การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Access กับ MySQL ผ่านทาง phpMyAdmin

การโอนข้อมูลจาก MySQL  ไปยัง MS Access โดยใช้ phpMyAdmin

ถ้าต้องการโอนข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL บนเว็บ ไปยัง MS Access ผ่านทาง phpMyAdmin ให้เข้า phpMyAdmin เลือกตารางที่ต้องการถ่ายโอนไปยัง MS Access เลือกส่งออก และกำหนดเป็นชนิด XML เลือกส่งออกเป็นไฟล์ คลิก ลงมือ


การนำเข้า MS Access
 1. นำเข้า MS Access โดยผ่านทาง ข้อมูลภายนอก > นำเข้าและเชื่อมโยง > แฟ้ม XML
 2. เลือกไฟล์ แล้วคลิก ตกลง
 3. กำหนดเงื่อนไขว่า จะเอาเฉพาะโครงสร้าง หรือข้อมูลด้วย หรือ จะนำไปต่อท้าย(ผนวก)ตารางที่มีอยู่แล้ว เมื่อกำหนดแล้วคลิก ตกลง
 4. เมื่อคลิกตกลงโปรแกรมจะทำงานทันที
ถ้าต้องการนำตารางใน MS Access เข้าฐานข้อมูล MySQL ผ่านทาง phpMyAdmin จะทำอย่างไร

phpMyAdmin ส่งออกเป็นไฟล์ XML ได้ แต่ไม่สามารถนำไฟล์ XML เข้าฐานข้อมูลได้ ถ้าต้องการนำตารางจาก MS Access เข้าฐานข้อมูล MySQL ผ่านทาง phpMyAdmin ต้องส่งตารางออกเป็นไฟล์ csv จึงสามารถนำตารางเข้าฐานข้อมูลได้

สมมติว่า ต้องการนำข้อมูลจาก Table1 ในฐานข้อมูลของ Access เข้าตาราง MySQL
วิธีการ
 1. เปิด MS Access 2010
 2. คลิกเลือกตารางที่ต้องการส่งออก บนแถบวัตถุตาราง ของ Access
 3. เลือกข้อมูลภายนอก > ส่งออก > แฟ้มข้อความ (ส่งเป็นแฟ้มข้อความ แล้วเปลี่ยนเป็น csv ภายหลัง เพราะ csv เป็นไฟล์ Text เหมือนกัน)
 4. เลือกตำแหน่งที่จะนำไฟล์ไปไว้ และเปลี่ยนชื่อ พร้อมทั้งกำหนดนามสกุลของไฟล์เป็น csv (จะเห็นว่า โปรแกรม Access มีชื่อนามสกุลที่สามารถรับได้ ระบุไว้ด้วยแล้ว)
 5. คลิกเลือก ตกลง โดยไม่กำหนดตัวเลือกใด ๆ
 6. จะเปิดหน้าจอตัวช่วยสร้าง ให้กำหนดมีการใช้ตัวคั่น
 7. หน้าจอต่อไป ให้กำหนดตัวคั่นเป็นเครื่องหมายอัฒภาค (;) ทั้งนี้เพราะ phpMyAdmin โดยปกติจะใช้เครื่องหมายนี้คั่น ถ้าเป็นเครื่องหมายจุลภาต หรือ คอมม่า (,) ต้องไปเปลี่ยนเครื่องหมายคั่น ใน phpMyAdmin (มีเมนูให้เลือกในขณะที่จะนำเข้าไฟล์ csv) มิฉะนั้น จะเกิด Error
 8. คลิก ถัดไป คลิกเสร็จสิ้น 
การนำไฟล์ csv เข้าฐานข้อมูล ผ่าน phpMyAdmin
 1. เปิด phpMyAdmin
 2. สร้างตารางที่มีโครงสร้างเช่นเดียวกับตารางที่จะนำเข้า ถ้ามีอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องสร้าง
 3. เลือกตารางที่สร้าง แล้วคลิก Import
 4. เลือกไฟล์ csv จากในเครื่อง
 5. เลือกชุดอักขระให้ถูกกับที่ใช้ใน ฐานข้อมูล ถ้าไม่ถูกจะมีปัญหาเรื่องอ่านไม่ออก ในตัวอย่างนี้ ข้อมูลในฐานข้อมูล mySql ใช้ Tis620
 6. กำหนดรูปแบบของไฟล์ที่จะนำเข้า (Format of imported file) เป็น csv
 7. ถ้าไม่ได้กำหนดตัวคั่นให้เป็น อัฒภาค ต้องกำหนดส่วนของตัวคั่นให้ตรงกัน (ถ้าไม่กำหนด Access จะใช้เครื่องหมายคอมม่าคั่น)
 8. ถ้าเครื่องหมายคั่นไม่ตรงกัน phpMyAdmin จะนับจำนวนฟิลด์ได้ไม่เท่ากับจำนวนที่มีในตาราง จะเกิด Error ดังนี้
 9. ถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดี เมื่อเปิดตาราง จะพบว่ามีข้อมูลอยู่ ดังนี้
 10. เป็นอันเสร็จการถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง MS Access กับ MySQL ผ่านทาง phpMyAdmin

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์