COUNT() COUNTA() และ COUNTBLANK() ใน Excel 2010

สูตรการนับจำนวน ของ Excel คือ COUNT(), COUNTA() และ COUNTBLANK()

โดยสรุป
  • COUNT() นับจำนวนเซลล์ที่มีข้อมูลที่เป็นตัวเลข ในช่วงเซลล์ที่ระบุ (รวมทั้งวันที่ด้วย เพราะวันที่เก็บในรูปตัวเลข)ไม่นับเซลล์ที่ไม่มีข้อมูล หรือเซลล์ที่มีข้อผิดพลาดจากการใช้สูตร เช่น #N/A หรือ #NAME? เป็นต้น
  • COUNTA() นับจำนวนเซลล์ที่มีข้อมูล ในช่วงเซลล์ที่ระบุ โดยไม่นับเซลล์ที่ไม่มีข้อมูล
  • COUNTBLANK() นับจำนวนเซลล์ที่ไม่มีข้อมูล ในช่วงเซลล์ที่ระบุ

ดูวิดีโอ เรื่อง count() countif() และ countblank()ตัวอย่าง

COUNT()

ใช้นับจำนวนเซลล์ที่มีข้อมูลที่เป็นตัวเลข ได้แก่ ตัวเลข วันที่ จะไม่นับเซลล์ที่มีข้อความ เซลล์ว่าง หรือ เซลล์ที่มีค่าผิดพลาด

รูปแบบการใช้คือ COUNT(value1,value2,value3, ... )

สามารถใส่ได้สูงสุดถึง 255 ช่วงข้อมูล โดยแต่ละช่วง ให้คั่นด้วยเครื่องหมายคอมม่า

ตัวอย่างภาพข้างบน นับจำนวนในช่วง A1 ถึง A20 และ B1 ถึง B20

ขอให้สังเกตว่า ไม่นับเซลล์ที่เป็นข้อความ หรือข้อผิดพลาด

 การเขียนสูตรในเซลล์ ต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ เช่น ถ้าต้องการเขียนสูตรที่เซลล์ E4 ให้เขียนดังนี้

=COUNT(A1:A9, B1:B9)

หมายความว่า ให้นับจำนวนเซลล์ที่มีข้อมูลที่เป็นตัวเลข ในช่วง A1 ถึง A9 และ ช่วง B1 ถึง B9

COUNTA()

นับเซลล์ที่มีข้อมูลทั้งหมด ทุกประเภท ไม่นับเฉพาะเซลล์ที่ว่างเท่านั้น

รูปแบบการใช้คือ

  COUNTA(value1,value2,value3, ... )

จากตัวอย่างข้างบน จะเห็นว่า มีการนับเซลล์ที่มีข้อผิดพลาดด้วย


COUNTBLANK()

นับเฉพาะเซลล์ที่ว่าง หรือเซลล์ที่ไม่มีข้อมูล เท่านั้น

รูปแบบการใช้คือ COUNTBLANK(value1)

ขอให้สังเกตว่า สูตร COUNTBLANK() รับค่าที่ส่งเข้าสูตร หรือ อาร์กิวเมนต์ ได้เพียงช่วงเดียว จะระบุหลายช่วง เช่น COUNTBLANK(A1:A20, C3:C16) ไม่ได้

จากตัวอย่างข้างบน จะเห็นว่า ในช่วงที่ระบุ คือ ตั้งแต่เซลล์ B1 ถึง B9 มีเซลล์ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ จำนวน 3 เซลล์

การใช้งาน 
  1. ถ้าต้องการนับข้อมูลที่มีเฉพาะตัวเลข ไม่นับเซลล์ที่มีข้อความหรือข้อผิดพลาด ให้ใช้สูตร COUNT()
  2. ถ้าต้องการนับจำนวนทั้งหมด ไม่รวมข้อมูล ให้ใช้สูตร COUNTA()
  3. ถ้าต้องการนับจำนวนเซลล์ที่ไม่มีข้อมูล ให้ใช้สูตร COUNTBLANK()
  4. ถ้าต้องการทราบจำนวนที่แท้จริง คือมีข้อมูล และมีข้อผิดพลาด แต่ที่ว่างไม่นับ ให้หาข้อมูล จากสูตร COUNTA() และลบด้วยข้อมูลที่ได้จากสูตร COUNTBLANK()
ลองทำดู

ให้พิมพ์ข้อมูลลงใน Sheet ข้างล่าง และลองใช้สูตร count() counta() และ countblank() ดูนะครับ
หมายเหตุ

ถ้าต้องการสร้างข้อผิดพลาดในเซลล์ของ Excel เพื่อทดสอบสูตรการนับข้างต้น ให้พิมพ์ในเซลล์ที่ต้องการสร้างข้อผิดพลาด ดังนี้
  1. #N/A ให้พิมพ์ =NA()
  2. #DIV/0? ให้พิมพ์ตัวเลขที่หารด้วยศูนย์ เช่น =28/0 (ต้องมีเครื่องหมายเท่ากับเพื่อให้ Excel คำนวณ มิฉะนั้น Excel จะถือว่าเป็นข้อความธรรมดา)
  3. #NAME? ให้พิมพ์สูตรที่ไม่มีใน Excel เช่น =abc(123)

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.