ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การนำเข้าข้อมูล Access จาก Excel

เมื่อมีความจำเป็นต้องนำข้อมูลจาก Excel เข้าโปรแกรม Access สามารถทำได้โดยง่าย เพราะ Access มีเมนูการนำเข้าข้อมูลจากภายนอกอยู่แล้ว สามารถนำเข้าจากไฟล์ข้อความ (Text File) ไฟล์ XML และไฟล์ Excel

เมื่อนำข้อมูลเข้า Access ข้อมูลจะไปอยู่ในตารางที่กำหนด โดยต่อท้ายจากข้อมูลที่มีอยู่เดิม หรือ ถ้าต้องการให้สร้างตารางใหม่ สำหรับข้อมูลที่นำเข้า ก็สามารถทำได้

หลักการนำเข้าข้อมูลจาก Excel

เคล็ดลับที่สำคัญคือ ต้องกำหนดชื่อหัวคอลัมน์ ให้เป็นชื่อฟิลด์ในตารางที่นำเข้า ข้อมูลที่นำเข้าไม่จำเป็นต้องครบทุกฟิลด์ในตาราง แต่ที่สำคัญคือต้องดูชนิดของข้อมูลให้ตรงกันด้วย และตารางที่จะนำเข้าข้อมูลต้องไม่กำลังเปิดใช้งาน มิฉะนั้นเวลานำเข้าข้อมูล โปรแกรม Access จะเกิดหน้าจอถามว่าตารางกำลังเปิดอยู่จะให้ปิดหรือไม่ ถ้าไม่ปิดก็จะไม่สามารถนำเข้ามูลไปต่อท้ายได้

ตัวอย่างการนำเข้าข้อมูลจาก Excel

ในตัวอย่างนี้ ฐานข้อมูล Access ประกอบด้วย 2 ตาราง คือ Table1 และ Table2 ตาราง Table1 มีฟิลด์ 3 ฟิลด์ คือ ID ชนิดข้อมูลเป็น AutoNumber ฟิลด์ ชื่อ ข้อมูลเป็นชนิด Text และ ฟิลด์ จังหวัด ข้อมูลเป็น ชนิด Text
ต้องการนำเข้าข้อมูลจาก Excel เข้า Table1 โดยนำเข้าเฉพาะชื่อเท่านั้น

ข้อมูลในฐานข้อมูล Access

 วิธีการ
 1. เตรียมข้อมูลในโปรแกรม Excel โดยให้มีหัวเป็นชื่อเดียวกับชื่อฟิลด์ที่ต้องการนำเข้าข้อมูลของ Table1
 2. เปิดไฟล์ Access ที่จะนำเข้าข้อมูล
 3. ไปที่แถบ ข้อมูลภายนอก กลุ่มนำเข้าและเชื่อมโยง เลือก Excel
 4. เลือกไฟล์ที่จะนำเข้า โดยคลิกปุ่ม เลือกไฟล์... และเลือกไฟล์ Excel ที่ได้เตรียมข้อมูลไว้แล้ว
 5. เลือก ผนวกสำเนาของระเบียนไปยังตาราง และคลิกเลือก Table1 เพราะเป็นตารางที่ต้องการนำเข้ามูลไปต่อท้าย
 6. คลิกปุ่ม ตกลง
 7. ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่ จากตัวอย่างนี้ แสดงว่าถูกต้องแล้ว เพราะเป็นข้อมูลที่ต้องการนำเข้าไปต่อท้าย
 8. ถ้าเป็นข้อมูลที่อยู่ใน Sheet อื่น ก็ให้เลือก Sheet ให้ถูก หรือ ต้องการนำเข้าเฉพาะบางส่วนของข้อมูลใน Sheet ก็ทำได้ โดยระบุชื่อช่วงข้อมูล
 9. กดปุ่ม ถัดไป
 10. ถ้าไม่ได้ระบุส่วนหัวที่เป็นชื่อฟิลด์ Access จะใช้บรรทัดแรกเป็นชื่อฟิลด์ซึ่งจะไม่ถูกต้อง
 11. กดปุ่มถัดไป และตรวจสอบ
 12. กดปุ่ม เสร็จสิ้น จะมีหน้าจอรายงานผล ให้คลิกปิด
 13. เมื่อดูข้อมูลในตาราง Table1 จะเห็นมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมา ในฟิลด์ ชื่อ ส่วนจังหวัดของข้อมูลใหม่ จะไม่มี เนื่องจากเราไม่ได้นำเข้ามา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …