การเลือกเซลล์ ด้วย Excel VBA

การเลือกเซลล์ ด้วย VBA ถ้ารู้ว่าจะเลือกเซลล์อะไร หรือ เซลล์อะไรถึงอะไร ก็ไม่ยาก ใช้ Range มาช่วย ดังนี้

ต้องการเลือกเซลล์ B3
Sub example1()
    Sheets("Sheet1").Range("B3").Select 
End Sub
หรือ
Sub example2()
    Sheets("Sheet1").Cells(3, 2).Select
End Sub

หมายเหตุ
Sheets("Sheet1").Cells(3, 2) คือ เซลล์แถวที่ 3 คอลัมน์ที่ 2 ของ Worksheet1

ต้องการเลือกเซลล์ A2:B8

Sub example3()
    Sheets("Sheet1").Range("A2", "B8").Select
'    หรือ
'    Sheets("Sheet1").Range(Cells(2, 1), Cells(8, 2)).Select
End Sub

แต่ถ้าต้องการเลือกจำนวนเซลล์โดยขึ้นอยู่กับตัวแปร ว่าจะเลือกกี่เซลล์ลงมา อย่างนี้ ต้องใช้อีกแบบหนึ่ง เช่น

คำสั่ง:
ให้เลือกบริเวณตั้งแต่เซลล์ C2 ลงมา 4 เซลล์ และไปทางขวาอีก 1 คอลัมน์

Sub example4()
Dim numOfCells As Byte
    numOfCellsDown = 4
    Sheets("Sheet1").Select
    Range(Cells(2, 3), Cells(2 + (numOfCellsDown), 3 + 1)).Select
End Sub

จะได้ดังภาพ


การเลือกช่วงเซลล์และคัดลอกไปอีก Sheet หนึ่ง

Sub example5()
    Sheets("Sheet1").Select
    Range("B4:C9").Select
    Selection.Copy
    Sheets("Sheet2").Select
    Range("A4").Select
    ActiveSheet.Paste
End Sub

การเลือกเซลล์โดยยึดเซลล์ที่กำหนด
การเลือกลักษณะนี้สามารถใช้ คำสั่ง Offset มาใช้งานได้

คำสั่ง:
ให้เลือกเซลล์ที่ห่างจากเซลล์ B4 ไปทางขวา 1 เซลล์ และลงมาด้านล่าง 3 เซลล์

Sub example6()
ActiveSheet.Cells(4, 2).Offset(3, 1).Select
End Sub


คำสั่ง:
ให้เลือกเซลล์ที่ห่างจากเซลล์ B4 ไปทางซ้าย 1 เซลล์ และขึ้นไปด้านบน 1 เซลล์

 Sub example7()
    ActiveSheet.Cells(4, 2).Offset(-1, -1).Select
End Sub

คำสั่ง:
ให้เลือกเซลล์บนสุดของเซลล์ B7 ใน Sheet1 ในชุดข้อมูลนี้

Sub example8()
    Worksheets("Sheet1").Activate
    Range("B7").End(xlUp).Select
End Sub

การเลือกจากเซลล์ปัจจุบัน ไปตำแหน่งขวาสุดในข้อมูลชุดนี้

คำสั่ง:
ให้เลือกเซลล์ขวาสุดของเซลล์ B7 ใน Sheet1 ในชุดข้อมูลนี้

Sub example9()
    Range("B7").End(xlToRight).Select
End Sub


คำสั่ง:
ให้เลือก ช่วงของเซลล์ จาก B4 ไปทางขวา จำนวน 1 เซลล์ (B4:C4)

Sub example10()
    Sheets("Sheet1").Activate
    Range(Cells(4, 2), Cells(4, 2 + 1)).Select
End Sub

คำสั่ง:
ให้เลือก ช่วงของเซลล์ จาก B4 ไปทางขวา จำนวน 1 เซลล์ และลงมาด้านล่างจำนวน 2 เซลล์ (B4:C6)

Sub example11()
    Sheets("Sheet1").Activate
    Range(Cells(4, 2), Cells(4 + 2, 2 + 1)).Select
End Sub

การเลือกจากเซลล์ปัจจุบัน ไปข้างล่างจนสุดที่มีข้อมูล

คำสั่ง:
ให้เลือกเซลล์ตั้งแต่ A2 ไปด้านล่างที่มีข้อมูลทุกเซลล์ในชุดข้อมูลนี้

Sub example12()
    Sheets("Sheet1").Select
    Range("A2", Range("A2").End(xlDown)).Select
'    หรือ
'    Sheets("Sheet1").Range("A4").Select
'    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
End Sub
จะได้ดังภาพ

การเลือกจากตำแหน่งเซลล์ที่เลือกปัจจุบัน ไปทางขวาสุดที่มีข้อมูล และลงมาถึงเซลล์ล่างสุดที่มีข้อมูล

Sub example13()
    Sheets("Sheet1").Range("A2").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
End Sub

การเลือก และคัดลอกข้อมูลในเซลล์ จากแนวนอนมาไว้เป็นแนวตั้ง (ประยุกต์ใช้คำสั่งข้างต้น)

คำสั่ง:
ให้คัดลอกข้อมูลในเซลล์ B1:F2 มาไว้เป็นแนวตั้ง ในบริเวณ B5:C9
ใช้โค้ดต่อไปนี้

Sub example14()
Dim i As Byte
Dim j As Byte
For i = 0 To 4
    For j = 0 To 1
        Sheets("Sheet1").Cells(5 + i, 2 + j).Value = Sheets("Sheet1").Cells(1 + j, 2 + i).Value
    Next j
Next i
End Sub

เมื่อเรียกใช้งานโค้ดข้างบน จะผลที่ได้ ดังนี้

ความคิดเห็น

  1. ก่อนจะใช้ selection ต้อง imports อะไรเข้ามาก่อนหรือเปล่าครับ พอดีว่า ผมใช้ selection แล้ว not declared
    mail : thongchai.jindatam@gmail.com

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์