การสร้าง Drop down list และกำหนดเงื่อนไข ใน Excel 2010

เมื่อมีการใช้ Drop-down list ใน Excel เพื่อให้เลือกตัวเลือก เมื่อผู้ใช้เลือกแล้ว ให้จัดการบางอย่าง เช่น แสดงหรือซ่อนเซลล์ ดังตัวอย่างข้างล่างนี้

ในตัวอย่างข้างบน มีการสร้าง Drop-down list ที่เซลล์ G32 เพื่อให้ผู้ใช้เลือกว่า มีการแบ่งข้อคำถามของแบบสอบถามออกเป็นด้าน ๆ หรือไม่ เมื่อผู้ใช้เลือกว่า มีการแบ่งด้านออกเป็นด้าน ๆ ให้แสดงช่วงบรรทัดที่ 33-40 เพื่อให้กรอกข้อมูล แต่ถ้าผู้ใช้ระบุว่า ไม่มีการแบ่งช่วง ให้ซ่อนเซลล์ บรรทัดที่ 33-40

หลักการ

สร้าง Drop-down list โดยใช้ Data Validation จากนั้นเขียน VBA ของ Sheet ที่ใช้งาน ให้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในเซลล์ที่มี Drop-down list จากนั้นจึงกำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ

การสร้าง Drop-down list
 1. คลิกที่เซลล์ที่ต้องการสร้าง ในตัวอย่างคือ G32
 2. ไปที่ ข้อมูล > การตรวจความถูกต้องของข้อมูล
 3. จะเปิดหน้าต่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในแถบการตั้งค่า > อนุญาตให้:  ให้เลือก รายการ
 4. ในช่องแหล่งข้อมูลให้พิมพ์ตัวเลือกในรายการ คั่นด้วยเครื่องหมายคอมม่า ในตัวอย่าง จะให้เลือกว่า มี หรือไม่มี (มี,ไม่มี)
 5. กด ตกลง
การกำหนดเงื่อนไขเมื่อผู้ใช้เลือกตัวเลือกจาก Drop-down list
 1. กดปุ่ม Alt + F11 เพื่อเปิดหน้าต่าง การเขียนโค้ด
 2. คลิกเลือกแผ่นงานที่มี Drop-down list ที่สร้างขึ้น เพื่อเขียนโค้ดสำหรับแผ่นงานนี้
 3. เขียนโค้ด ต่อไปนี้
  Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  If Target.Address = "$G$32" Then
  If Range("G32") = "ไม่มี" Then
      ActiveSheet.Rows("33:40").EntireRow.Hidden = True
  Else
      ActiveSheet.Rows("33:40").EntireRow.Hidden = Fasle
  End If
  End If
  End Sub
 4. บันทึกข้อมูล และกลับไปที่หน้าจอปกติ เมื่อมีการระบุว่าไม่มีข้อมูล แถวที่กำหนดจะถูกซ่อน ดังภาพ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์