บทความ

การใช้ javascript สร้างฟอร์มอัตโนมัติ แล้วส่งค่าไปยัง PHP

รูปภาพ
ถ้าต้องการคลิกปุ่ม แล้วให้เกิดฟอร์มรับค่าโดยอัตโนมัติ (on the fly) เพื่อส่งค่าไปยัง PHP จะทำอย่างไร หลักการ ใช้สร้างปุ่มที่มีลักษณะเป็น Button และเมื่อคลิกปุ่ม ให้ไปเรียกใช้งานฟังก์ชันที่ใช้ javascript สร้างแบบฟอร์ม และส่งข้อมูลไปยังไฟล์ PHP วิธีการ สร้างไฟล์ html ดังนี้ (ไฟล์ jsFormDemo.html) <HTML>  <HEAD>  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620"> <script language="javascript" type="text/javascript"> function displayForm(){  var d=document;  var test_div = document.getElementById('pwdForm');  document.getElementById('pwdForm').innerHTML="รหัสเข้าใช้งาน";  var f = test_div.appendChild(d.createElement('form'));  var i=d.createElement('input');  var i2=i.cloneNode(false);  var br=d.createElement('br');  f.action='adminPage.php';  f.method='POST';  f.name='f';  i.type='text';  i.name='

การส่งค่า Array ผ่านแบบฟอร์มของ PHP

รูปภาพ
โจทย์: ต้องการส่งรายชื่อบุคคลซึ่งเก็บอยู่ในตัวแปร Array ของ PHP โดยส่งผ่านฟอร์ม จะทำอย่างไร ตัวแปรที่มีรายชื่อบุคคลคือ  $nameArray = array("ประสงค์","ประสิทธิ์","ประสาท"); หลักการ นำค่าที่อยู่ใน Array ไปใส่ในลง form element โดยให้อยู่ในรูปของ PHP Array แล้วส่งออกไปยังไฟล์ PHP ที่รับค่า วิธีการ ไฟล์แบบฟอร์ม (ไฟล์ myform.php) <html><body> <form method="POST" action="showarray.php"> <?php $nameArray = array("ประสงค์","ประสิทธิ์","ประสาท"); foreach($nameArray as $names){ //นำค่าไปใส่ form element   echo '<input type="hidden" name="members[]" value="'. $names. '">'; } ?> คลิกเพื่อส่งข้อมูล<br> <input type="submit" value=" ส่ง "> </body></html> แสดงผล   ในกรณีที่เราสร้างแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล ก็สามารถรับค่าเข้ามาเป็น Array และส่งออกได้ทันที เช่น (ไฟล์ myform.h

ชื่อตัวแปรของ PHP ที่ประกอบด้วย ข้อความและตัวแปร

รูปภาพ
ชื่อตัวแปรใน PHP สามารถกำหนดให้มีตัวแปร ร่วมกับข้อความได้ ทำให้มีความยืดหยุ่น และนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายกรณี ทำให้การเขียนโค้ดสั้นเข้า และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รูปแบบที่ใช้คือ  ${"ข้อความ" . $ชื่อตัวแปร} ตัวอย่าง  ${"stAns" . $i} แนวทางการใช้งาน โค้ดต่อไปนี้ ให้พิมพ์ค่าตัวแปรที่กำหนด ผลที่ได้คือ คำตอบข้อที่ 1 คือ 20 คำตอบข้อที่ 2 คือ 10 คำตอบข้อที่ 3 คือ 30 คำตอบข้อที่ 4 คือ 10 คำตอบข้อที่ 5 คือ 50 โค้ดต่อไปนี้ รับข้อมูลจากแบบทดสอบ และนำมาตรวจกับเฉลย พร้อมแสดงคะแนน

การเรียงข้อมูลหลายแผ่นงานพร้อมกัน

รูปภาพ
ใน Excel ถ้ามีการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างเหมือนกัน แต่แยกเก็บในหลายแผ่นงาน เช่น อาจจะแยกเป็นรายภูมิภาค รายร้านค้า รายแผนก หรือ อื่น ๆ เป็นต้น การเรียงข้อมูลในแต่ละแผ่นงาน จะทำได้ช้า โดยเฉพาะถ้ามีแผ่นงานจำนวนมาก ยิ่งจะช้ามาก เนื่องจากต้องทำทีละแผ่นงาน การเรียงข้อมูลหลายแผ่นงานพร้อมกัน ต้องใช้ VBA หรือ แมโคร ช่วย วิธีการเรียกใช้งาน แมโคร ให้ดูเรื่อง การคัดลอกข้อมูลจากหลายแผ่นงาน ของ Excel ข้อควรระวัง เมื่อเรียงข้อมูลแล้ว จะย้อนกลับเดิมไม่ได้ ดังนั้นก่อนเรียงข้อมูลควรคัดลอกข้อมูลเดิมไว้ก่อน หรือคัดลอกข้อมูลไปที่อื่น แล้วจึงทำการใช้แมโครนี้ Sub SortAllSheets() 'ปรับแก้ตามข้อมูลของท่าน Const firstColToSort = "A" ' คอลัมน์แรก Const lastColToSort = "C"   ' คอลัมน์สุดท้าย Const keyCol = "A" ' คอลัมน์ที่จะให้เรียงข้อมูล ' คอลัมน์ที่มีข้อมูลทุกแถว 'อาจจะใช้ keyCol ก็ได้ แต่ไม่จำเป็น Const testCol = "C" ' แถวเริ่มต้นข้อมูล (หัวตาราง) Const startFrom = 1 Dim anyWS As Worksheet Dim sortRange As Range Dim sor

การคัดลอกข้อมูลจากหลายแผ่นงาน ของ Excel

รูปภาพ
ถ้าต้องการรวมข้อมูลที่มีโครงสร้างเหมือนกัน ในหลาย ๆ แผ่นงาน นำมารวมไว้ในแผ่นงานเดียวกัน เพื่อจะได้เปรียบเทียบ หรือเรียงข้อมูลใหม่ จะทำอย่างไร เช่น ในกรณีที่ใช้ Excel เก็บข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการหลายโครงการ ( แผ่นงาน Excel คุมงบประมาณโครงการ หลายโครงการ )  แยกเป็นโครงการละ Sheet ต่อมาต้องการนำข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน และเรียงข้อมูลตามวันที่ จะทำอย่างไร สมมติว่า ต้องการรวมข้อมูลจาก 2 แผ่นงาน ข้างล่างนี้ ไว้ด้วยกันเป็นแผ่นงานเดียว ข้อมูลแผ่นงานที่ 1 ข้อมูลแผ่นงานที่ 2 วิธีที่สะดวกที่สุด คือการลากดำแล้ว คัดลอก และวาง จะสะดวกที่สุด แต่ถ้ามี เป็นสิบ ๆ แผ่นงาน ไม่น่าจะสะดวกแน่ ใช้ Macro ข้างล่างนี้ จัดการนำข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน ดูจะสะดวกกว่ามาก Sub Combine()     Dim J As Integer     On Error Resume Next     Sheets(1).Select     Worksheets.Add ' เพิ่ม Sheet เพื่อยังคงรักษาข้อมูลเดิมไว้ทั้งหมด     Sheets(1).Name = "รวมข้อมูลทั้งหมด"     ' คัดลอกส่วนหัวตารางส่วนบน ถ้าข้อมูลอยู่ในตำแหน่งอื่น ให้เปลี่ยนตามข้อมูลที่มี     Sheets(2).Activ

สูตรสำหรับเริ่มนับใหม่ เมื่อขึ้นรายการใหม่ ของ Excel

รูปภาพ
ในกรณีที่มีรายการหลายรายการ และต้องการเริ่มต้น 1 ใหม่ ในทุก ๆ รายการ จะทำอย่างไร จากตัวอย่างข้างล่าง ต้องการเขียนสูตรให้เริ่มต้นที่ 1 ที่รายการ ดินสอ ปากกา และสมุด หลักการ ใช้การเปรียบเทียบว่า ถ้าเซลล์ปัจจุบัน เหมือนกับเซลล์ก่อนหน้านั้น ให้เอา 1 บวกกับเลขลำดับก่อนหน้านั้น แต่ถ้าไม่เหมือน ก็ให้เริ่ม 1 ใหม่ วิธีการ ที่เซลล์ A2 ให้พิมพ์สูตร ดังนี้ =IF(B2=B1,A1+1,1) กด Ctrl + Enter (เพื่อให้ประมวลผลและยังคงเลือกอยู่ที่เซลล์ A2 เหมือนเดิม) ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่มเติมข้อมูล (Fill Handle) จะได้รายการดังภาพ สูตรนี้มีประโยชน์ ในกรณีที่มีหลาย ๆ รายการ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ให้เรียงข้อมูลก่อน แล้วจึงจัดลำดับ จะได้รายการชนิดเดียวกัน อยู่ด้วยกัน และมีหมายเลขกำกับ ถ้ามีการจัดลำดับในแต่ละรายการด้วย จะทำให้เห็นภาพรวมของแต่ละรายการได้ดีขึ้น หรือ ถ้าต้องการดูเฉพาะ รายการที่ 1-3 ก็สามารถใช้การกรอง กรองข้อมูลได้ ก็จะทำให้ดูข้อมูลง่ายขึ้น 

การใช้สูตร Text() หาอัตราส่วน ใน Excel

รูปภาพ
ปัญหา ต้องการหาอัตราส่วนของตัวเลข 2 ตัว เช่น ให้หาอัตราส่วนของ 2 และ 4 (คำตอบคือ 1:2) โดยใช้ Excel จะต้องทำอย่างไร แนวทาง Excel ไม่มีฟังกชันสำหรับหาอัตราส่วนให้โดยตรง แต่สามารถทำได้หลายอย่าง วิธีแรก คือนำตัวเลขทั้ง 2 ตัว มาหารกัน แล้วจัดรูปแบบให้เป็น Fraction โดยระบุจำนวนจุดทศนิยมก็จะได้อัตราส่วน ในรูปแบบที่มีเครื่องหมาย / เช่น 1/2 วิธีนี้ มีข้อแม้ว่า ตัวเลขตัวแรก จะต้องน้อยกว่าตัวเลขตัวที่สอง มิฉะนั้น จะมีเลขจำนวนเต็มเกิดขึ้น วิธีที่สอง ใช้สูตร Text() จัดการ วิธีนี้ใช้ได้ดี สามารถกำหนดจำนวนทศนิยมได้เอง ไม่มีข้อจำกัด แต่ค่าที่ได้จะอยู่ในรูปของตัวหนังสือ หรือ Text ไม่ใช่ค่าตัวเลขอีกต่อไป การใช้สูตร Text() หาอัตราส่วนระหว่างตัวเลข 2 จำนวน หลักการ วิธีนี้ คล้ายกับวิธีแรก คือนำตัวเลขสองตัวมาหารกัน แล้วกำหนดรูปแบบโดยให้มีเครื่องหมาย / ให้แสดงเป็นเศษส่วน จากนั้นจึงเปลี่ยนเครื่องหมาย / ให้เป็นเครื่องหมาย : โดยใช้สูตร Substitute() ก็จะได้ตามต้องการ โจทย์ ให้หาอัตราส่วนระหว่างตัวเลขสองจำนวน ข้างล่างนี้ วิธีการ คลิกที่เซลล์ C2 พิมพ์ข้อความที่แถบสูตร =SUBSTITUTE(TEXT(A2

การ share ระหว่าง Window 7 กับ Windows XP

รูปภาพ
Windows 7 มีให้ Share ระหว่าง Windows 7 ด้วยกัน ถ้าต้องการ Share ระหว่าง Windows 7 และ Windows XP จะเกิดปัญหาแม้ว่าจะอยู่ใน Group เดียวกัน ก็ตาม ปัญหาที่ว่า คือ ส่งไฟล์จาก Windows 7 ไปยังเครื่อง Windows XP ได้ แต่จาก XP จะมา 7 เข้าไม่ได้ ถ้าจะให้เครื่อง Windows XP สามารถส่งไฟล์ไปที่ Windows 7 ได้ ต้องทำดังนี้ ที่เครื่อง Windows 7 คลิกขวาที่ห้องที่ต้องการ Share เลือก Share with และเลือก Specific people... เลือก Everyone คลิก Add คลิกเลือก Permission Level เลือก Read/Write เพื่อให้อ่าน/เขียน ได้ คลิกปุ่ม Share ด้านล่าง จะเปิดหน้าใหม่ และแสดง link ให้เห็น คลิกปุ่ม Done เป็นอันเสร็จ ถ้าดูจากเครื่อง Windows XP จะเห็นไฟล์ในห้อง และสามารถ คัดลอก หรือส่งไฟล์เข้าในห้องที่ Share ได้ เป็นปกติ

การตรวจสอบชื่อ ด้วย Excel

รูปภาพ
มีหลายครั้งที่เราต้องการตรวจสอบชื่อ ว่ามีอยู่ในรายชื่อ หรือรายการทั้งหมดหรือไม่ เช่นได้รับรายชื่่อมาชุดหนึ่ง และต้องการนำไปเปรียบเทียบกับรายชื่อที่มีอยู่แล้ว ต้องการทราบว่า รายชื่อที่ได้มา คนใดบ้างที่มีอยู่ในรายชื่อที่มีอยู่แล้ว คนใดบ้างที่เป็นคนใหม่เข้ามา เป็นต้น ใน Excel ถ้าต้องการเปรียบเทียบในลักษณะนี้ เราใช้สูตร Countif() เพื่อให้นับอย่างมีเงื่อนไข ว่า คนชื่อนี้ มีในรายการหรือไม่ คือให้นับในรายการ ว่า มีคนนี้อยู่จำนวนเท่าไร ถ้าไม่มี จะคืนค่าเป็น 0 ถ้าพบว่ามีกี่คน ก็จะแสดงตัวเลขมาให้เห็น โจทย์ ต้องการทราบว่า รายชื่อใน คอลัมน์ A มีชื่ออยู่ใน คอลัมน์ D หรือไม่ วิธีการ คลิกที่ช่อง B1 พิมพ์ =countif( ใช้เมาส์คลิกที่ D1 แล้วลากให้ถึง D5 เพื่อกำหนดช่วงข้อมูลหลักที่จะนำรายชื่อไปเปรียบเทียบ ค้นหา จากนั้นให้กดปุ่ม F4 เพื่อล็อคช่วงข้อมูลช่วงนี้ เมื่อมีการใช้เมาส์ลากเพื่อคัดลอกสูตร ช่วงนี้จะได้ไม่เปลี่ยนแปลง จะสังเกตเห็นช่วงที่ระบุมีเครื่องหมาย $ เพิ่มเข้ามาเป็น $D$1:$D$5 พิมพ์เครื่องหมายคอมม่า เพื่อระบุเงื่อนไข ใช้เมาส์คลิกที่ A1 เพื่อให้หาชื่อสมหมายในรายการคอลัมน์ D กดปุ

โรคเบาหวาน

รูปภาพ
โรคเบาหวานเป็นโรคที่พบมาก โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ แต่ปัจจุบันพบว่า คนหนุ่มสาวเริ่มเป็นเบาหวานกันมากขึ้น เบาหวานเป็นโรคที่น่ากลัว แต่ป้องกันได้ คุณหมอดาเลีย  อธิบายสาเหตุของโรคและการป้องกันไว้อย่างน่าสนใจ เบาหวานเกิดจากการที่น้ำตาลในกระแสเลือดไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ในร่างกายเพื่อให้ร่างกายสามารถนำน้ำตาลไปใช้ประโยชน์ได้ คนเราได้รับน้ำตาลในรูปของคาร์โบไฮเดรท จากการรับประทานอาหารต่าง เช่น ข้าว ขนมหวาน ต่าง ๆ น้ำตาลนี้จะเข้าไปในกระแสเลือด  หน้าที่ของร่างกายคือการนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์เพื่อนำไปใช้ เหมือนกับการที่เราไปนั่งรอพบหมอ และเข้าห้องตรวจเพื่อพบหมอ แต่เข้าไม่ได้เพราะไม่มีกุญแจเข้าห้อง  การที่น้ำตาลจะเข้าสู่เซลล์ได้ต้องใช้อินซูลิน ซึ่งเปรียบเสมือนกับกุญแจที่จะไขเข้าห้อง เด็ก ๆ ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1(Type I Diabetes) คือร่างกายสร้างอินซูลไม่พอ ทำให้น้ำตาลเข้าเซลล์ในร่างกายน้อย ทำให้น้ำหนักลด ซูบผอม ต้องฉีดอินซูลินเข้าร่างกาย เพื่อทำหน้าที่เปิดประตูให้น้ำตาลในกระแสเลือดเข้าไปในเซลล์ได้ สำหรับป่วยที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type II Diabetes) จะเกิดในผู้ใหญ่ที่อายุ 20 30 ปีขึ้นไป

การตัดช่องว่างในข้อความ ของ Excel

รูปภาพ
ถ้าต้องการตัดช่องว่างในข้อความของ Excel เช่น ต้องการเอาช่องว่างระหว่าง ชื่อและนามสกุลออกไป ให้ใช้สูตร Substitute() ความจริงฟังก์ชันนี้ สามารถใช้เปลี่ยน ข้อความ หรือตัวอักษรก็ได้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะช่องว่างเท่านั้น Substiture(text, old_text, new_text, [instance_num])     text คือข้อความเดิมที่ต้องการนำมาตัดช่องว่าง หรือแทนที่     old_text คือส่วนที่เป็นข้อความเดิม     new_text คือ ส่วนที่ต้องการให้เปลี่ยนเป็น     instance_num คือ ตำแหน่งของข้อความที่จะให้เปลี่ยน ถ้าไม่ระบุ จะเปลี่ยนทุกที่ที่พบในข้อความเดิม ในภาพข้างล่าง ต้องการเอาช่องว่างระหว่างชื่อและนามสกุล ให้เขียนติดกัน ที่เซลล์ B1 ให้ใช้สูตร เพื่อตัดช่องว่างระหว่างคำว่า สมบัติ และ คนดี  ดังนี้   =Substitute(A1," ","")   ถ้าดับเบิ้ลคลิกที่ Fill handle (ปุ่มมุมขวาด้านล่างของเซลล์ B1) จะได้ ดังภาพ

เงื่อนไข ไม่เท่ากับ ใน Query ของ MS Access

รูปภาพ
การกำหนดเงื่อนไข ไม่เท่ากับ อาจจะเกิดปัญหา ถ้ามีช่องว่างในข้อมูล ที่เป็น Null เพราะจะไม่นำข้อมูลมาแสดง ข้อมูลข้างล่างนี้ บางคนมีเกรด บางคนไม่มีเกรด เราต้องการให้แสดงเฉพาะผู้ที่ย้งไม่ได้กรอกเกรด ผู้ที่กรอกแล้ว ไม่ต้องนำมาแสดง   ถ้าใน Query ต้องการให้แสดงเฉพาะคนที่ยังไม่ได้ลงเกรด ถ้ากำหนดเงื่อนไขเป็น <>"ผ่าน" จะไม่มีข้อมูลปรากฎ เนื่องจากในส่วนที่ไม่มีเกรด มีค่าเป็น Null ดังนี้ ผลที่ได้ คือ การแก้ไข กำหนดเงื่อนไขเพิ่ม เป็นไม่เท่ากับ ผ่าน หรือ มีค่าเป็น Null ดังนี้ <>ผ่าน" Or Is Null   ผลที่ได้คือ    จะแสดงผลตามต้องการ คือ ไม่เท่ากับผ่าน และที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลเท่านั้น

เมลลามีน กับ โรคนิ่วในไต

รูปภาพ
คุณหมอดาเลีย ในรายการ Dorctor Daliah ประจำวันที่  22 มกราคม 2556 นำข่าวน่าสนใจ บอกว่า เมลามีน ซึ่งใช้ทำเครื่องครัว ถ้วยชามต่าง ๆ อาจทำให้เกิดโรคนิ่วในไตได้ ถ้าใช้ภาชนะที่ทำด้วยเมลามีบรรจุของร้อน สารเมลามีสามารถปนเปื้อนกับอาหารได้ ซึ่งอาจทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคนิ่วในไตได้ Dr. Chia-Fang มหาวิทยาล้ย Kaohsiung Medical University ประเทศไต้หวัน ได้ทำการวิจัยโดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยเพศชายและหญิง จำนวน 12 คน ในการทดลองผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างรับประทานก๋วยเตี๋ยวน้ำ โดย 6 คนใช้ชามเมลามีน และที่เหลือใช้ชามเซรามิค  ก่อนทำการทดลอง ได้เก็บปัสสาวะของกลุ่มตัวอย่างมาวัดค่าเมลามีน และหลังจากรับประทานก๋วยเตี๋ยวแล้ว นำปัสสวะมาวัดค่า ทุก ๆ 2 ชัวโมง เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จากนั้นอีก 3 สัปดาห์ ทำการทดลองใหม่ โดยสลับกัน คือ กลุ่มที่เคยใช้ชามเมลามีเปลี่ยนมาใช้ชามเซรามิค และกลุ่มที่เคยใช้ชามเซรามิคใช้ชามเมลามี ผลการวิจัยพบว่า จากการตรวจปัสสาวะในช่วงเวลา 12  ชั่วโมง พบว่า พบสารเมลามีนในปัสสาวะ จำนวน 8.35 ไมโครกรัม ในผู้ที่รับประทานด้วยชามเมลามีน และพบสารเมลามี จำนวน 1.31 ไมโครกรัม

การนับอย่างมีเงื่อนไข หลายเงื่อนไข ด้วยสูตร countifs

รูปภาพ
สูตร Countifs() ของ Excel ใช้สำหรับการนับในกรณีที่ต้องการมีหลายเงื่อนไข เช่น นับจำนวนผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ในแต่ละกลุ่มว่ามีกี่คน ในกรณีนี้ จะเห็นว่ามีการนับโดยใช้เกณฑ์กลุ่ม และเกณฑ์การสอบผ่าน เป็นต้น ถ้าใช้สูตร Countif  (ไม่มี s) จะนับได้เพียงเงื่อนไขเดียว เช่น นับว่าในกลุ่มนี้มีกี่คน หรือนับว่าจำนวนผู้ที่สอบผ่านทั้งหมดมีกี่คน แต่จะไม่สามารถให้นับเป็นกลุ่ม ๆ ได้ ถ้าต้องการนับเป็นกลุ่ม ๆ ว่า ในแต่ละกลุ่ม มีคนสอบผ่านกี่กคน ต้องใช้สูตร Countifs() สูตร Countifs() ใช้กับ Excel 2007 ขึ้นไปเท่านั้น รูปแบบการใช้สูตร Countifs COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2,criteria2], …) criteria_range1   คือช่วงเงื่อนไขที่ 1 ที่ต้องการให้นับ เช่น ช่วงที่เป็นชื่อกลุ่ม  criteria1 คือเงื่อนไขของการนับ เงื่อนไขอาจจะเป็นข้อความ เช่น "แดง" "เขียว" เป็นต้น หรืออาจจะเป็นการอ้างอิงไปที่เซลล์ ก็ได้ เช่น B5 หรืออาจจะเป็นการเปรียบเทียบ เช่น มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ก็ระบุเป็นเงื่อนไขว่า ">=50" เป็นต้น ขอให้สังเกตว่า ข้อความการเปรียบเทียบ หรือเครื่องหมายการเปรี