข้อ 8.
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วยกี่หมวด กี่มาตรา
 
 

 
ข้อ 9.
ข้อใด ไม่ใช่ เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
 

 
ข้อ 10.
ข้อใด ไม่ใช่ การบริหารราชการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 
 

 
ข้อ 11.
"การบริหารราชการแบบบูรณาการ" เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
 
 

 
ข้อ 12.
"แผนปฏิบัติราชการ" คืออะไร
 
 

 
ข้อ 13.
หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ภายในกี่วัน
 
 

 
ข้อ 14.
หน่วยงานใด ที่ ไม่มี ส่วนร่วมในการจัดทำ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
 
 

 
ข้อ 15.
ข้อใด คือ ลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้
 
 

 
ข้อ 16.
ข้อใด คือหน้าที่สำคัญของส่วนราชการ
 
 

 
ข้อ 17.
มาตราอะไร ในพระราชกฤษฎีกาว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มี แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
 
 

 
ข้อ 18.
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กำหนดให้จัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน สี่ปี ไว้ในมาตราอะไร
 
 

 
ข้อ 19.
แผนการบริหารราชการแผ่นดินสี่ปี จัดทำขึ้นจาก .......
 
 

 
ข้อ 20.
ข้อใดที่ไม่ใช่สาระสำคัญของ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
 
 

 

ดาวน์โหลด App สอบ ก.พ. สำหรับ Android ฟรี ที่ Play Store
  • ตามหลักสูตร ก.พ. ใหม่
  • มีแนวข้อสอบ มากกว่า 1,000 ข้อ
  • มีเฉลยอย่างละเอียด มีคำอธิบายทุกข้อ
  • มีสรุปและเทคนิคการทำข้อสอบ
  • มีชุดข้อสอบให้ลองทำ พร้อมจับเวลา
ดาวน์โหลด ที่ Play Store คลิกที่นี่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์