ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Access กับ MySQL ผ่านทาง phpMyAdmin

การโอนข้อมูลจาก MySQL  ไปยัง MS Access โดยใช้ phpMyAdmin

ถ้าต้องการโอนข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL บนเว็บ ไปยัง MS Access ผ่านทาง phpMyAdmin ให้เข้า phpMyAdmin เลือกตารางที่ต้องการถ่ายโอนไปยัง MS Access เลือกส่งออก และกำหนดเป็นชนิด XML เลือกส่งออกเป็นไฟล์ คลิก ลงมือ


การนำเข้า MS Access
 1. นำเข้า MS Access โดยผ่านทาง ข้อมูลภายนอก > นำเข้าและเชื่อมโยง > แฟ้ม XML
 2. เลือกไฟล์ แล้วคลิก ตกลง
 3. กำหนดเงื่อนไขว่า จะเอาเฉพาะโครงสร้าง หรือข้อมูลด้วย หรือ จะนำไปต่อท้าย(ผนวก)ตารางที่มีอยู่แล้ว เมื่อกำหนดแล้วคลิก ตกลง
 4. เมื่อคลิกตกลงโปรแกรมจะทำงานทันที
ถ้าต้องการนำตารางใน MS Access เข้าฐานข้อมูล MySQL ผ่านทาง phpMyAdmin จะทำอย่างไร

phpMyAdmin ส่งออกเป็นไฟล์ XML ได้ แต่ไม่สามารถนำไฟล์ XML เข้าฐานข้อมูลได้ ถ้าต้องการนำตารางจาก MS Access เข้าฐานข้อมูล MySQL ผ่านทาง phpMyAdmin ต้องส่งตารางออกเป็นไฟล์ csv จึงสามารถนำตารางเข้าฐานข้อมูลได้

สมมติว่า ต้องการนำข้อมูลจาก Table1 ในฐานข้อมูลของ Access เข้าตาราง MySQL
วิธีการ
 1. เปิด MS Access 2010
 2. คลิกเลือกตารางที่ต้องการส่งออก บนแถบวัตถุตาราง ของ Access
 3. เลือกข้อมูลภายนอก > ส่งออก > แฟ้มข้อความ (ส่งเป็นแฟ้มข้อความ แล้วเปลี่ยนเป็น csv ภายหลัง เพราะ csv เป็นไฟล์ Text เหมือนกัน)
 4. เลือกตำแหน่งที่จะนำไฟล์ไปไว้ และเปลี่ยนชื่อ พร้อมทั้งกำหนดนามสกุลของไฟล์เป็น csv (จะเห็นว่า โปรแกรม Access มีชื่อนามสกุลที่สามารถรับได้ ระบุไว้ด้วยแล้ว)
 5. คลิกเลือก ตกลง โดยไม่กำหนดตัวเลือกใด ๆ
 6. จะเปิดหน้าจอตัวช่วยสร้าง ให้กำหนดมีการใช้ตัวคั่น
 7. หน้าจอต่อไป ให้กำหนดตัวคั่นเป็นเครื่องหมายอัฒภาค (;) ทั้งนี้เพราะ phpMyAdmin โดยปกติจะใช้เครื่องหมายนี้คั่น ถ้าเป็นเครื่องหมายจุลภาต หรือ คอมม่า (,) ต้องไปเปลี่ยนเครื่องหมายคั่น ใน phpMyAdmin (มีเมนูให้เลือกในขณะที่จะนำเข้าไฟล์ csv) มิฉะนั้น จะเกิด Error
 8. คลิก ถัดไป คลิกเสร็จสิ้น 
การนำไฟล์ csv เข้าฐานข้อมูล ผ่าน phpMyAdmin
 1. เปิด phpMyAdmin
 2. สร้างตารางที่มีโครงสร้างเช่นเดียวกับตารางที่จะนำเข้า ถ้ามีอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องสร้าง
 3. เลือกตารางที่สร้าง แล้วคลิก Import
 4. เลือกไฟล์ csv จากในเครื่อง
 5. เลือกชุดอักขระให้ถูกกับที่ใช้ใน ฐานข้อมูล ถ้าไม่ถูกจะมีปัญหาเรื่องอ่านไม่ออก ในตัวอย่างนี้ ข้อมูลในฐานข้อมูล mySql ใช้ Tis620
 6. กำหนดรูปแบบของไฟล์ที่จะนำเข้า (Format of imported file) เป็น csv
 7. ถ้าไม่ได้กำหนดตัวคั่นให้เป็น อัฒภาค ต้องกำหนดส่วนของตัวคั่นให้ตรงกัน (ถ้าไม่กำหนด Access จะใช้เครื่องหมายคอมม่าคั่น)
 8. ถ้าเครื่องหมายคั่นไม่ตรงกัน phpMyAdmin จะนับจำนวนฟิลด์ได้ไม่เท่ากับจำนวนที่มีในตาราง จะเกิด Error ดังนี้
 9. ถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดี เมื่อเปิดตาราง จะพบว่ามีข้อมูลอยู่ ดังนี้
 10. เป็นอันเสร็จการถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง MS Access กับ MySQL ผ่านทาง phpMyAdmin

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …