ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การใช้สูตร SUMIFS ของ Excel 2007, 2010

สูตร SUMIFS เป็นสูตรใหม่ เพิ่งมีครั้งแรกใน Excel 2007 สูตรนี้ ใช้เหมือนกับสูตร sumproduct ใน Excel 2003 แต่ใช้ง่ายกว่า

สูตร SUMIFS เป็นการรวมโดยมีเงื่อนไขมากกว่า 1 เงื่อนไข คือให้มีเงื่อนไขที่จะทดสอบได้ ตั้งแต่ 2-127 เงื่อนไขทีเดียว (ถ้ามีเพียงเงื่อนไขเดียว ก็ใช้ SUMIF ธรรมดา ที่ไม่มี S นะครับ)

ดูวิดีโอการใช้สูตร SUMIFS()ในกรณีใดบ้างที่เราต้องใช้การรวมหลายเงื่อนไข

เช่น ต้องการรวมเงินของพนักงานขาย ที่ขายสินค้าหลายชนิด เราต้องการหาผลรวมการขายสินค้าแต่ละชนิด ของพนักงานแต่ละคน ในกรณีนี้ จะเห็นว่า มีเงื่อนไขอยู่ 2 เงื่อนไข คือ พนักงาน และ สินค้า นั่นคือ มีพนักงานอยู่หลายคน เงื่อนไขว่า จะให้รวมเงินของพนักงานคนไหน และ เงื่อนไขที่สองคือ สินค้ามีหลายชนิดต้องทราบผลรวมเงินของสินค้าชนิดไหน ส่วนสิ่งที่จะให้นำมารวมกัน ก็คือเงินที่พนักงานคนนั้น ๆ (ที่ระบุในเงื่อนไข) ขายสินค้านั้น ๆ (ที่ระบุในเงื่อนไข) นั่นเอง

รูปแบบการใช้สูตร

SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2,criteria2], …)

 • sum_range    คือช่วงของข้อมูลที่จะให้นำมารวมกัน ถ้าเป็นกรณีข้างต้น ก็คือ ให้รวมเงินที่พนักงานขายได้
 • criteria_range1    เป็นช่วงของข้อมูลที่จะนำมาเป็นเงื่อนไขแรก จากตัวอย่าง เงื่อนไขแรกคือชื่อพนักงาน ดังนั้น ช่วงของเงื่อนไขแรก ก็คือช่วงข้อมูลที่เป็นชื่อพนักงานทั้งหมด
 • criteria1    ในตัวอย่างของเรา ก็คือชื่อพนักงานคนนั้น ๆ เงื่อนไขนี้ สามารถเป็นตัวเลขได้ เช่น >50 เป็นต้น ขึ้นอยู่กับลักษณะเงื่อนไขนั้น ๆ
 • criteria_range2, criteria2,  คือ ช่วงข้อมูล และ เงื่อนไขที่ 2 ในกรณีของเรา ก็คือ ช่วงที่เป็นสินค้า ส่วน criteria2 ก็คือสินค้าชนิดนั้น ๆ ที่ต้องการให้นำเงินมารวมกัน
ข้างล่างนี้คือ ตารางการขายสินค้า 2 ชนิด ของพนักงานขาย 3 คน ต่อจากตารางข้างล่างเป็นการสรุปผล โดยใช้สูตร SUMIFS


วิธีการใช้สูตร มีดังนี้


จากข้อมูลในเซลล์ A1 ถึง D8 เราต้องการหาว่า พนักงานคนไหน ขายสินค้าชนิดใด ได้รวมเป็นเงินเท่าไร
 1. คลิกที่ เซลล์ B13 พิมพ์คำว่า =SUMIFS( และใช้เมาส์ลากช่วงข้อมูล D2:D8 ซึ่งเป็นช่วงที่จะให้รวมเงินสินค้าที่พนักงานขายได้ จากนั้นให้กด F4 เพื่อล็อคช่วงข้อมูลชุดนี้ไว้ เมื่อใช้ auto fill ลากคัดลอกข้อมูล ข้อมูลจะได้อยู่กับที่
 2. พิมพ์เครื่องหมายคอมม่า และระบุช่วงเงื่อนไขแรก คือช่วงที่เป็นชื่อของพนักงาน ให้ใช้เมาส์ลาก B2:B7 และกด F4 เพื่อล็อคช่วงข้อมูล
 3. พิมพ์เครื่องหมายคอมม่า และระบุเงื่อนไขคือชื่อของพนักงาน ให้ใช้เมาส์คลิกที่เซลล์ A13 และกด F4 สามครั้งเพื่อล็อคคอลัมน์ ไม่ให้เปลี่ยน เมื่อมีการลากคัดลอกข้อมูลโดยใช้ auto fill
 4. พิมพ์เครื่องหมายคอมม่า และระบุช่วงของเงื่อนไขที่ 2 ซึ่งได้แก่ช่วงข้อมูลที่เป็นรหัสสินค้า คือ C2:C8 ให้ใช้เมาส์ลากช่วงดังกล่าว และกด F4 เพื่อล็อคช่วงข้อมูลช่วงนี้
 5. พิมพ์เครื่องหมายคอมม่า และระบุเงื่อนไข ในเซลล์นี้เป็นการหาสินค้าที่มีรหัส 111 ดังนั้นเงื่อนไขก็คือ 111 ให้ใช้เมาส์คลิกที่เซลล์ B12 และกด F4 สองครั้ง เพื่อล็อคแถวเอาไว้ และพิมพ์เครื่องหมายวงเล็บปิด
 6. กด Ctrl ค้างไว้และกด Enter (เพื่อบังคับให้เซลล์ที่ Active อยู่ที่เดิม จะได้ลาก auto fill ได้สะดวก) จะได้ข้อมูลผลรวมการขายสินค้า รหัส 111 ของ มานะ
 7. สำหรับข้อมูลรายการสินค้าต่อไป และข้อมูลของคนต่อไป เราใช้การลาก auto fill โดยลากไปทางซ้าย ไปที่ C13 เพื่อให้ได้รายการของสินค้าตัวต่อไป จากนั้นปล่อยเมาส์ และลากลงมาถึง C15 เพื่อให้คลอบคลุมพนักงานทุกคน จะได้ข้อมูล ดังภาพ
ลองทำดู

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …