ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การปรับเปลี่ยนลักษณะ Toast ของ Android Studio

Android Studio มี Toast ให้สำหรับแสดงข้อความง่าย ๆ เหมือนกับเป็น Message Box แต่ได้กำหนดตำแหน่งและรูปร่างเอาไว้ ไม่ค่อยน่าสนใจ เพราะ กำหนดให้อยู่ที่ตำแหน่งตรงกลาง ด้านล่าง และมีพื้นสีดี ตัวหนังสือสีขาว

แต่เราสามารถทำให้น่าสนใจ โดยเปลี่ยนสีพื้น เปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนขนาด หรือ จะเปลี่ยนสีตัวหนังสือด้วย ก็ได้

ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่าง Toast ที่ปรับใช้แล้ว

การปรับเปลี่ยน Toast สามารถทำได้ โดยการสร้างไฟล์ Layout ที่เป็นไฟล์ xml แล้วปร้บเปลี่ยนตามต้องการ หรือ เรียกใช้ Default TextView ของ Toast มาปรับเปลี่ยน ก็ได้

ตัวอย่างข้างล่างนี้ เป็นการเรียกใช้ Default TextView มาปรับตามต้องการ

วิธีการ
 1. สร้างข้อความใน Strings.xml โดยใช้ชื่อว่า loading และ กำหนดข้อความ "กรุณา รอสักครู่"
  </resources>
  <string name="loading">กรุณา รอสักครู่...</string>
  </resources>


 2. สร้างไฟล์ xml ผมใช้ชื่อว่า toast_green_bkg.xml เอาไว้ในห้อง drawable สำหรับเป็นสีพื้นหลัง และกำหนดให้มุมโค้งมนตามต้องการ
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" >
  <solid android:color="#228B22" />
  <stroke android:width="1dp"
     android:color="#006400" />
  <padding android:left="1dp"
     android:top="1dp"
     android:right="1dp"
     android:bottom="1dp" />
  <corners android:bottomRightRadius="7dp"
     android:bottomLeftRadius="7dp"
     android:topLeftRadius="7dp"
     android:topRightRadius="7dp" />
  </shape>


 3. เรียกใช้ Default TextView ของ Toast และ ปรับลักษณะตามต้องการ
     // เรียกใช้ Toast และใช้ข้อความที่กำหนด (loading ="กรุณา รอสักครู่")
     Toast toast = Toast.makeText(getBaseContext(), R.string.loading, Toast.LENGTH_SHORT);
     //ปรับตำแหน่ง อยู่กึ่งกลาง และ ค่อนไปทางด้านบน
     toast.setGravity(Gravity.TOP, 0, 200);
     //เรียกใช้ Default View ของ Toast เพื่อมาปรับแต่ง
     View toastView = toast.getView();
     //เปลี่ยนลักษณะพื้นหลังของ Toast ให้เป็นไปตามที่กำหนด
     //จากไฟล์ toast_green_bkg.xml
     toastView.setBackgroundResource(R.drawable.toast_green_bkg);
     //เรียกหา id ที่แสดงข้อความ จาก Default textview ของ Toast
     TextView text = toastView.findViewById(android.R.id.message);
     // message คือ id ของ TextView ของ Toast ของระบบ ที่เรียกมาด้วยคำสั่ง getView()
     //ปรับสีพื้นตัวอักษร กำหนดตัวหนา และกำหนดขนาด
     text.setTextColor(Color.parseColor("#ffffff"));
     text.setTypeface(null, Typeface.BOLD);
     text.setTextSize(24);
     toast.show();

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …