การสร้างรูป หยิน หยาง

การสร้างรูป หยิน หยาง เป็นการใช้เครื่องมือ Shape builder tool สร้างจาก ภาพวงกลม โดยใช้เส้นรอบรูปเป็นกรอบ เป็นตัวอย่างการมองสิ่งของอีกทัศนะหนึ่ง

วิธีการ
 1. เปิดโปรแกรม Illustrator และเลือกให้มี Smart Guides ไปที่ View > Smart Guides
 2. กำหนด Stroke เป็นสีดี และ Fill เป็นสีขาว
 3. เลือกเครื่องมือ Ellipse Tool หาตำแหน่งกึ่งกลาง (Center) กด Alt ค้างไว้แล้วคลิกเพื่อเปิดหน้าจอตั้งค่าวงกลม ให้ตั้งค่า H=6 และ W=6 cm ดังภาพ
 4. คลิก OK จะเกิดวงกลม ดังภาพ 
 5. ที่จุด(anchor)ด้านบนของวงกลม กด Alt ค้างไว้ แล้วคลิก และตั้งค่า W=3 cm และ H=3 cm ดังภาพ แล้วกด OK
 6. ที่จุดด้านล่าง สร้างวงกลมอีก 1 วง ขนาดเท่ากัน (ทำนองเดียวกับข้อ 5)
 7. เลือก Black Arrow Tool เลือกวงกลมบน และลากจุดกึ่งกลางมาที่เส้นรอบวง และปล่อยเมาส์ เพื่อย้ายตำแหน่งของวงกลมใหม่
 8. ย้ายตำแหน่งของวงกลมล่าง ให้จุดศูนย์กลางมาอยู่ที่ตำแหน่งเส้นรอบวง ดังภาพ
 9. ที่จุดศูนย์กลางของวงกลมบน สร้างวงกลมเล็ก ขนาด 0.5 cm
 10. ทำเช่นเดียวกันกับจุดศูนย์กลาง ของวงกลมล่าง จะได้ดังภาพ
 11. กด Ctrl + A เพื่อเลือกทั้งหมด และคลิกเลือกเครื่องมือ Shape Builder Tool (Shift + M) และรวมภาพ ดังภาพ
 12. ใช้ Shape Builder Tool รวมภาพอีกซีกหนึ่งที่เหลือ
 13. เลือก  Black Arrow Tool กำหนดสี Fill ให้เป็นสีดำ ในส่วนที่ต้องการ ดังภาพ จะได้รูป หยิน หยาง ตามต้องการความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์