การหาค่า Mean และ S.D. ในบริเวณที่เลือก ด้วย Excel VBA

การหาค่า Mean และ S.D. ด้วย VBA

คำสั่ง ให้หาค่า Mean และ S.D. ของข้อมูลในบริเวณที่เลือก ในแผ่นงานข้างล่างนี้
หลักการ
 1. ใช้ Range เพื่อเลือกบริเวณที่ต้องการ
 2. ใช้คำสั่ง average และ stdev เพื่อคำนวณค่าที่้ต้องการ
วิธีการ
 1. เปิดหน้าจอเขียนโค้ด โดยกด Alt+F11
 2. ดับเบิ้ลคลิกที่ Sheet1 เพื่อเขียนโค้ดสำหรับ Sheet1
 3. เขียนโค้ดต่อไปนี้
  Sub test()
  Dim meanSection As Single
  Dim sdSection As Single
      ActiveSheet.Range(Cells(2, 2), Cells(4, 4)).Select
      sdSection = Application.StDev(Selection)
      meanSection = Application.Average(Selection)
  MsgBox "mean = " & meanSection & vbCrLf & "S.D. = " & sdSection
  End Sub
 4. คลิกในบริเวณโค้ด แล้วคลิกปุม Run (หรือกด F5)
 5. ผลที่ได้
 
 
ถ้าต้องการเลือก แบบไม่ทราบว่า จะคำนวณช่วงใดบ้าง ให้กำหนดตัวแปร ที่เป็น เซลล์เริ่มต้นและสุดท้าย ได้ เช่น
 
Sub test()
    calMeanSD 2, 2, 4, 4
End Sub
 
Sub calMeanSD(rStart As Integer, cStart As Integer, rEnd As Integer, cEnd As Integer)
Dim meanSection As Single
Dim sdSection As Single
    ActiveSheet.Range(Cells(rStart, cStart), Cells(rEnd, cEnd)).Select
    sdSection = Application.StDev(Selection)
    meanSection = Application.Average(Selection)
    MsgBox "mean = " & meanSection & vbCrLf & "S.D. = " & sdSection
End Sub
 
เพิ่มเติม
ดูวิธีเลือกเซลล์ด้วย vba คลิกที่นี่
 


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์