แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พร้อมเฉลย
ศึกษาพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ได้คลิกที่นี่


คำสั่ง:ให้ท่านเลือกข้อที่ถูกต้องมากที่สุด

ข้อ 1.
ข้อใด คือเป้าหมายหลักของ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
 
 

 
ข้อ 2.
"นาย ส. พนักงานขับรถ และ นาย ป. ลูกจ้างประจำตำแหน่งคนงาน ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง ออกปฏิบัติงานด้วยกัน นาย ส. ได้ขับรถพลิกคว่ำ ทำให้บุคคลทั้งสองได้รับบาดเจ็บ และรถยนต์ของทางราชการได้รับความเสียหาย"

กรณีนี้ ข้อใดมีความเป็นไปได้ มากที่สุด
 
 

 
ข้อ 3.
"นาย ส. เป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานขับรถ ของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง ได้รับคำสั่งให้ขับรถไปสถานที่แห่งหนึ่ง ขณะขับรถยนต์มาตามถนนตามปกติ มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากซอยด้านซ้ายมือตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดมาก นาย ส. จึงหักหลบโดยไม่มีโอกาสได้ทันคิดหรือตัดสินใจว่าควรจะหักหลบไปทางใดได้โดยปลอดภัย จึงไปชนรถยนต์ของ นาย ก. ที่สวนทางมา"
ในกรณีนี้ ข้อใด มีความเป็นไปได้มากที่สุด
 
 

 
ข้อ 4.
ดาวน์โหลด App สอบ ก.พ. สำหรับ Android ฟรี ที่ Play Store
  • ตามหลักสูตร ก.พ. ใหม่
  • มีแนวข้อสอบ มากกว่า 1,000 ข้อ
  • มีเฉลยอย่างละเอียด มีคำอธิบายทุกข้อ
  • มีสรุปและเทคนิคการทำข้อสอบ
  • มีชุดข้อสอบให้ลองทำ พร้อมจับเวลา
ดาวน์โหลด ที่ Play Store คลิกที่นี่
"เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐแห่งใด และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นคณะหนึ่งโดยไม่ชักช้า เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้"

คณะกรรมการข้างต้น มีจำนวนกี่คน
 
 

 
ข้อ 5.
ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใด หน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
 
 

 
ข้อ 6.
" นาย ส. พนักงานขับรถของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง ได้รับคำสั่งให้ขับรถพาคณะเจ้าหน้าที่ไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง ขณะขับรถ นาย ส. ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด และขับรถประมาท หวาดเสียว ในที่สุดเกิดอุบัติเหตุชนรถจักรยานยนต์ ของนาง ย. ทำให้รถจักรยานยนต์เสียหาย "


 
 

 
ข้อ 7.
"เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รับคำสั่งให้เข้าไปฉีดพ่นไซเพอร์เมทรินเพื่อกำจัดยุงในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเห็นว่าบ้านหลังหนึ่งในชุมชน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จึงได้เข้าไปฉีดพ่นไซเพอร์เมทริน ในบ้านดังกล่าว เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง แต่ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ที่อยู่ในบ้านหลังนั้น"

ในกรณีนี้ ใครเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหาย ที่เกิดจากการละเมิดของเจ้าหน้าที่
 
 

 
ข้อ 8.
"เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่ง ออกตรวจพื้นที่ ขณะรับประทานอาหารกลางวันในร้านอาหารแห่งหนึ่ง เกิดไปทะเลาะวิวาทกับวัยรุ่นในร้านอาหาร ทำให้ทรัพย์สินของร้านเสียหาย "

ในกรณีนี้ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
 
 

 
ข้อ 9.
ในกรณีที่ ศาลพิพากษายกฟ้อง เพราะเหตุที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้องมิใช่ผู้ต้องรับผิด แต่ทั้งนี้ยังมีเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วม ซึ่ง ยังไม่ได้ถูกเรียกเข้ามาในคดี อีกจำนวนหนึ่ง

ผู้เสียหายสามารถฟ้องคดีดังกล่าวใหม่ได้ภายในเวลากี่ เดือน นับแต่ศาลพิพากษาถึงที่สุด
 
 

 
ข้อ 10.
เมื่อได้รับคำขอจากผู้เสียหายที่ถูกกระทำละเมิดจาก เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานของรัฐ ต้องดำเนินการพิจารณาทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จ ภายในกี่วัน
 
 

 
ข้อ 11.
ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
 
 

 
ข้อ 12.
ทำไม พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จึงไม่ให้นำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาบังคับใช้
 
 

 
ข้อ 13.
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 
 

 
ข้อ 14.
ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง กรณีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก
 
 

 
ข้อ 15.
กรณีที่หน่วยงานของรัฐ ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ แก่ผู้เสียหายไปแล้ว และพิจารณาว่า เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ในกรณีนี้ หน่วยงานจะต้องดำเนินการไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ มีอายุความ กี่ปี
 
 

 
ข้อ 16.
นาย ส. ตำแหน่งพนักงานขับรถ ได้รับคำสั่งให้นำรถไปปฏิบัติราชการ ขณะขับรถตามปกติเกิดอุบัติเหตุ ทำให้รถของ นาง ข. เสียหาย นาย ส. ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ นาง ข.

ในกรณีนี้ สิทธิที่ นาย ส. จะเรียกร้องให้ หน่วยงาน จ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ตน มีอายุความ กี่ปี
 
 

 
ข้อ 17.
ในกรณีที่ผู้เสียหาย ไม่พอใจผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐ เกี่ยวกับคำขอให้หน่วยงานพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ภายในกี่วัน
 
 

 
ข้อ 18.
ผู้เสียหายจากการละเมิดของเจ้าหน้าที่ มีสิทธิในการเรียกร้องให้หน่วยงานชดใช้ ได้อย่างไรบ้าง
 
 

 
ข้อ 19.
พนักงานขับรถของหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง นำรถไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ แต่รถอยู่ในสภาพไม่เหมาะสม มีการแจ้งซ่อมหลายครั้ง แต่หน่วยงานไม่มีงบประมาณจัดซ่อม ขณะนำรถไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ เกิดอุบัติเหตุเนื่องมาจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ของพนักงานขับรถ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของเอกชน

ในกรณีนี้ ข้อใดถูกต้องที่สุด
 
 

 
ข้อ 20.
"เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐแห่งใด และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นมีเหตุอันควรเชื่อว่า เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าว แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดขึ้นคณะหนึ่ง"

คณะกรรมการชุดนี้ ประกอบด้วยใครบ้าง
 
 

 
ข้อ 21.
ข้อใด กล่าวได้ถูกต้อง
 
 

 
ข้อ 22.
องค์ประกอบของ "การละเมิด" ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีกี่องค์ประกอบ
 
 

 
ข้อ 23.
กรณีที่ผู้เสียหายถูกกระทำละเมิดจาก เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ และใช้สิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อหน่วยงานของรัฐ ได้รับเรื่องแล้ว สิ่งแรกที่จะต้องดำเนินการ คืออะไร
 
 

 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.