การสร้างตัวหนังสือในวงกลมโลโก้

วันก่อนสร้างพื้นผิวโลโก้ในรูปวงกลม พร้อมทั้งใส่พื้นผิว วันนี้จะใส่ตัวหนังสือในกรอบวงกลม โดยมีตัวหนังสือด้านบน และด้านล่าง ดังตัวอย่างข้างล่างนี้
หลักการ

ตัวหนังสือในวงกลมสร้างด้วย เครื่องมือ  Type Tool โดยเลือก Type on a Path Tool ซึ่งเป็นการสร้างตัวหนังสือตามเส้น Path ถ้าต้องการสร้างในวงกลม โดยมีตัวหนังสือสองส่วน คือด้านบนและด้านล่างที่หันหัวตัวหนังสือในทิศทางเดียวกันดังในตัวอย่าง ต้องสร้างวงกลม 2 วง โดยมีการกลับหัวตัวหนังสือของวงกลมด้านล่าง

วิธีการ
  1. สร้างวงกลม 1 วง
  2. เลือก Type Tool > Type on a Path
  3. นำเคอร์เซอร์มาที่คลิกเส้นรอบวงกลม เลือกชนิดตัวอักษรและขนาดตัวอักษร และพิมพ์ข้อความ ข้อความจะเป็นเส้นโค้งตามเส้นรอบวงกลม
  4. การปรับตำแหน่ง ให้ใช้ Black Arrow Tool นำไปวางที่เส้นตั้งฉากที่แสดงตำแหน่ง เมื่อเคอร์เซอร์มีรูปลูกศรชี้ขึ้น ให้คลิกเลื่อนเส้นตั้งฉาก ดังภาพ
  5. ถ้าต้องการปรับลักษณะตัวอักษร เช่น ให้เลื่อนลงมา หรือให้ตัวห่างกันมากขึ้น ให้ใช้เมนู Character ซึ่งเปิดได้จาก Window > Type > Character ในตัวอย่างนี้ ตั้งค่า Baseline Shift เท่ากับ -24 pt เพื่อให้ตัวหนังสืออยู่กึ่งกลางเส้น
  6. ตัวหนังสือชุดล่าง ให้คัดลอก ซ่อนชั้นเดิมไม่ให้มองเห็น และเปลี่ยนข้อความ พร้อมทั้งปรับตำแหน่ง ตามวิธีในข้อ 4
  7. การกลับหัว ให้ดึงเส้นตั้งฉากเพื่อกลับหัวตัวหนังสือ
  8. เสร็จแล้วจะได้ตัวหนังสือสองส่วน ดังภาพ
  9. สามารถปรับแต่งรูปแบบได้ตามใจ หรือนำเทคนิคไปสร้างตัวหนังสือในโลโก้ได้ ดังภาพความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์