ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การใช้ Envelope Distort ใน Illustrator cs6

Envelope Distort เป็นการปรับแต่งรูปทรงให้เป็นรูปต่าง ๆ เราจะใช้ในการสร้างภาพตะกร้าหกเหลี่ยม ต่อไปนี้
วิธีการ
 1. สร้าง Pattern รูปต่อไปนี้ ดูวิธีการสร้าง ที่นี่ 
 2. สร้างรูปหกเหลี่ยม ด้วย Polygon Tool ใช้ White Arrow Tool เลือกจุดด้านบน และด้านล่างทั้งสี่จุด (Shift click) และคลิกที่เครื่องมือ Scale Tool ลากย่อ เพื่อใช้เป็นด้านบนของตะกร้า ดังภาพ
 3. ใช้ Rectangle Tool สร้างสี่เหลี่ยมที่มีขนาดความยาวเท่ากับความกว้างของรูปหกเหลี่ยม
 4. แสดงบรรทัด (กด Ctrl+R) และลากเส้น Guide จากเส้นบรรทัดมาวางตรงเหลี่ยมของรูปหกเหลี่ยม
 5. ใช้ Pen Tool เพิ่มจุด Anchor Point ของด้านบนและด้านล่างรูปสี่เหลี่ยม ให้ตรงกับเหลี่ยมของรูปหกเหลี่ยม
 6. คัดลอกรูปสี่เหลียม เพื่อทำเป็นด้านหน้าของตะกร้า และด้านในของตะกร้า 
 7. นำเส้น Guide มาวางตามแนวนอนรูปหกเหลี่ยม ใช้ White Arrow Tool คลิกที่ด้านข้างของสี่เหลี่ยม รูปแรก และปรับให้เป็นรูป ดังภาพ
 8. ทำอีกด้านที่เหลือ และที่สี่เหลี่ยมรูปที่สอง ก็ทำเช่นเดียวกันแต่ลากมุมกลับลง จะได้ภาพใหม่ สองรูป ดังภาพ
 9. คัดลอกภาพด้านหน้าและด้านหลังของตะกร้าไว้ เพื่อจะนำไปทำเป็นเงา
 10. วาดรูปสี่เหลี่ยม เลือก Pattern ที่สร้างขึ้น และส่งไปด้านหลัง (Object > Arrange > Send to Back) และเลือกภาพนี้กับด้านหน้าของตะกร้า
 11. ไปที่ Object > Envelope Distort เลือก Make with Top Object
 12. ทำเช่นเดียวกับข้อ 9 - 10 กับชิ้นหลังของตะกร้า
 13. ภาพเงาด้านหน้าและด้นหลัง ให้ใช้ Gradient Tool จัดเงา ดังภาพ
 14. นำภาพด้านหลังไปวางกับภาพหกเหลี่ยม
 15. นำภาพเงาด้านหลังไปวางทับ และ คลิก Opacity บนเมนู และเลือก Multiply
 16. จะได้เงา ดังภาพ
 17. ทำเช่นเดียวกับข้อ 14-16 กับภาพด้านหน้าของตะกร้า (ถ้าภาพไปอยู่ด้านหลัง ให้ใช้ Object > Arrange > Send to Front เพื่อนำมาไว้ด้านหน้า)
 18. ถ้าต้องการปรับแต่งรูปทรงเพิ่มเติม สามารถใช้ White Arrow Tool ปรับตำแหน่งของจุดได้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …