ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เลขไทยบนรายงาน ของ MS Access

ในการทำงานกับ Microsoft Access บ่อยครั้งที่เราต้องใช้เลขไทย เช่น การพิมพ์เลขที่วุฒิบัตร จำเป็นต้องใช้เลขไทย เช่น

เลขไทยที่เห็น ใช้ฟังก์ชัน Access ที่เขียนขึ้น เพื่อให้แสดงเลขไทย ฟังก์มีดังนี้

Public Function cThaiNumber(whatString As String) As String
Dim myString As String
Dim length As Byte
Dim i As Byte
Dim character As String
Dim newString As String
myString = whatString
newString = ""
length = Len(myString)
For i = 1 To length
    character = Asc(Mid(myString, i, 1))
    Select Case character
           Case "48": character = "240"
           Case "49": character = "241"
           Case "50": character = "242"
           Case "51": character = "243"
           Case "52": character = "244"
           Case "53": character = "245"
           Case "54": character = "246"
           Case "55": character = "247"
           Case "56": character = "248"
           Case "57": character = "249"
    End Select
            newString = newString & Chr(character)
Next i
cThaiNumber = newString
End Function
วิธีการใช้งาน
 1. สร้างโมดูลใหม่ (ถ้ามีแล้วไม่ต้องสร้างก็ได้)
  1. เปิด Access
  2. กด Alt+F11 เพื่อเปิดหน้าจอเขียนโค้ด
  3. ไปที่ Insert > Module
  4. คัดลอกและวางโค้ด
  5. คลิกปุ่มบันทึก และตั้งชื่อโมดูล (ชื่ออะไรก็ได้ เช่น Module1)
 2. สร้างตารางที่มีตัวเลข ประกอบด้วยตัวเลขและอื่น ๆ เช่น เลขที่วุฒิบัตร ตั้งชื่อตารางว่า Table1
 3. สร้างรายงาน ที่ใช้ข้อมูลจากตาราง Table1
 4. แสดงฟิลด์ Field1 บนรายงาน
 5. สร้างรายงานเปล่า (สร้าง > รายงาน > ออกแบบรายงาน
 6. คลิกขวาที่ปุ่มรายงาน แล้วเลือกคุณสมบัติ
 7. เลือก Table1 ให้เป็นแหล่งระเบียนของรายงาน
 8. ปิดแผ่นคุณสมบัติ และเลือกกล่องข้อความ ซึ่งอยู่ในตัวควบคุม กลุ่มตัวควบคุม แถบออกแบบ
 9. นำมาวางบนรายงาน แล้วเปิดแผ่นคุณสมบัติ และกำหนดแหล่งข้อมูล คือ Field1

 10. นำกล่องข้อความอีกกล่องมาวางไว้ข้างล่าง
 11. ที่กล่องข้อความใหม่้ เรียกข้อมูลจาก Text0 และเรียกใช้ฟังก์ชัน cThaiNumber() เพื่อสั่งให้แสดงเป็นเลขไทย โดยเขียนคำสั่งในกล่องข้อความ ดังนี้
 12. เลือกมุมมองแบบฟอร์ม จะเห็นแสดงเลขไทย

ความคิดเห็น

 1. สมมุติถ้าผมจะใช้ ID แปลงเป็นเลขไทยแล้วให้มีค่านำหน้าเป็น 00 ด้วยต้องเพิ่มโค๊ดแบบไหนครับ พอดีผมลองใช้โค๊ดที่ให้มาแล้วลอง ให้ค่าเริ่มต้นแสดงออกมาเป็น 00 นำหน้า ปรากฎว่าเลข อารบิกมาปกติ ส่วนเลขไทยออกแต่ตัวเลขมีมีค่าเป็น ID ครับ

  ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …