การใช้เครื่องมือ Shape Builder Tool, Knife Tool และ Scissors Tool

ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างการใช้งานเครื่องมือ Shape Builder Tool, Knife Tool และ Scissors Tool  เพื่อสร้างภาพ ข้างล่างนี้
ความจริงภาพนี้ สามารถสร้างได้หลากลักษณะ แต่ตัวอย่างนี้ จะใช้เครื่องข้างต้นสร้าง เพื่อแสดงการใช้เครื่องมือดังกล่าว

จากภาพ เราจะสร้างภาพวงกลมซ้อนกัน 2 วง ใช้ Shape Builder Tool ลบส่วนเกิน ใช้ Knife Tool ตัดแบ่งภาพออก และใช้ Scissors Tool เพื่อตัดเอาเฉพาะส่วนของเส้นรอบภาพมาใช้งาน

Shape Builder Toolใช้เพื่อรวม หรือตัดส่วนของภาพตั้งแต่สองภาพขึ้นไป ใช้เหมือนกับ เครื่องมือ Path Finder แต่คิดว่าใช้ง่ายกว่า
Knife Toolใช้สำหรับการตัดภาพออกเป็นส่วน ๆ การตัดควรลากจากข้างนอกภาพจากด้านหนึ่ง ไปยังอีกด้านหนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิด Compound Path
Scissors Toolใช้ตัดเส้นรอบรูป โดยคลิกที่เส้นเพื่อแบ่งออกเป็นส่วน ๆ

สิ่งสำคัญ: การใช้เครื่องมือทั้งหมด ต้องเลือกภาพที่ต้องการกระทำเสียก่อน

วิธีการ

 1. ใช้ Rectangle Tool สร้างวงกลม 2 วง ซ้อนกัน (วงกลมไม่มี Stroke)
 2. ใช้  Black Arrow Tool เลือกภาพทั้งสอง
 3. คลิก Shape Builder Tool คลิกเมาส์นอกวงกลมสีเขียว และลากเข้าไปบริเวณวงกลมสีเขียวที่อยู่นอกวงกลมสีแดง และ กด Alt ค้างไว้ เพื่อให้ลบส่วนนี้ออกไป
 4. จะได้ภาพนี้
 5. เลือกภาพทั้งสอง และคลิกที่เครื่องมือ Knife Tool ลากตัดผ่านภาพทังสอง เพื่อตัดภาพออกเป็นส่วน ๆ โดยเริ่มต้นลากจากนอกภาพและให้ตัดภาพทั้งสอง ดังภาพ

 6. ใช้ Black Arrow Tool เลือกส่วนสีเขียว และสีแดงที่อยู่ส่วนล่าง และกดลูกศรลง และลูกศรซ้าย เพื่อเลื่อนตำแหน่ง ดังภาพ
 7. ใช้ Black Arrow Tool เลือกส่วนบนของสีเขียว กด Ctrl + C และ กด Ctrl + F เพื่อวงตำแหน่งเดียวกัน
 8. เลือกส่วนที่เป็นสีเขียวที่คัดลอกใหม่ และ เลื่อนออกมาข้างนอก เพื่อให้เห็นชัดเจน
 9. ในขณะที่ชิ้นที่เลื่อนออกมากำลังถูกเลือก คลิกที่เครื่องมือ Scissors Tool และคลิกตัดที่จุดล่างและจุดบน เพื่อแยกภาพ
 10.  จะได้ Open Path จำนวน 2 เส้น คลิกเลือกเส้นด้านขวามือ และกำหนด Fill เป็นไม่มี Fill และ Stroke เป็นสีดำ ขนาด 8 pt
 11. ลบส่วนสีเขียวด้านซ้ายมือออก และใช้ Black Arrow Tool ลากเส้นสีดำมาไว้ในวงกลม ดังภาพ
 12. ใช้ White Arrow Tool คลิกเลือกจุดบนของเส้น เพื่อเลือกเฉพาะจุดนี้ และลากออกให้เลยนอกวงกลมสีแดง ปรับแขน เพื่อให้ได้เส้นโค้งที่ขนานไปกับเส้นขอบสีเขียว
 13. ทำเช่นเดียวกันกับจุดล่างของเส้น
 14. ใช้ Black Arrow Tool เลือกเส้นทั้งหมด และ ไปที่ Object > Expand เพื่อเปลี่ยนเส้น Path ให้เป็นภาพ
 15. ที่ปลายเส้น ใช้ Black Arrow Tool เลื่อกวงกลมสีแดงและส่วนปลายของเส้น และใช้ Shape Builder Tool ลบส่วนเส้นที่เกินออกนอกวงกลมสีแดงออกไป (กด Alt ค้างไว้ เพื่อลบ)
 16. ส่วนเกิดจะถูกตัดออก จะได้ ดังภาพ
 17. ทำเช่นเดียวกัน กับปลายเส้นด้านบน จะได้ ดังภาพ
หมายเหตุ

 ขั้นตอนที่ 12 อาจจะทำการ Expand เสียก่อน แล้ว ใช้ White Arrow Tool เลือกที่จุดปลายทั้งสองจุด และลากออกนอกวงกลมสีแดง ก็ได้

อีกทางเลือกหนึ่ง คือการ Copy วงกลมสีเขียวไว้ก่อน และซ่อนไว้ ภายหลังจึง Scale ให้ใหญ่ขึ้น และเลือกเอาเฉพาะ Stroke ก็ได้


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์