ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การลบข้อมูลที่มีข้อมูลซ้ำกับตารางอื่น และนำข้อมูลเข้าตาราง

การลบข้อมูลในตาราง เราใช้การสร้างแบบสอบถามประเภทลบ และระบุในเงื่อนไขว่า ต้องการลบฟิลด์ที่มีข้อมูลชื่ออะไร เช่น ต้องการลบข้อมูลของ สมศักดิ์ ออกจากตาราง Table1 ทั้งหมด สร้างเป็นเงื่อนไข ในช่องเงื่อนไข ของแบบสอบถาม ได้ดังนี้
[Table1].[fname]="สมศักดิ์"

แต่ในกรณีที่ต้องการลบข้อมูลในตารางหนึ่ง โดยให้ลบเฉพาะรายการที่ซ้ำกันกับตารางอีกตารางหนึ่ง ดังภาพ จะทำอย่างไร
จากภาพ จะเห็นว่า ใน Table2 มีชื่อคนที่ซ้ำกับใน Table1 อยู่ จำนวน 2 คน คือ สมศักดิ์ รักชาติ และ สุดา อารยา เราต้องการลบข้อมูลของคนทั้งสอง ในตาราง Table2 โดยจะลบเฉพาะที่มีชื่อและนามสกุลซ้ำกับข้อมูลในตาราง Table1 จะทำอย่างไร

หลักการ
สร้างแบบสอบถาม ประเภทลบข้อมูล แล้วกำหนดในเงื่อนไข โดยในเงื่อนไขระบุให้ไปเลือกข้อมูลในอีกตารางหนึ่งที่มีเงื่อนไขข้อมูลที่ซ้ำกัน

วิธีการ
 1. สร้างแบบสอบถามชนิดลบข้อมูล ไปที่ เมนูสร้าง กลุ่มแบบสอบถาม เลือกออกแบบแบบสอบถาม
 2. นำเข้าตาราง Table2 และกำหนดชนิดแบบสอบถามเป็นชนิด ลบ
 3. เลือกฟิลด์ชื่อและนามสกุล เพื่อจะได้ใช้เป็นเงื่อนไข
 4. ที่ช่องเกณฑ์ ในเขตข้อมูล ชื่อ ให้คลิกขวา และเลือก ย่อ/ขยาย เพื่อเขียนโค้ด
 5. เขียนโค้ดต่อไปนี้ลงในกรองข้อความ
  In (select table1.fname from table1 where table2.ชื่อ = table1.fname)
 6. ที่ช่องเกณฑ์ ของเขตข้อมูล นามสกุล ให้เขียนโค้ด ดังนี้
  In (select table1.lname from table1 where table2.นามสกุล = table1.lname)
 7. เป็นอันเสร็จการสร้าง แบบสอบถามสำหรับลบข้อมูลใน Table2 ที่มีข้อมูลชื่อ และนามสกุล ซ้ำกับข้อมูลในเขตข้อมูล fname และ lname ในตาราง Table1
 8. ถ้าดูโค้ดที่เป็น SQL ซึ่งสามารถจะนำไปใช้ใน VBA ได้ จะเห็นดังนี้

  DELETE Table2.[ชื่อ], Table2.[นามสกุล]
  FROM Table2
  WHERE (((Table2.[ชื่อ]) In (select table1.fname from table1 where table2.ชื่อ = table1.fname)) AND ((Table2.[นามสกุล]) In (select table1.lname from table1 where table2.นามสกุล = table1.lname)));
 9. คลิกปุ่ม เรียกใช้ จะแจ้งให้ทราบว่า มีข้อมูลที่จะลบออก 2 รายการ ตามข้อมูลที่ซ้ำกัน
 10. เมื่อคลิก ใช่ และกลับไปดูที่ตาราง Table2 จะเห็นว่าข้อมูลที่ซ้ำกัน ได้ถูกลบออกไป เป็นที่เรียบ
เมื่อลบข้อมูลที่ซ้ำกันออกแล้ว จะนำข้อมูลใน Table2 ไปต่อกับข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ใน Table1 จะทำอย่างไร

วิธีการ
 1. สร้าง แบบสอบถามชนิด ผนวก และนำเข้าตาราง Table2 ซึ่งมีข้อมูลที่จะนำไปต่อท้ายตาราง Table1 พร้อมทั้งดึงเขตข้อมูลที่ต้องการนำไปรวม
 2. ที่ช่อง ผนวกไปยัง ของแต่ละเขตข้อมูล ให้คลิกเลือกตาราง และเขตข้อมูลของตารางที่จะนำข้อมูลในต่อท้าย ในตัวอย่างนี้ เขตข้อมูลชื่อ จะไปต่อท้าย เขตข้อมูล fname ในตาราง Table1 และนามสกุล จะไปต่อท้ายเขตข้อมูล lname ในตาราง Table1
 3. แบบสอบถามที่ได้ จะเป็นดังนี้
 4. แบบสอบถามพร้อมทำงาน เมื่อคลิกเรียกใช้ โปรแกรมจะแจ้งว่า จะมีการเพิ่มข้อมูลจำนวน 2 แถว
 5. เมื่อคลิกดูข้อมูลในตาราง Table2 จะเห็นมีข้อมูลเพิ่มตามต้องการ
   
 
 


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …