การใช้สูตร SUMIFS ของ Excel 2007, 2010

สูตร SUMIFS เป็นสูตรใหม่ เพิ่งมีครั้งแรกใน Excel 2007 สูตรนี้ ใช้เหมือนกับสูตร sumproduct ใน Excel 2003 แต่ใช้ง่ายกว่า

สูตร SUMIFS เป็นการรวมโดยมีเงื่อนไขมากกว่า 1 เงื่อนไข คือให้มีเงื่อนไขที่จะทดสอบได้ ตั้งแต่ 2-127 เงื่อนไขทีเดียว (ถ้ามีเพียงเงื่อนไขเดียว ก็ใช้ SUMIF ธรรมดา ที่ไม่มี S นะครับ)

ดูวิดีโอการใช้สูตร SUMIFS()ในกรณีใดบ้างที่เราต้องใช้การรวมหลายเงื่อนไข

เช่น ต้องการรวมเงินของพนักงานขาย ที่ขายสินค้าหลายชนิด เราต้องการหาผลรวมการขายสินค้าแต่ละชนิด ของพนักงานแต่ละคน ในกรณีนี้ จะเห็นว่า มีเงื่อนไขอยู่ 2 เงื่อนไข คือ พนักงาน และ สินค้า นั่นคือ มีพนักงานอยู่หลายคน เงื่อนไขว่า จะให้รวมเงินของพนักงานคนไหน และ เงื่อนไขที่สองคือ สินค้ามีหลายชนิดต้องทราบผลรวมเงินของสินค้าชนิดไหน ส่วนสิ่งที่จะให้นำมารวมกัน ก็คือเงินที่พนักงานคนนั้น ๆ (ที่ระบุในเงื่อนไข) ขายสินค้านั้น ๆ (ที่ระบุในเงื่อนไข) นั่นเอง

รูปแบบการใช้สูตร

SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2,criteria2], …)

 • sum_range    คือช่วงของข้อมูลที่จะให้นำมารวมกัน ถ้าเป็นกรณีข้างต้น ก็คือ ให้รวมเงินที่พนักงานขายได้
 • criteria_range1    เป็นช่วงของข้อมูลที่จะนำมาเป็นเงื่อนไขแรก จากตัวอย่าง เงื่อนไขแรกคือชื่อพนักงาน ดังนั้น ช่วงของเงื่อนไขแรก ก็คือช่วงข้อมูลที่เป็นชื่อพนักงานทั้งหมด
 • criteria1    ในตัวอย่างของเรา ก็คือชื่อพนักงานคนนั้น ๆ เงื่อนไขนี้ สามารถเป็นตัวเลขได้ เช่น >50 เป็นต้น ขึ้นอยู่กับลักษณะเงื่อนไขนั้น ๆ
 • criteria_range2, criteria2,  คือ ช่วงข้อมูล และ เงื่อนไขที่ 2 ในกรณีของเรา ก็คือ ช่วงที่เป็นสินค้า ส่วน criteria2 ก็คือสินค้าชนิดนั้น ๆ ที่ต้องการให้นำเงินมารวมกัน
ข้างล่างนี้คือ ตารางการขายสินค้า 2 ชนิด ของพนักงานขาย 3 คน ต่อจากตารางข้างล่างเป็นการสรุปผล โดยใช้สูตร SUMIFS


วิธีการใช้สูตร มีดังนี้


จากข้อมูลในเซลล์ A1 ถึง D8 เราต้องการหาว่า พนักงานคนไหน ขายสินค้าชนิดใด ได้รวมเป็นเงินเท่าไร
 1. คลิกที่ เซลล์ B13 พิมพ์คำว่า =SUMIFS( และใช้เมาส์ลากช่วงข้อมูล D2:D8 ซึ่งเป็นช่วงที่จะให้รวมเงินสินค้าที่พนักงานขายได้ จากนั้นให้กด F4 เพื่อล็อคช่วงข้อมูลชุดนี้ไว้ เมื่อใช้ auto fill ลากคัดลอกข้อมูล ข้อมูลจะได้อยู่กับที่
 2. พิมพ์เครื่องหมายคอมม่า และระบุช่วงเงื่อนไขแรก คือช่วงที่เป็นชื่อของพนักงาน ให้ใช้เมาส์ลาก B2:B7 และกด F4 เพื่อล็อคช่วงข้อมูล
 3. พิมพ์เครื่องหมายคอมม่า และระบุเงื่อนไขคือชื่อของพนักงาน ให้ใช้เมาส์คลิกที่เซลล์ A13 และกด F4 สามครั้งเพื่อล็อคคอลัมน์ ไม่ให้เปลี่ยน เมื่อมีการลากคัดลอกข้อมูลโดยใช้ auto fill
 4. พิมพ์เครื่องหมายคอมม่า และระบุช่วงของเงื่อนไขที่ 2 ซึ่งได้แก่ช่วงข้อมูลที่เป็นรหัสสินค้า คือ C2:C8 ให้ใช้เมาส์ลากช่วงดังกล่าว และกด F4 เพื่อล็อคช่วงข้อมูลช่วงนี้
 5. พิมพ์เครื่องหมายคอมม่า และระบุเงื่อนไข ในเซลล์นี้เป็นการหาสินค้าที่มีรหัส 111 ดังนั้นเงื่อนไขก็คือ 111 ให้ใช้เมาส์คลิกที่เซลล์ B12 และกด F4 สองครั้ง เพื่อล็อคแถวเอาไว้ และพิมพ์เครื่องหมายวงเล็บปิด
 6. กด Ctrl ค้างไว้และกด Enter (เพื่อบังคับให้เซลล์ที่ Active อยู่ที่เดิม จะได้ลาก auto fill ได้สะดวก) จะได้ข้อมูลผลรวมการขายสินค้า รหัส 111 ของ มานะ
 7. สำหรับข้อมูลรายการสินค้าต่อไป และข้อมูลของคนต่อไป เราใช้การลาก auto fill โดยลากไปทางซ้าย ไปที่ C13 เพื่อให้ได้รายการของสินค้าตัวต่อไป จากนั้นปล่อยเมาส์ และลากลงมาถึง C15 เพื่อให้คลอบคลุมพนักงานทุกคน จะได้ข้อมูล ดังภาพ
ลองทำดู

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.