การใช้ Envelope Distort ใน Illustrator cs6

Envelope Distort เป็นการปรับแต่งรูปทรงให้เป็นรูปต่าง ๆ เราจะใช้ในการสร้างภาพตะกร้าหกเหลี่ยม ต่อไปนี้
วิธีการ
 1. สร้าง Pattern รูปต่อไปนี้ ดูวิธีการสร้าง ที่นี่ 
 2. สร้างรูปหกเหลี่ยม ด้วย Polygon Tool ใช้ White Arrow Tool เลือกจุดด้านบน และด้านล่างทั้งสี่จุด (Shift click) และคลิกที่เครื่องมือ Scale Tool ลากย่อ เพื่อใช้เป็นด้านบนของตะกร้า ดังภาพ
 3. ใช้ Rectangle Tool สร้างสี่เหลี่ยมที่มีขนาดความยาวเท่ากับความกว้างของรูปหกเหลี่ยม
 4. แสดงบรรทัด (กด Ctrl+R) และลากเส้น Guide จากเส้นบรรทัดมาวางตรงเหลี่ยมของรูปหกเหลี่ยม
 5. ใช้ Pen Tool เพิ่มจุด Anchor Point ของด้านบนและด้านล่างรูปสี่เหลี่ยม ให้ตรงกับเหลี่ยมของรูปหกเหลี่ยม
 6. คัดลอกรูปสี่เหลียม เพื่อทำเป็นด้านหน้าของตะกร้า และด้านในของตะกร้า 
 7. นำเส้น Guide มาวางตามแนวนอนรูปหกเหลี่ยม ใช้ White Arrow Tool คลิกที่ด้านข้างของสี่เหลี่ยม รูปแรก และปรับให้เป็นรูป ดังภาพ
 8. ทำอีกด้านที่เหลือ และที่สี่เหลี่ยมรูปที่สอง ก็ทำเช่นเดียวกันแต่ลากมุมกลับลง จะได้ภาพใหม่ สองรูป ดังภาพ
 9. คัดลอกภาพด้านหน้าและด้านหลังของตะกร้าไว้ เพื่อจะนำไปทำเป็นเงา
 10. วาดรูปสี่เหลี่ยม เลือก Pattern ที่สร้างขึ้น และส่งไปด้านหลัง (Object > Arrange > Send to Back) และเลือกภาพนี้กับด้านหน้าของตะกร้า
 11. ไปที่ Object > Envelope Distort เลือก Make with Top Object
 12. ทำเช่นเดียวกับข้อ 9 - 10 กับชิ้นหลังของตะกร้า
 13. ภาพเงาด้านหน้าและด้นหลัง ให้ใช้ Gradient Tool จัดเงา ดังภาพ
 14. นำภาพด้านหลังไปวางกับภาพหกเหลี่ยม
 15. นำภาพเงาด้านหลังไปวางทับ และ คลิก Opacity บนเมนู และเลือก Multiply
 16. จะได้เงา ดังภาพ
 17. ทำเช่นเดียวกับข้อ 14-16 กับภาพด้านหน้าของตะกร้า (ถ้าภาพไปอยู่ด้านหลัง ให้ใช้ Object > Arrange > Send to Front เพื่อนำมาไว้ด้านหน้า)
 18. ถ้าต้องการปรับแต่งรูปทรงเพิ่มเติม สามารถใช้ White Arrow Tool ปรับตำแหน่งของจุดได้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์