ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การสร้างตารางด้วย Access VBA

วันก่อน สร้าง Query เพื่อปรับข้อมูลในตาราง โดยสร้าง Query ให้หาผู้เรียนปัจจุบันที่เรียนจบ และนำข้อมูลไปปรับในตารางผู้เรียน ปรากฏว่า ไม่สำเร็จ เพราะมี Error ว่า Operation must use updateable query
ลองหาข้อมูลดู ก็พบว่า Update Query ก็มีข้อจำกัดอยู่เหมือนกัน ใช้ไม่ได้ทุกเรื่อง เช่น ฟิลด์ที่มีการคำนวณ หรือที่มาจาก Cross Tab ไม่สามารถใช้ Update Query ได้ เพราะมีการคำนวณเหมือนกัน  บังเอิญ Query ของผมเอามาจาก Cross Tab จึงทำให้มีปัญหา ทางออกของผมจึงนำเอาผลที่ได้ไปไว้ในตารางที่สร้างด้วยโค้ด VBA เป็นการสร้างตาราง On the fly ความจริงใช้ Query สร้างตารางแล้วเรียกใช้งานก็ได้ แต่ผมว่า ใช้โค้ด VBA สร้างตารางดีกว่า มีคนบอกว่า น่าจะใช้โค้ด VBA มากกว่าการใช้ Query เพราะ Query ปรับ เปลี่ยน ลบ ได้ ทำให้มีโอกาสการเปลี่ยนแปลงจากต้นฉบับเดิมได้สูง
 
ผมสร้างตารางชั่วคราว และเอาข้อมูลในตารางนี้ไปปรับข้อมูลในอีกตารางหนึ่ง ไม่มีปัญหา ปรับได้เรียบร้อยดี
 
โค้ด VBA สำหรับการสร้างตาราง มีดังนี้
 
Private Sub TestTemp()
   On Error GoTo ErrorHandler
   Dim strSQL as String
   Dim strTable as String
   strTable = "tblTempTest"
   'ลบตารางเก่าออกก่อน ถ้ามี เพื่อให้ได้ตารางใหม่ที่บริสุทธิ์
   DoCmd.DeleteObject  acTable, strTable
   'สร้างตารางใหม่ด้วยคำสั่ง select into
   strSQL = "Select fullName INTO " & strTable & " FROM " &_
  "qryApprove_Final "
   'คำสั่งให้ดำเนินการตามที่กำหนด
   Currentdb.Execute strSQL
   'คำสั่งสำหรับการปรับข้อมูลในอีกตารางหนึ่ง
   strSQL = "UPDATE tblTempNames INNER JOIN " &_
   "nameFromAppForm ON tblTempNames.fullname = " &_
   "nameFromAppForm.fullname SET " &_
    "nameFromAppForm.approved = Date();"
    CurrentDb.Execute strSQL
    MsgBox "ปรับข้อมูลเรียบร้อบแล้ว " & Date, vbOKOnly, "Social Media"

Exit Sub
ErrorHandler:
IF Err.Number = 7874 Then
Resume Next
End If
End Sub
 
ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตารางที่สร้างขึ้น เช่น เปลี่ยน Primary Key เปลี่ยนชนิดข้อมูล สร้างฟิลด์ใหม่ ให้ใช้คำสั่ง ALTER เช่น
 
strSQL = "ALTER TABLE " & strTable & " ADD CONSTRAINT KeyName PRIMARY KEY(ID)"
strSQL = "ALTER " & strTable & " ADD COLUMN TotalDollars Currency"
 
strSQL = "ALTER " & strTable & " ALTER COLUMN TotalDollars Currency"
 
ถ้าต้องการสร้าง Query สำหรับ Update ข้อมูลในตารางหนึ่ง โดยใช้ข้อมูลจากอีกตารางหนึ่ง ทำดังนี้
 
  1. สร้าง Select Query และนำเข้าตารางทั้งสอง
  2. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองตาราง
  3. เปลี่ยน Select Query เป็น Update Query โดยไปที่แถบออกแบบ ชนิดแบบสอบถาม เลือก Update
  4. กำหนดฟิลด์ที่จะเปลี่ยนแปลง ดังภาพ
  5. คลิกปุ่มเรียกใช้ Query นี้จะทำงาน ข้อมูลจะปรับตามที่กำหนด
 
อ้างอิง


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …