ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การหาข้อมูลที่ซ้ำกันในตาราง 2 ตาราง ของ Access2010

การหาข้อมูลใน Field ที่ซ้ำกันในตารางเดียวกัน เป็นเรื่องไม่ยาก เพราะมี แบบสอบถาม หรือ Query ที่ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลที่ซ้ำกันอยู่แล้ว คือ ตัวช่วยสร้างแบบสอบถามเพื่อค้นหารายการที่ซ้ำ (Find Duplicate Query Wizard) (ไปที่แถบสร้าง กลุ่มแบบสอบถาม เลือก ตัวช่วยสร้างแบบสอบถามเพื่อค้นหารายการที่ซ้ำ)

และถ้าเป็นการหาข้อมูลที่ซ้ำกันใน 2 ตาราง แต่ต้องการหาเพียงฟิลด์เดียว ก็ไม่ยากเท่าไร เพราะสามารถใช้ ตัวช่วยสร้างแบบสอบถามการค้นหาข้อมูลที่ไม่ตรงกัน (Find Unmatched Query Wizard) ได้ เพียงเปลี่ยนเงื่อนไข จาก is Null เป็น Not is Null ก็ใช้ได้

แต่ ถ้าต้องการหาข้อมูลที่ซ้ำกัน โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องซ้ำกันหลายฟิลด์ เช่น ชื่อซ้ำกัน และนามสกุลซ้ำกันด้วย จะทำอย่างไร

จากภาพ จะเห็นว่า ในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 มีข้อมูลที่ซ้ำกันคือ สมศักดิ์ รักชาติ และ สุดา อารยา ส่วนประสิทธิ์ ชื่อเหมือนกัน แต่นามสกุลต่างกัน จึงเป็นคนละคนกัน

การค้นหารายชื่อที่ซ้ำกัน ใน 2 ตาราง โดยมีเงื่อนไขหลายฟิลด์ มีดังนี้
 1. สร้างแบบสอบถามใหม่ โดยไปที่แถบสร้าง กลุ่มแบบสอบถาม เลือกออกแบบแบสอบถาม Query
 2. เลือกตารางที่มีข้อมูลที่ต้องการเปรียบเทียบเข้าสู่แบบสอบถาม ในที่นี้คือ Table1 และ Table2
 3. นำฟิลด์ที่ต้องการให้แสดง และฟิลด์ที่ต้องการใช้เป็นเงื่อนไขมาวาง ดังภาพ
 4. คลิกที่เครื่องหมาย ผลรวม
 5. เลือก Where เป็นในฟิลด์ที่ต้องการ พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขในช่องเกณฑ์ โดยระบุชื่อฟิลด์ในอีกตารางหนึ่ง ดังภาพ
 6. เมื่อคลิก เรียกใช้ จะเห็นชื่อของผู้ทีมีชื่อซ้ำกัน ดังนี้
 7. ถ้าดูโค้ดที่ Query สร้างขึ้น  จะเห็นดังนี้

  SELECT Table2.[ชื่อ], Table2.[นามสกุล]
  FROM Table1, Table2
  WHERE (((Table2.[ชื่อ])=[Table1].[fname]) AND ((Table2.[นามสกุล])=[Table1].[lname]))
  GROUP BY Table2.[ชื่อ], Table2.[นามสกุล];
ถ้าต้องการลบฟิลด์ที่ซ้ำกันออกจากตารางนี้ ต้องสร้างแบบสอบถามประเภทลบข้อมูล จึงจะสามารถลบข้อมูลออกไปจากตารางได้ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …