เลขไทยบนรายงาน ของ MS Access

ในการทำงานกับ Microsoft Access บ่อยครั้งที่เราต้องใช้เลขไทย เช่น การพิมพ์เลขที่วุฒิบัตร จำเป็นต้องใช้เลขไทย เช่น

เลขไทยที่เห็น ใช้ฟังก์ชัน Access ที่เขียนขึ้น เพื่อให้แสดงเลขไทย ฟังก์มีดังนี้

Public Function cThaiNumber(whatString As String) As String
Dim myString As String
Dim length As Byte
Dim i As Byte
Dim character As String
Dim newString As String
myString = whatString
newString = ""
length = Len(myString)
For i = 1 To length
    character = Asc(Mid(myString, i, 1))
    Select Case character
           Case "48": character = "240"
           Case "49": character = "241"
           Case "50": character = "242"
           Case "51": character = "243"
           Case "52": character = "244"
           Case "53": character = "245"
           Case "54": character = "246"
           Case "55": character = "247"
           Case "56": character = "248"
           Case "57": character = "249"
    End Select
            newString = newString & Chr(character)
Next i
cThaiNumber = newString
End Function
วิธีการใช้งาน
 1. สร้างโมดูลใหม่ (ถ้ามีแล้วไม่ต้องสร้างก็ได้)
  1. เปิด Access
  2. กด Alt+F11 เพื่อเปิดหน้าจอเขียนโค้ด
  3. ไปที่ Insert > Module
  4. คัดลอกและวางโค้ด
  5. คลิกปุ่มบันทึก และตั้งชื่อโมดูล (ชื่ออะไรก็ได้ เช่น Module1)
 2. สร้างตารางที่มีตัวเลข ประกอบด้วยตัวเลขและอื่น ๆ เช่น เลขที่วุฒิบัตร ตั้งชื่อตารางว่า Table1
 3. สร้างรายงาน ที่ใช้ข้อมูลจากตาราง Table1
 4. แสดงฟิลด์ Field1 บนรายงาน
 5. สร้างรายงานเปล่า (สร้าง > รายงาน > ออกแบบรายงาน
 6. คลิกขวาที่ปุ่มรายงาน แล้วเลือกคุณสมบัติ
 7. เลือก Table1 ให้เป็นแหล่งระเบียนของรายงาน
 8. ปิดแผ่นคุณสมบัติ และเลือกกล่องข้อความ ซึ่งอยู่ในตัวควบคุม กลุ่มตัวควบคุม แถบออกแบบ
 9. นำมาวางบนรายงาน แล้วเปิดแผ่นคุณสมบัติ และกำหนดแหล่งข้อมูล คือ Field1

 10. นำกล่องข้อความอีกกล่องมาวางไว้ข้างล่าง
 11. ที่กล่องข้อความใหม่้ เรียกข้อมูลจาก Text0 และเรียกใช้ฟังก์ชัน cThaiNumber() เพื่อสั่งให้แสดงเป็นเลขไทย โดยเขียนคำสั่งในกล่องข้อความ ดังนี้
 12. เลือกมุมมองแบบฟอร์ม จะเห็นแสดงเลขไทย

ความคิดเห็น

 1. สมมุติถ้าผมจะใช้ ID แปลงเป็นเลขไทยแล้วให้มีค่านำหน้าเป็น 00 ด้วยต้องเพิ่มโค๊ดแบบไหนครับ พอดีผมลองใช้โค๊ดที่ให้มาแล้วลอง ให้ค่าเริ่มต้นแสดงออกมาเป็น 00 นำหน้า ปรากฎว่าเลข อารบิกมาปกติ ส่วนเลขไทยออกแต่ตัวเลขมีมีค่าเป็น ID ครับ

  ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์